Η ασφάλεια και η άνεση των ενοίκων των κτιρίων είναι ζωτικής σημασίας. Για τον σχεδιασμό κτιρίων και τον έλεγχο συμμόρφωσης όσον αφορά την ασφάλεια των κατοίκων στα κτίρια, χρησιμοποιούνται συνήθως κανονιστικοί κώδικες. Ωστόσο, για πιο σύνθετα κτίρια αυτοί δεν είναι πάντα εφαρμόσιμοι και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται μια προσέγγιση που βασίζεται στις επιδόσεις (engineering approach). Αυτή η προσέγγιση της πυρασφάλειας με βάση τις επιδόσεις, η οποία είναι επίσης γνωστή ως μηχανική πυρασφάλειας (FSE-Fire Safety Engineering), χρησιμοποιεί είτε υπολογισμούς με το χέρι, είτε προσομοιώσεις σε υπολογιστικά μοντέλα για να καθορίσει εάν οι δείκτες επιδόσεων πληρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και στη συνέχεια να καθορίσει με τη σειρά της εάν ένα κτίριο συμμορφώνεται.

Η Ανάλυση Κίνησης Κατοίκων (OMA- Occupant Movement Analysis) περιλαμβάνει πλευρές της μετακίνησης των ανθρώπων σε περιπτώσεις μη-έκτακτης και έκτακτης ανάγκης. Η μοντελοποίηση της κυκλοφορίας επικεντρώνεται στη μη επείγουσα μετακίνηση των ανθρώπων, ενώ η μοντελοποίηση της εκκένωσης ως μέρος της ανάλυσης με βάση το FSE, επικεντρώνεται στην επείγουσα μετακίνηση των ανθρώπων.

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και κύκλου ζωής ενός κτιρίου, η μοντελοποίηση της κυκλοφορίας των κατοίκων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Προσφέρει μια βαθιά εικόνα της λειτουργικότητας και της ικανότητας του κτιρίου όσον αφορά τη ροή και την άνεση των χρηστών, βελτιώνοντας έτσι την αξιοποίηση του χώρου και την παραγωγικότητα. Από την άλλη πλευρά, η μοντελοποίηση εκκένωσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των χρόνων εκκένωσης και των πιθανών σημείων συμφόρησης στο σχεδιασμό του κτιρίου. Εν ολίγοις, η ΟΜΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ασφάλειας και της άνεσης των ενοίκων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου, ιδίως κατά τη φάση του σχεδιασμού.

Η χρήση της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτιρίου (BIM– Building Information Modelling) αυξάνεται σημαντικά, αλλά για την ΟΜΑ η υιοθέτηση εξακολουθεί να είναι σχετικά αργή, γεγονός που εμποδίζει την αξιοποίηση των πιθανών πλεονεκτημάτων της BIM, όπως ο μετριασμός των κινδύνων και η μείωση του κόστους.

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να παράσχει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο το buildingSMART International (bSI) προσθέτει υποστήριξη για τις απαιτήσεις της OMA στο μοντέλο IFC. Ξεκίνησαν εργασίες για την ανάπτυξη ενός Εγχειριδίου Παράδοσης Πληροφοριών (IDM- Information Delivery Manual  για το OMA, το οποίο επικεντρώνεται στην αποτύπωση των απαιτήσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αποτελεσμάτων προσομοίωσης που παράγονται από τα εργαλεία μοντελοποίησης πεζών. Οι εργασίες αυτές όχι μόνο θα ενσωματώσουν ιδιότητες στο μοντέλο IFC για να καλύψουν τις κοινές ανάγκες των απαιτήσεων ανταλλαγής δεδομένων OMA για τα εργαλεία μοντελοποίησης, αλλά με τη σειρά τους θα επιτρέψουν επίσης μια ανοικτή, συνδεδεμένη επαναλαμβανόμενη ροή εργασίας.

Όπως ενημερώνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στο κείμενο παρουσιάζονται οι ακόλουθες τρεις ευρείες περιπτώσεις χρήσης για να επισημανθούν οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη:

  1. Ανάλυση εκκένωσης – με βάση τα στάδια του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA- Royal Institute of British Architects).
  2. Ανάλυση εκκένωσης – Διεθνής (μη συγκεκριμένη χώρα).
  3. Ανάλυση κυκλοφορίας – Διεθνής (μη συγκεκριμένη χώρα).

Τα στοιχεία της Τεχνικής έκθεσης είναι :

Siddiqui, Asim Ahmed , Lawrence, Peter , Kneidl, Angelika, Abualdenien, Jimmy, Thompson, Peter and Könnecke, Rainer (2023) OpenBIM for Occupant Movement Analysis industry report: a perspective from the Building Room. Technical Report. buildingSMART International Ltd., Hertfordshire.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο ελεύθερα για κατέβασμα εδώ: http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/38774/7/38774_SIDDIQUI_OpenBIM_for_Occupant_Movement_Analysis_industry_report.pdf