Για τις 17 Ιουλίου, δηλαδή δύο μήνες αργότερα από την μέχρι πρότινος ισχύουσα ημερομηνία (17 Μαΐου) μεταφέρθηκε η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ», στη Λ. Πειραιώς 62, στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της ΧΡΩ.ΠΕΙ.,, με εμβαδόν σχεδόν 17,8 χιλ. τ.μ.. Ο διαγωνισμός προωθείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι 90 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι μέγιστου προϋπολογισμού 18.750.000 ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης σε καθαρή παρούσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 280,1 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ. Η οικονομική συμμετοχή μέσω ιδίων ή/και δανειακών κεφαλαίων του Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

Για την παροχή υπηρεσιών Καινοτομίας, ο υποψήφιος ιδιώτης ανάδοχος θα κληθεί να ορίσει με την προσφορά του τον Φορέα Καινοτομίας, ο οποίος θα συμβληθεί με τον ΙΦΣ με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καινοτομίας. Ο ρόλος του Φορέα Καινοτομίας στην υλοποίηση του έργου κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.