Ο λιμένας Πόρτο Λάγος, ανήκει στον Δήμο Αβδήρων και απέχει μόλις 26 χλμ. από τη Ξάνθη.
Ο λιμένας Πόρτο Λάγος, ανήκει στον Δήμο Αβδήρων και απέχει μόλις 26 χλμ. από τη Ξάνθη.
Πηγή Εικόνας: Tsoukas marine

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη αξιοποίησης του λιμένα Πόρτο Λάγος, που ανήκει στον Δήμο Αβδήρων και απέχει μόλις 26 χλμ. από τη Ξάνθη. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Αβδήρων ενέκρινε τη διακήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη-παραχωρησιούχου με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμένα και τη βελτίωση των υποδομών του. Σήμερα το λιμάνι Πόρτο Λάγους βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, εμφανίζοντας υψηλές ανάγκες από εκτεταμένα έργα αναβάθμισης.

Ειδικότερα, το δημοτικό λιμενικό ταμείο επιδιώκει να προσελκύσει  επιχειρηματίες και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, στοχεύοντας στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

-Την ανάπτυξη  ενός  σύγχρονου και  λειτουργικού τμήματος  λιμένα  για την  εξυπηρέτηση σκαφών κάθε  είδους που  θα  απευθύνεται  κυρίως  σε  τουριστικά  σκάφη  και  σκάφη αναψυχής.

-Την επίτευξη βιώσιμης και ανταποδοτικής χρήσης των εγκαταστάσεων.

-Την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και  πλήρους  λειτουργίας  σε  συνθήκες  ανάπτυξης για  μεγάλο χρονικό διάστημα.

-Την εξασφάλιση έμπειρης και αποτελεσματικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων.

-Την  αναβάθμιση  και  παροχή πλήρων  και ποιοτικών  λιμενικών  υπηρεσιών  στηνπεριοχή, που θα συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ενίσχυσητης  τουριστικής  προβολής  του  Δήμου Αβδήρων και  στην  οικονομική  ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

-Την  βελτίωση  /  συντήρηση  υφιστάμενων  κτηριακών  υποδομών 

Τα έργα

Στο Βόρειο Τμήμα, προβλέπεται η τοποθέτηση δύο πλωτών προβλητών μήκους 30 μ. εκάστη με πλάτος κατ’  ελάχιστον  2,40 μ.  Θα  πρέπει να δοθεί  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  διασφάλιση  της  λειτουργίας  του καναλιού  σύνδεσης  με  την  λιμνοθάλασσα  ώστε  να  μην  υπάρξουν  προβλήματα  στην είσοδο / έξοδο των μικρών σκαφών εξ αυτού. Οι πλωτές προβλήτες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για την επάρκεια να φέρουν τα προβλεπόμενα σκάφη καθώς και πιστοποίηση για την μεταξύ τους σύνδεση, ώστε το συνολικό σύστημα να είναι επαρκές. Οι πλωτές προβλήτες θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν επαρκή αγκύρωση τόσο από  σταθερά  σημεία  του  κρηπιδώματος,  όσο  και  από  ύφαλες  αγκυρώσεις  (ρεμέτζο σκυροδέματος) με διπλά συστήματα ώστε να είναι εφικτή η αντικατάσταση τους χωρίς να προξενείται βλάβη στην λειτουργία του λιμένα.

Στο Νότιο Τμήμα υπάρχουν ήδη δύο πλωτές προβλήτες που φιλοξενούν μικρά σκάφη. Στις  ανωτέρω  προβλήτες  δεν  υπάρχουν  συστήματα  διανομής  δικτύων  (π.χ  ύδρευση κλπ).  Το  σύστημα  ασφάλισης  καθώς  και  η  πλευστότητα  τους  δεν  έχουν  ελεγχθεί προσφάτως.

Ο προσφέρων θα βεβαιώσει κατά την παρουσία του ότι έλαβε γνώση της υπάρξεως των υφισταμένων  προβλητών,  των  προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν  και  θα  δηλώνει  ότι αναλαμβάνει:

-Την αναβάθμιση τους με εγκατάσταση στοιχείων διανομής.

-Τον  έλεγχο  ασφάλειας  τους  και  την  υλοποίηση  των  όποιων  προβλέψεων κατασκευής.

-Την συντήρηση και την εξασφάλιση πλευστότητας.

-Την απόδειξη της δυνατότητας σύνδεσης με τις επεκτάσεις των κεφαλόσκαλων σε μορφή Γ ή Τ.

-Την  πρόβλεψη  κατασκευών  εξομάλυνσης  του  υψομέτρου  κυκλοφορίας  εφόσον επιλέξει την διατήρηση της υφιστάμενης υποδομής.

Προβλέπεται  η  τοποθέτηση  4  πλωτών  προβλητών  (ή  6  εφόσον  επιλεχθεί  η αντικατάσταση  των  υφιστάμενων)  μήκους  30 μ. εκάστη  με  πλάτος  κατ’  ελάχιστον 2,40 μ. Η τοποθέτηση θα γίνει ενδεικτικά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη χωρητικότητα / ικανότητα του συστήματος.

Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην διασφάλιση της λειτουργίας του καναλιού σύνδεσης με  την  λιμνοθάλασσα  ώστε  να  μην  υπάρξουν  προβλήματα  στην  είσοδο  /  έξοδο  των μικρών σκαφών εξ αυτού. Οι πλωτές προβλήτες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για την επάρκεια να φέρουν τα προβλεπόμενα σκάφη καθώς και πιστοποίηση για την μεταξύ τους σύνδεση, ώστε το συνολικό σύστημα να είναι επαρκές.Οι πλωτές προβλήτες θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν επαρκή αγκύρωση τόσο από  σταθερά  σημεία  του  κρηπιδώματος,  όσο  και  από  ύφαλες  αγκυρώσεις  (ρεμέτζο σκυροδέματος) με διπλά συστήματα ώστε να είναι εφικτή η αντικατάσταση τους χωρίς να προξενείται βλάβη στην λειτουργία του λιμένα.

To master plan

Προτού προχωρήσει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του λιμένα, το λιμενικό ταμείο θα προχωρήσει στο διαγωνισμό για την εκπόνηση του master plan του έργου αξιοποίησης. Στόχος του master plan είναι:

– η  ανάπτυξη  του  λιμένα,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  σύγχρονες  απαιτήσεις  για  την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων.
-Να  αναβαθμιστεί  το  κύρος  και  να  αυξηθούν  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων

-Να εκσυγχρονιστούν οι λιμενικές και κτιριακές υποδομές

Το έργο  έχει ενταχθεί  στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με  συνολικό  προϋπολογισμό 100, 821 ευρώ (με ΦΠΑ), με το λιμάνι Πόρτο Λάγος να έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση των λιμένων έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς των οποίων η διαδικασία αξιοποίησης πραγματοποιείται από τους 10 οργανισμούς λιμένος, που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ και στις λιμενικές εγκαταστάσεις που αξιοποιούνται από τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.