erga_thrakikiagora [thrakikiagora.gr]
erga_thrakikiagora [thrakikiagora.gr]

Μια α­θέ­α­τη, αλ­λά πα­νέ­μορ­φη και ι­στο­ρι­κή πλευ­ρά της Ρο­δό­πης, α­να­μέ­νε­ται να φω­τι­σθεί με το έρ­γο ο­δι­κής δι­α­σύν­δε­ση των πα­ρα­λια­κών πε­ρι­ο­χών Μα­ρώ­νειας-Δι­κέλ­λων.

Πρό­κει­ται για έρ­γο που χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό πόρους της ΕΕ και τα ταμεία της Πολιτικής συνοχής μέσω του Ε­ΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 13 εκ ευ­ρώ και με χρο­νι­κό ο­ρί­ζον­τα ο­λο­κλή­ρω­σης τους 30 μή­νες.

Ο ερ­γο­λά­βος έ­χει ο­ρι­σθεί και οι ερ­γα­σί­ες α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν στις αρ­χές του νέ­ου χρό­νου.

Το α­πο­τέ­λε­σμα των ερ­γα­σι­ών θα εί­ναι έ­νας βα­τός δρό­μος ή­πιας κυ­κλο­φο­ρί­ας, σύμ­φω­να με τις υ­πο­δεί­ξεις της Ε­φο­ρεί­ας Αρ­χαι­ο­τή­των Ρο­δό­πης και της υ­πεύ­θυ­νης Χρύ­σας Κα­ρα­δή­μα, που θα σέ­βε­ται πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά το το­πί­ο και τα Αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α. Θα υ­πάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για πε­ρί­πα­το, ε­νώ θα α­να­δει­χθεί και το μο­νο­πά­τι Ε1.

Το έρ­γο, θα συμ­βά­λει στην δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός Αρ­χαι­ο­λο­γι­κού Πε­ρι­πά­του με­γά­λου μή­κους μέ­σω της έ­νω­σης και α­νά­δει­ξης των Αρ­χαι­ο­λο­γι­κών Χώ­ρων και στην προ­βο­λή του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λον­τος του Ι­σμά­ρου Ό­ρους.

Θα υ­πάρ­ξουν συν­δέ­σεις με ό­λους τους Αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώ­ρους, Να­ούς και μι­κρά εκ­κλη­σά­κια, τη Σύ­να­ξη, Μαύ­ρη Πεύ­κη, Πε­τρω­τά, Αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο Μα­ρώ­νειας, Προ­φή­της Η­λί­ας, Ί­με­ρος. Α­πό κει και με­τά θα γί­νουν ό­λα τα συ­νο­δά και α­πα­ραί­τη­τα έρ­γα για την δι­α­σύν­δε­ση με Α­ρω­γή-Φα­νά­ρι- και Πόρ­το Λά­γος Ξάν­θης.

“Ε­νώ­νου­με το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Θρά­κης! Θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα κά­ποι­ος κά­τοι­κος α­πό την Ξάν­θη ή τον Έ­βρο, α­κό­μα και ε­πι­σκέ­πτες να κά­νουν μια εν­τε­λώς δι­α­φο­ρε­τι­κή δι­α­δρο­μή, με δι­α­συν­δε­δε­μέ­νο ο­λό­κλη­ρο το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Θρά­κης! Θα υ­πάρ­χουν μέ­ρη με ση­μεί­α στάθ­μευ­σης, πα­ρα­τη­ρη­τή­ρια που­λι­ών, στις λί­μνες και ό­λα αυ­τά σε έ­να α­σφα­λές δί­κτυ­ο που σέ­βε­ται το πε­ρι­βάλ­λον και τα Αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α, ό­πως τους ται­ριά­ζουν. Α­πό έ­να τέ­τοι­ο έρ­γο ό­μως που ε­πι­τέ­λους ξε­κι­νά­ει τώ­ρα, α­νοί­γον­ται πολ­λές δυ­να­τό­τη­τες του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης. Ταυ­τό­χρο­να α­να­δει­κνύ­ον­ται πολ­λά πα­νέ­μορ­φα το­πί­α που ή­ταν στην α­φά­νεια, ή τα γνώ­ρι­ζαν πολ­λοί λί­γοι ”, τό­νι­σε σε δηλώσεις του ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης, Νί­κος Τσα­λι­κί­δης.

