Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων -ΠΕΔΜΕΔΕ- χαιρετίζει την  παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γεωργίου Στασινού, στην «Διαταγή του Δημάρχου»  Βάρης-Βούλας, Βουλιαγμένης, περί της μερικής αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών βάσει των κινήτρων που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ).

Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διά του Προέδρου του,  απέστειλε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους Δήμους  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου με την οποία τους ζητούσε, για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων που έχουν λάβει περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική περιφέρεια των Δήμων τους.

Κατόπιν αυτού  ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στα πλαίσια της εποπτείας που ασκεί, λόγω  των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα  Νομοθεσία – Πρόγραμμα Καλλικράτης-  προχώρησε,  με   απόφασή του σε ακύρωση της  «Διαταγής Δημάρχου» του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με την οποία  ο Δήμαρχος δίδει  εντολή προς την Υπηρεσία Δόμησης να απορρίπτεται κάθε αίτηση έκδοσης οικοδομικών αδειών που κάνει χρήση των κινήτρων του Ν.Ο.Κ.

Η συμμόρφωση των οργάνων των Δήμων προς την απόφαση του Ελεγκτή, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία  είναι  υποχρεωτική και πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση. Η μη τήρηση  της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά για τους αιρετούς και το προσωπικό των Δήμων.