Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα (ΧΡΩΠΕΙ).


Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩΠΕΙ, επί της οδού Πειραιώς 62, προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

Ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Στόχος του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, είναι η χωροθέτηση ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Επομένως, το υπό μελέτη σχέδιο έχει άμεση συσχέτιση με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για την Έρευνα και την Τεχνολογία και κυρίως με τις στρατηγικές ανάπτυξης των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων.

Σκοπός, λοιπόν, της χρήσης, είναι η ανάπτυξή του ως πρότυπο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο. Μέρος των δραστηριοτήτων εντός της περιοχής θα πρέπει να αφορούν την έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα των επιστημών υγείας.

Σημειώνεται, ότι εντός του οικοπέδου της περιοχής επέμβασης, καταγράφονται 38 διακριτά υφιστάμενα κτίρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε 17 κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων. Τα εν λόγω κτίσματα έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Τα βασικά δομικά υλικά, είναι η πέτρα, το μπετό και το ξύλο (πχ ξύλινες δίρριχτες στέγες) και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτοψίας, 13 από τα 17 συγκροτήματα κτιρίων κρίνονται κατεδαφιστέα.

Χρήσεις γης

Η κύρια χρήση γης αφορά σε γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και θα αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 50% της συνολικής δόμησης και στο πλαίσιό της επιτρέπεται η εγκατάσταση ερευνητικών εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, χώρων εκπαίδευσης – σεμιναρίων, χώρων διοίκησης του κέντρου και εκθεσιακού χώρου / χώρου παρουσιάσεων.

Συνοδές χρήσεις θα είναι: Χώροι συνάθροισης κοινού / Συνεδριακά κέντρα / εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (γυμναστήρια, κ.λπ.), εστίαση, αναψυκτήρια, καταλύματα επισκεπτών – ερευνητών, αποθήκες χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια αποκλειστικά προηγμένης τεχνολογίας και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.
Επιτρέπεται, επίσης, η κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών για την χωροθέτηση βοηθητικών χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης οχημάτων.