petrota dromos4 arxeio 11 20

Με λι­θο­­στρω­το πε­ζο­δρο­μιο και ε­πι­στρω­ση πλα­κω­ν θα ε­ξω­ρα­ϊ­στεί η πε­ρι­ο­χή του αρ­χαι­­ου θε­ά­τρου Μα­ρώ­νειας, στο πλαί­σιο τη­ς κα­τα­σκευ­ής του δρό­μου Μα­ρώ­νειας-Πε­τρω­τών, και κα­τό­πιν ει­ση­γή­σε­ων της το­πι­κής Ε­φο­ρι­­ας Αρ­χαι­ο­τη­­των και της Δι­ευ­θυν­σης Δα­σων.

Εν ό­ψει της υ­πο­γρα­φής της σύμ­βα­σης του έρ­γου, ο αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης Νί­κος Τσα­λι­κί­δης, δή­λω­σε:

“Η ε­­νω­ση του πα­ρα­λια­κου με­τω­­που Ρο­δο­πης και Έβρου με την κα­τα­σκευ­η δρόμου 15 χι­λι­ο­μέ­τρων, είναι πλέον γε­γο­νο­ς, μετά την υ­πο­γρα­φη συ­μ­βα­σης της Πε­ρι­φε­ρειας ΑΜ-Θ με την α­να­δο­χο ε­ται­ρεί­α του έργου ΕΡ­ΓΟΜ­ΠΕ­ΤΟΝ.

Ένα έργο υ­­ψι­στης ση­μα­σι­­ας, ε­κα­τομ­μυ­ρι­ων ευρώ και με ε­ξα­σφα­λι­σμε­νους πόρους από το πρό­­γραμ­μα Ε­ΣΠΑ της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜ-Θ, η ο­λο­κλη­­ρω­ση του ο­ποι­­ου προ­βλε­­πε­ται σε δι­α­στη­μα τριά­ντα μηνών από την ε­­ναρ­ξη κα­τα­σκευ­ης του, η ο­ποι­­α α­να­με­­νε­ται α­­με­σα.

Μέχρι και την τελική έκβαση του, έγιναν μια σειρά από συ­ναν­τη­σεις και ερ­γα­σι­ες, όπως η δι­α­βου­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποι­η­­θη­κε στο πλαίσιο των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κω­ν με­λε­τω­ν, με τη Δι­ευ­θυν­ση Δασών και τις Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­φο­ρι­ας Αρ­χαι­ο­τη­των, οι ο­ποι­­ες και προ­­τει­να­ν τη σχε­δι­­α­ση λι­θο­στρω­της λω­ρι­­δας (πε­ζο­δρο­­μιο) και την ε­πι­στρω­ση πλακών στην πε­ρι­ο­χη του αρ­χαι­­ου θεάτρου, έχοντας ως α­πω­­τε­ρο σκοπό τη δι­ευ­κό­λυν­ση των πεζών ε­πι­σκε­πτω­ν στον χώ­ρο.

Προ­­κει­ται για ένα έργο πνοής για την πε­ρι­ο­χη μας. Το στη­ρι­ξα­με από την αρχή με σεβασμό στο πε­ρι­βαλ­λον και τους αρ­χαι­ο­λο­γι­κου­ς χώρους, σε συ­νερ­γα­σι­α με τις αρ­μο­­δι­ες υ­πη­ρε­σι­ες, στο­χευ­­ον­τας στην οι­κο­νο­μι­κη και του­ρι­στι­κη α­να­­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χη­ς μας, και πα­ρα­λ­λη­λα προ­στα­τευ­­ον­τας, α­να­δει­κνύ­ον­τας το ι­στο­ρι­κο της υ­πο­­βα­θρο”.

