παραγωγή αλλαντικών στην Creta Farms
παραγωγή αλλαντικών στην Creta Farms
Πηγή Εικόνας: Creta Farms

Στις 10 Μαΐου του 2016, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ΕΤΕπ, κ. Jonathan Taylor, δήλωνε χαρούμενος και συνάμα ικανοποιημένος που ήταν στην Ελλάδα για την υπογραφή συμφωνίας με την τότε διοίκηση της εταιρείας Creta Farms για τη χρηματοδότηση της ελληνικής εταιρείας από το πακέτο Γιούνκερ. Περίπου 4 χρόνια αργότερα, είναι πολύ αμφίβολο αν τα συναισθήματα παραμένουν τα ίδια…

Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ίσως περισσότερο από άλλους πιστωτές της πάλαι ποτέ ισχυρής εταιρείας τροφίλων, διαπιστώνει στην πράξη ότι στην Ελλάδα το επιχειρείν έχει και ρίσκα που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ίσως μάλιστα η εξέλιξη αυτή να δείχνει πλέον στον ισχυρότατο θεσμικό πενδυτή ότι παραμένει ένας επικίνδυνος επενδυτικός προορισμός. Και αυτό χωρίς ευθύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κράτους ή της πολιτείας, καθώς οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας αδερφοί Δομαζάκη, σε ένα απίστευτο κρεσέντο εσωτερικού εμφυλίου, έριξαν στα βράχια μια εταιρεία «κόσμημα» με μεγάλες προοπτικές. Αποτέλεσμα του πολύμηνου εμφυλίου που έκλεισε ήδη ένα έτος στην δημοσιότητα είναι η διάσωση της εταιρείας να στηρίζεται πλέον και επισήμως σε «κούρεμα» των πιστωτών. Και μάλιστα κούρεμα κοντά στα επίπεδα του 65%  για τα τραπεζικά δάνεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να περάσει η εταιρεία στο νέο επενδυτή που καλείται και σκοπεύει να τη σώσει – συγκεκριμένα στην Impala Hellas του  κ. Βιντζηλαίου.

Ο κ. Jonathan Taylor λοιπόν δήλωνε χαρούμενος την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας, δίνοντας σε μία καινοτόμο εταιρεία το ποσό  15  εκατ. ευρώ. Άλλωστε η χρηματοδότηση της Creta Farms Α.Ε. ύψους 15 εκατ. Ευρώ που υπογράφηκε τον Μάιο του 2016 ήταν η πρώτη συναλλαγή στην Ελλάδα που επωφελήθηκε από την υποστήριξη της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του EFSI.

Σήμερα, μετά τις πληρωμές εκταμίευσης του δανείου που ολοκληρώθηκαν το 2019 αλλά δεν αποπληρώθηκαν, το χρέος προς την ΕΤΕπ ανέρχεται συνολικά σε 15.331.350,28 ευρώ. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, υπέστη  «κούρεμα» της απαίτησης  σε ποσοστό 97%! Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει να αποπληρώσει μόλις το ποσό των 383.283,76 και για το υπόλοιπο των 14.948.066,52 ευρώ μπορεί απλώς να το διεκδικήσει από τους πρώην μετόχους της εταιρείας, το οποίο είχε δοθεί χωρίς  εγγυήσεις.

Οι μειωμένες εξασφαλίσεις, άλλωστε, είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της καινοτομίας, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δίνονται σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, start-up και scale-up επιχειρήσεις. Όμως η κλίμακα της διαφοράς «κουρέματος» μεταξύ των «παραδοσιακών» ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και της «καινοτόμου» ΕΤΕπ (65% με 97%) εντυπωσιάζει….

Βόμβα 40 εκ ευρώ επιταγών της Creta Farms στην αγορά – Ακούγονται: βαθύ κούρεμα και απολύσεις σχεδόν 500 ατόμων

Συγκεκριμένα, το σχέδιο διάσωσης της εταιρείς, που βρίσκεται στα χέρια μας, αναφέρει για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ («EIB»)

«20.1.1. Οι υποχρεώσεις προς την ΕΙB την 30-11-2019 ανερχόμενες σε ποσό Ευρώ 15.331.350,28 ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30-11-2019 ρυθμίζονται ως εξής:

(i) Τμήμα των υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε ποσό Ευρώ 14.948.066,52 θα παραμείνει στην  ΕΤΑΙΡΙΑ και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η EIB.

Τονιστέον δε ότι  πάσης φύσεως υφιστάμενες εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες) που έχουν παρασχεθεί τόσο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασφαλίζουν το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα της απαίτησης.

Συνεπώς, η EIB δικαιούται να επιδιώξει τα ανωτέρω ποσά και από τους μη Συμβαλλόμενους στην παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης εγγυητές κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, μέσω των προβλεπομένων στο ΚΠολΔ & ΠτΚ διαδικασιών, καθώς η εγγυητική τους ευθύνη διατηρείται στο ακέραιο, αφού δεν υπάρχει η συναίνεση των Συμβαλλομένων Πιστωτών για τον τυχόν περιορισμό της ευθύνης του κατά το αρ. 106γ ΠτΚ.

