Η λεωφόρος Βουλιαγμένης όταν ολοκληρωθεί το project του Ελληνικού - Ο πύργος των γραφείων
Η λεωφόρος Βουλιαγμένης όταν ολοκληρωθεί το project του Ελληνικού - Ο πύργος των γραφείων
Πηγή Εικόνας: Τhe Ηellinikon

Στη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης, που θα διαρκέσει πέντε χρόνια, της επένδυσης του Ελληνικού, αλλά και στην εξόφληση δανεισμού θα κατευθυνθούν τα χρήματα του ομολόγου αξίας έως 320 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η Lamda Development. Πώς θα αξιοποιήσει η εταιρεία τα κεφάλαια;

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, αφότου αφαιρεθούν τα λεγόμενα έξοδα έκδοσης, η καθαρή αξία των κεφαλαίων που πρόκειται να αντλήσει η εταιρεία τοποθετείται σε 312,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά:

-100 εκατ. ευρώ θα οδηγηθούν στην Ελληνικό Α.Ε. (της οποίας εκκρεμεί η μεταβίβαση των μετοχών στην Lamda Development) και θα αξιοποιηθούν μέσω ενός είδους μόχλευσης. Σε πρώτη φάση, δηλαδή θα εκδοθεί ενδο-ομιλικό δάνειο διάρκειας έως 2 ετών, το οποίο όταν αποπληρωθεί, θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου που διαρκεί για πέντε χρόνια. Μετά την λήξη της εγγυητικής, η Lamda θα διαθέσει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος των 915 εκατ. ευρώ και για την υλοποίηση επενδύσεων στις επόμενες φάσεις του έργου

-81 εκατ. θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υπολοίπου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Lamda Development 89,1 εκ. ευρώ.

– 63 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί για την ανάπτυξη των δύο νέων εμπορικών κέντρων που θα αποτελούν τμήμα της Μητροπολιτικής Παρέμβασης του Ελληνικού. Σκοπός δηλαδή, είναι η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

– 43,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 3 ετών, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων.

– 25 εκατ. θα οδηγηθούν εντός τριών ετών από την ημερομηνία εκδόσεως για νέες επενδύσεις της εισηγμένης στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Lamda Development, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ανερχόταν σε 439,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό  89,1 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε τραπεζικό δανεισμό.