Υ­πο­γρά­φη­κε στην Πε­ρι­φέ­ρεια ΑΜΘ η σύμ­βα­ση για την ε­νο­ποί­η­ση του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που Ρο­δό­πης και Έ­βρου

Υ­πο­γρά­φη­κε α­πό τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης κ. Χρή­στο Μέ­τιο και τον πρό­ε­δρο της ε­ται­ρεί­ας ΕΡ­ΓΟΜ­ΠΕ­ΤΟΝ Α­ΒΕ­ΤΕΘ κ. Σπύ­ρο Γα­λό­που­λο η σύμ­βα­ση για την κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου που θα συν­δέ­ει τη Μα­ρώ­νει­α­ Ρο­δό­πης με την πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών και τα ό­ρια του νο­μού Έ­βρου.

Α­νοί­γει έ­τσι ο δρό­μος για την ε­νο­ποί­η­ση του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ε­νο­τή­των Ρο­δό­πης και Έ­βρου, έρ­γο για το ο­ποί­ο ο κ. Μέ­τιος εί­χε ε­ξα­σφα­λί­σει πό­ρους 13,6 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ α­πό το πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μέσω του Ε­ΣΠΑ της Πε­ρι­φέ­ρειας.

Η σύμ­βα­ση που υ­πο­γρά­φη­κε εί­ναι ύ­ψους 6,8 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ και προ­βλέ­πει την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου σε δι­ά­στη­μα 30 μη­νών α­πό την έ­ναρ­ξη κα­τα­σκευ­ής, η ο­ποί­α α­να­μέ­νε­ται ά­με­σα.

Ο δρό­μος, συ­νο­λι­κού μή­κους 14χιλιομέτρων, θα ξε­κι­νά­ει νό­τια της Μα­ρώ­νειας, θα δι­έρ­χε­ται α­πό το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο, θα δι­α­σχί­ζει την πε­ρι­ο­χή της Μαρ­μα­ρί­τσας και τα τεί­χη της αρ­χαί­ας Ι­σμά­ρας, θα συ­νε­χί­ζει πά­νω α­πό την πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών και τον αρ­χαι­ο­λο­γι­κό χώ­ρο Με­σημ­βρί­ας-Ζώ­νης και θα κα­τα­λή­γει στον υ­πάρ­χον­τα δρό­μο­προς Δί­κελ­λα και Μά­κρη.

Στα τμή­μα­τα ό­που δεν υ­πάρ­χουν αρ­χαι­ο­λο­γι­κοί πε­ρι­ο­ρι­σμοί ο δρό­μος θα έ­χει πλά­τος 6,5 μέ­τρα, ε­νώ σε ση­μεί­α ό­που υ­πάρ­χουν αρ­χαι­ο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα το πλά­τος θα­προ­σαρ­μό­ζε­ται α­νά­λο­γα με τον δι­α­θέ­σι­μο χώ­ρο.

Κα­τά μή­κος του δρό­μου θα κα­τα­σκευα­στούν τέσ­σε­ρις χώ­ροι στάθ­μευ­σης (νό­τια της Μα­ρώ­νειας, στα Μα­κρά Τεί­χη, στη Σύ­να­ξη και στη δι­α­σταύ­ρω­ση προς Ά­γιο Ευ­γέ­νιο) κα­θώς και δύ­ο φω­τα­γω­γη­μέ­νοι ι­σό­πε­δοι κόμ­βοι (στις δι­α­σταυ­ρώ­σεις με τους δρό­μους Μα­ρώ­νεια – Ά­γιο Χα­ρά­λαμ­πο και Πε­τρω­τά – πα­ρα­λί­α Πε­τρω­τών).

