Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-20 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε, η «Επιχορήγηση της ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.Ε.Σ., για το Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική/1ο Στάδιο», με δικαιούχο την Αριάδνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.Σ. (100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ).


Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το έργο, ύψους 313.273.796 ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη) αφορά την Φάση ΙΙ του έργου που καθιστά εφικτή την τροφοδότηση σημαντικού μέρους του φορτίου του νησιού από το ΕΣΜΗΕ και σε συνδυασμό με τη Φάση Ι της διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο οδηγεί στην πλήρη απεξάρτηση του νησιού από τις μονάδες παραγωγής με καύσιμο πετρέλαιο, που μέχρι σήμερα εξασφάλιζαν την ενεργειακή του επάρκεια. Δηλαδή, με τις δύο αυτές διασυνδέσεις επιτυγχάνεται ενεργειακή επάρκεια χωρίς τη χρήση των πετρελαϊκών αυτών μονάδων και επομένως με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, με την υποκατάσταση της πετρελαϊκής παραγωγής στην Κρήτη, περιορίζεται αισθητά το κόστος ηλεκτρικής τροφοδότησης του νησιού, επιτρέποντας την αποκλιμάκωση των χρεώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς των καταναλωτών όλης της χώρας.

Πιο αναλυτικά, η Φάση ΙΙ του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιλαμβάνει τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, η οποία υλοποιείται με 2 κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) υψηλής τάσης (HVDC) 2*500MW,  και περιλαμβάνει 6 υποέργα, με κύρια τα ακόλουθα:

-Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος δυτικού πόλου, των σταθμών ηλεκτροδίων και των υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση των σταθμών ηλεκτροδίων,

-Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος ανατολικού πόλου,

-Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδιακών συστημάτων για τη διασύνδεση των Σταθμών Μετατροπής με τα υποβρύχια καλωδιακά συστήματα του ανατολικού πόλου, του δυτικού πόλου και με τα υποβρύχια καλώδια για τη σύνδεση των σταθμών ηλεκτροδίων

-Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και ενός υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2x500MW).

Η ένταξη και υλοποίηση του έργου επιδιώκει τους εξής στόχους:

* Εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.

* Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον της Κρήτης από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό της λειτουργίας τους.

* Μείωση των εκπομπών CO2, καθώς η λειτουργία των υφιστάμενων πετρελαϊκών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αντικατασταθεί από μονάδες φυσικού αερίου του ΕΣΜΗΕ.

* Αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της περιοχής.

* Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας, που είναι και ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Κρήτης καθώς συνεισφέρει κατά 50% περίπου στο ΑΕΠ του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι – επί του παρόντος – η μεγαλύτερη επένδυση, τόσο από άποψη κόστους, όσο και από άποψη τεχνικής πολυπλοκότητας, για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται στην Ελλάδα με στόχο τον τερματισμό της «ηλεκτρικής απομόνωσης» της Κρήτης από το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας και την κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών του νησιού.

Σημειώνεται ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος και βάθος υπό κατασκευή καλωδιακή (υποβρύχια και υπόγεια) διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης στην Ελλάδα.