έκπτωση φόρου σε επενδυτικά σχέδια
Μαρίνα Αλίμου
έκπτωση φόρου σε επενδυτικά σχέδιαΠηγή Εικόνας: Ένωση Μαρινών Ελλάδας

Την υπογραφή σύμβασης ύψους 48,3 εκατ. ευρώ για τη μελέτη και κατασκευή έργων στη Μαρίνα Αλίμου ανακοίνωση η Reds.

Σύμφωνα με την εταιρία, πρόκειται για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του έργου παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Αλίμου και χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και /ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και /ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει την από 13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το συμβατικό τίμημα που θα λάβει η Εταιρεία ως Κατασκευαστής για την εκτέλεση των Εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής, ορίζεται στο ποσό των €48.300.000 και θα αναλάβει όλες τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου από τη Σύμβαση Παραχώρησης που αφορούν τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, παρέχοντας σε αυτόν και τις σχετικές εγγυήσεις.

Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία θα συμβληθεί στην ανωτέρω σύμβαση με την Εταιρεία, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 (α) του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι ο μοναδικός της μέτοχος, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ως μοναδική μέτοχο την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία τελευταία είναι μέτοχος κατά το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 του ν. 4548/2018 η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από 17/12/2020 Έκθεσης Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte-Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έκρινε ότι οι προπεριγραφείσες συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.reds.gr