(ii) Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού Ευρώ 383.283,76 αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποπληρωθεί ως εκτίθεται κατωτέρω στο Άρθρο 20.1.2.

20.1.2. Η ανωτέρω αναληφθείσα υποχρέωση προς την ΕΙΒ ποσό Ευρώ 383.283,76 θα αναληφθεί και αποπληρωθεί από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ σε συνολικά σαράντα (40) συνεχείς τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες εκ ποσού Ευρώ 7.282,39 έκαστη εξ αυτών, η δε τελευταία 40η δόση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 235.907,32 το οποίο αντιστοιχεί στην δόση ποσού bullet payment και στη τελευταία τριμηνιαία δόση, και ειδικότερα ως εξής:

I) το πρώτο (1ο) έτος, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, αποτελεί περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου,

ii) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου (ως «Εκτοκιστική περίοδος» ορίζεται το τρίμηνο αρχόμενο από την Ημερομηνια Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και κάθε επόμενη από την λήξη της αμέσως προηγουμένης),

iii) τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η)  δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου κεφαλαίου,

iv) ενώ, κατά τη λήξη θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 235.907,32, το οποίο αντιστοιχεί στη δόση bullet payment και στη τελευταία τριμηνιαία.

Για το ως άνω συνολικό ποσό του ρυθμιζόμενο ποσού, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, προς επιτόκιο αποτελούμενο από κυμαινόμενο EURIBOR τριμήνου (ελάχιστο: 0%), πλέον περιθωρίου ανερχόμενου ανερχόμενου σε 3,0% και εισφορά 0,6% του Ν. 128/1975 .  Περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος τριών (3) μηνών.»

Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος με κατ’ ιδίαν ανάλυση των δόσεων προσδιορίζονται ως εξής στο κατωτέρω Πίνακα :

Euribor+ 3% + 0,6% (Εισφορά Ν. 128/1975)
European Investment Bank
Χρεολύσιο Τόκοι Δόση Κεφάλαιο
 – 3.449,55 3.449,55 383.283,76
 – 3.449,55 3.449,55 383.283,76
 – 3.449,55 3.449,55 383.283,76
 – 3.449,55 3.449,55 383.283,76
3.832,84 3.449,55 7.282,39 379.450,92
3.832,84 3.415,06 7.247,90 375.618,08
3.832,84 3.380,56 7.213,40 371.785,24
3.832,84 3.346,07 7.178,90 367.952,41
3.832,84 3.311,57 7.144,41 364.119,57
3.832,84 3.277,08 7.109,91 360.286,73
3.832,84 3.242,58 7.075,42 356.453,89
3.832,84 3.208,09 7.040,92 352.621,06
3.832,84 3.173,59 7.006,43 348.788,22
3.832,84 3.139,09 6.971,93 344.955,38
3.832,84 3.104,60 6.937,44 341.122,54
3.832,84 3.070,10 6.902,94 337.289,71
3.832,84 3.035,61 6.868,44 333.456,87
3.832,84 3.001,11 6.833,95 329.624,03
3.832,84 2.966,62 6.799,45 325.791,19
3.832,84 2.932,12 6.764,96 321.958,36
3.832,84 2.897,63 6.730,46 318.125,52
3.832,84 2.863,13 6.695,97 314.292,68
3.832,84 2.828,63 6.661,47 310.459,84
3.832,84 2.794,14 6.626,98 306.627,01
3.832,84 2.759,64 6.592,48 302.794,17
3.832,84 2.725,15 6.557,99 298.961,33
3.832,84 2.690,65 6.523,49 295.128,49
3.832,84 2.656,16 6.488,99 291.295,66
3.832,84 2.621,66 6.454,50 287.462,82
3.832,84 2.587,17 6.420,00 283.629,98
3.832,84 2.552,67 6.385,51 279.797,14
3.832,84 2.518,17 6.351,01 275.964,31
3.832,84 2.483,68 6.316,52 272.131,47
3.832,84 2.449,18 6.282,02 268.298,63
3.832,84 2.414,69 6.247,53 264.465,79
3.832,84 2.380,19 6.213,03 260.632,95
3.832,84 2.345,70 6.178,53 256.800,12
3.832,84 2.311,20 6.144,04 252.967,28
3.832,84 2.276,71 6.109,54 249.134,44
3.832,84 2.242,21 6.075,05 245.301,60
3.832,84 2.207,71 6.040,55 241.468,77
3.832,84 2.173,22 6.006,06 237.635,93
3.832,84 2.138,72 5.971,56 233.803,09
233.803,09 2.104,23 235.907,32 0,00

 

Creta Farms: Το χρονικό μιάς προαναγγελθείσας κατάρρευσης

Αποκάλυψη: η μείωση κατανάλωσης ενέργειας της Creta Farms δείχνει την πτώση παραγωγής – από GWh σε KWh