Α­πό το χώ­ρο στάθ­μευ­σης νό­τια της Μα­ρώ­νειας μέ­χρι το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο θα κα­τα­σκευα­στεί λι­θό­στρω­τος πε­ζό­δρο­μος μή­κους 1,4 χι­λι­ο­μέ­τρου και πλά­τους 2 μέ­τρων.Για την α­πορ­ρο­ή των υ­δά­των ο δρό­μος θα δι­α­θέ­τει συ­νο­λι­κά 78 τε­χνι­κά,ε­νώ θα κα­τα­σκευα­στεί και μί­α γέ­φυ­ρα α­νοίγ­μα­τος 28,5 μέ­τρων.

Κα­τά την υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης ο κ. Μέ­τιος δή­λω­σε:

“Ο­λο­κλη­ρώ­νου­με σή­με­ρα ό­λες τις α­πα­ραί­τη­τες δι­α­δι­κα­σί­ες για να ξε­κι­νή­σει η κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου που θα ε­νώ­σει το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο της Ρο­δό­πης και του Έ­βρου.

Κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα για την οι­κο­νο­μι­κή και του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής με σε­βα­σμό στο πε­ρι­βάλ­λον και στην ι­στο­ρι­κή της κλη­ρο­νο­μιά”.

Η διαδικτυακή παρουσίαση του έργου

Πριν από μερικές μέρες και λό­γω των αν­τί­ξο­ων συν­θη­κών κά­τω α­πό τις ο­ποί­ες ό­λοι μας ζού­με τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό, έ­λα­βε χώ­ρα, μέ­σω ζων­τα­νής σύν­δε­σης, η δι­α­δι­κτυα­κή πα­ρου­σί­α­ση του έρ­γου σύν­δε­σης του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που Μα­ρώ­νειας-Δι­κέλ­λων.

Κεν­τρι­κοί πα­ρου­σια­στές του “έρ­γου πνο­ής για τη Ρο­δό­πη ,την Θρά­κη, την Πε­ρι­φέ­ρεια μας”, ό­πως χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε πολ­λά­κις, ή­ταν ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Π.Ε Ρο­δό­πης ΑΜΘ με το συν­δυα­σμό ‘­’­Νέ­α Πε­ρι­φε­ρεια­κή Α­να­γέν­νη­ση­’’, η προ­ϊ­στα­μέ­νη της Ε­φο­ρεί­ας Αρ­χαι­ο­τή­των Ρο­δό­πης, Χρύ­σα Κα­ρα­δή­μα, στέ­λε­χος της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων ΠΕ Ρο­δό­πης κι ο εκ­πρό­σω­πος της α­να­δό­χου με­λε­τη­τι­κής ε­ται­ρεί­ας, Αρ­γύ­ρης Πλέσ­σιας.

