Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

«Σήμα» από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξη για υποβολή οικονομικών προσφορών σε δύο διαγωνισμούς κατασκευής φραγμάτων, μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής αρχικής αξίας περίπου 280 εκατ. ευρώ, περιμένουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΕΤΚΑ – INTRAKAT – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΑΒΑΞ, εφόσον βέβαια αποφασίσουν να δώσουν το παρών στην τελική φάση. Στα τέλη του 2023 το αρμόδιο υπουργείο ενέκρινε το πέρας της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου στους διαγωνισμούς για την «Κατασκευή φράγματος Μιναγιώτικου» στην Πελοπόννησο (σχεδόν 142 εκατ. ευρώ) αλλά και για την ανάθεση της σύμβαση του έργου Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός των Δικτύων Άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ταυρωπού» στη Θεσσαλία (αξίας άνω των 128 εκατ.). Πλέον, οι 3 «μνηστήρες», ήτοι οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει το σύνολο των ισχυρών ομίλων των υποδομών, αναμένουν την οριστικοποίηση της ημερομηνίας υποβολής των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

«Κατασκευή φράγματος Μιναγιώτικου»

Το έργο περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας αλλά και να υδρεύσουν τους οικισμούς Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης. Οι εργασίες χωροθετούνται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Φράγμα Μιναγιώτικο είναι αξονοσυμμετρικό φράγμα από σκληρό επίχωμα και προτείνεται να κατασκευαστεί 2 χλμ. περίπου δυτικά του οικισμού Βλασαίικα και σε απόσταση 5,5 χλμ. από τις εκβολές του οι οποίες χωροθετούνται 800 μ. δυτικά του οικισμού της Φοινικούντας.

Το αρδευτικό δίκτυο θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πρώην Δημοτικών Διαμερισμάτων: · Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης της πρώην Δ.Ε. Μεθώνης, · Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων της πρώην Δ.Ε. Πύλου, και · Μηλίτσης της πρώην Δ.Ε. Αιπείας.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 25 έτη. Η αναθέτουσα αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη φορέα σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί καταρχάς σε καθαρά παρούσα αξία στο κατ’ ανώτατο ποσό των 117 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών του αντικειμένου, λαμβανομένης υπόψη της χρηματοδότησης κατά 30% του κόστους κατασκευής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:

· Κατασκευή: Φράγματος Μιναγιώτικου, o Αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35,000 στρεμμάτων, Συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: – Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται – να κατακλυστούν, – 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού – αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα, – Μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, o Συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους, Υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας,

· Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την Φάση Κατασκευής.

· Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) απομακρυσμένου ελέγχου,

· Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.

«Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός των Δικτύων Άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ταυρωπού»

Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει την άρδευση των αγροκτημάτων Αρτεσιανού, Γεωργικού, Καναλίων, Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας, Κρύας Βρύσης, Λοξάδας, Μακρυχωρίου, Μητρόπολης, Μυρίνης, Παλαιοκκλησίου, Προδρόμου, Ρούσσου, Σταυρού, Φαναρίου, Φράγκου, καθώς και μέρος των αγροκτημάτων Αγ. Αναργύρων, Αγ. Θεοδώρων και Ξινονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του έργου ανέρχεται σε 115.000 στρέμματα και βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Το Αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο). Για την υλοποίηση του έργου δεν υφίσταται ανάγκη για απαλλοτριώσεις γης. Η διάρκεια της σύμπραξης ΣΔΙΤ θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) έτη ενώ προβλέπεται 4ετής περίοδος κατασκευής. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία καθώς και την συντήρηση του Αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του ανάδοχου. Εξετάζεται εντούτοις η πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 30% της κατασκευαστικής αξίας του έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από ευρωπαϊκή ή/και εθνική χρηματοδότηση. Ο δημόσιος φορέας, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλλει περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες, έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτική συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση σε ποσοστό κατά μέγιστο 30% (ήτοι 34,2 εκ. ευρώ, ως μέγιστη ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής, προ Φ.Π.Α.), έως το ποσό των 105,4 εκατ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου Φορέα στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου, το συνολικό ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, εκτιμάται ενδεικτικά στα 128,75 εκ. ευρώ προ Φ.Π.Α., κατά μέγιστο.