Πρώ­τος έ­λα­βε τον λό­γο ο κ. Τσα­λι­κί­δης , ο ο­ποί­ος, με­τα­ξύ άλ­λων, τό­νι­σε ό­τι για τη δι­οί­κη­σης α­πο­τε­λεί με­γά­λο στοί­χη­μα η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου , μιας και ε­πρό­κει­το για έ­να υ­περ­φι­λό­δο­ξο σχέ­διο, που, ό­μως, για πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες εί­χε κολ­λή­σει στα γρα­νά­ζια της γρα­φει­ο­κρα­τεί­ας, στις εγ­κρί­σεις, αλ­λά και στην ευ­θυ­νο­φο­βί­α του συζ­τή­μα­τος. Το συγ­κε­κρι­μέ­νο εγ­χεί­ρη­μα, το ο­ποί­ο θα χρεια­στεί πε­ρί­που 30μήνες, πριν α­πο­κτή­σει την τε­λι­κή του μορ­φή , θα συμ­βά­λει στην α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής και στην αύ­ξη­ση της ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τας , κα­θώς θα κα­τα­στεί πιο εύ­κο­λη η πρό­σβα­ση, το ο­ποί­ο σε συν­δυα­σμό με το γε­γο­νός ό­τι οι συγ­κε­κρι­μέ­νες πε­ρι­ο­χές εί­ναι άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νες με την αρ­χαι­ο­λο­γι­κή τους ταυ­τό­τη­τα, θα α­να­δεί­ξει τις τε­λευ­ταί­ες σε πέ­ρα­σμα και σε ση­μεί­ο συ­νάν­τη­σης αν­θρώ­πων με πα­ρό­μοι­α εν­δι­α­φέ­ρον­τα. Έ­τσι, θα το­νω­θεί και η το­πι­κή οι­κο­νο­μί­α, ε­νώ δεν α­πο­κλεί­ε­ται και η προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων. Κλεί­νον­τας , την το­πο­θέ­τη­σή του, ο κ. Τσα­λι­κί­δης, δι­α­μή­νυ­σε προς πά­σα κα­τεύ­θυν­ση ό­τι η προ­ώ­θη­ση και η α­νά­δει­ξη της φύ­σης και του πο­λι­τι­σμού α­πο­τε­λεί πρώ­τη προ­τε­ραι­ό­τη­τα για την Πε­ρι­φέ­ρεια.

Στη συ­νέ­χεια τον λό­γο πή­ρε ο κ. Πλέσ­σιας, ο ο­ποί­ος τό­νι­σε ό­τι η αν­τι­με­τώ­πι­ση του έρ­γου ως ο­δι­κό ή­ταν λαν­θα­σμέ­νη , γι αυ­τό και η προ 15ετίας προ­σπά­θει­ες δεν τε­λε­σφό­ρη­σαν.

Αν­τί­θε­τα, σή­με­ρα, η αν­τί­λη­ψη αυ­τή έ­χει αλ­λά­ξει και πλέ­ον θε­ω­ρεί­ται “ως αρ­χαι­ο­λο­γι­κός πε­ρί­πα­τος”, γε­γο­νός που προσ­δί­δει νέ­α δι­ά­στα­ση και πνο­ή στο έρ­γο.

Η κα Κα­ρα­δή­μα, α­πό την πλευ­ρά της, α­νέ­φε­ρε ό­τι πλέ­ον ό­ποι­ες πα­ρεμ­βά­σεις γί­νουν, θα έ­χουν ως σκο­πό την α­σφα­λέ­στε­ρη δι­έ­λευ­ση των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων, ε­πο­μέ­νως δεν τί­θε­ται θέ­μα αλ­λοί­ω­σης ή, α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα, φθο­ράς μνη­μεί­ων, αρ­χαι­ο­λο­γι­κού εν­δι­α­φέ­ρον­τος, ε­νώ και τα ό­ποι­α εμ­πό­δια, αν­τιρ­ρή­σεις ή εν­στά­σεις εί­χαν προ­βλη­θεί, α­νή­κουν πλέ­ον στο πα­ρελ­θόν.

Τέ­λος, στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νή­θη­κε και η το­πο­θέ­τη­ση του στε­λέ­χους της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων ΠΕ Ρο­δό­πης, ο ο­ποί­ος ση­μεί­ω­σε ό­τι με­τα­ξύ αρ­νη­τι­κών και θε­τι­κών η ζυ­γα­ριά κλί­νει προς τα θε­τι­κά , ε­νώ ό­λοι συμ­φώ­νη­σαν να ε­νώ­σουν τις δυ­νά­μεις τους και να συ­νερ­γα­στούν ό­σο πιο ο­μα­λά γί­νε­ται, ώ­στε να κερ­δη­θεί αυ­τό το ση­μαν­τι­κό στοί­χη­μα για την Θρά­κη και τους πο­λί­τες της.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Θρακική Αγορά και το thrakikiagora.gr και στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]