Παραλιακός δρόμος
Παραλιακός δρόμος
Παραλιακός δρόμος
Παραλιακός δρόμος
Πηγή Εικόνας: Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels

Την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο συντήρησης οδικού δικτύου του Νομού Αργολίδας και το υποέργο κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτοχελι, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τα έργο είναι συνολικής εκτιµώµενης αξίας 1,2 εκ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ και αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: οδοποιία, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά µε προϋπολογισµό: 967.741,50 ευρώ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε συστηµικό κωδικό 83785 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).

Σημειώνεται πως οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, με προθεσμία την Δευτέρα 19-08-2019 στις 10 το πρωί.

Παράλληλα, ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 23-08-2019 στις 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας. Τα γραφεία βρίσκονται στην Παρ. οδό Ναυπλίου –Νέας Κίου, με τηλέφωνα επικοινωνίας: 27523-60433, fax: 27523-60452

Το σύστηµα προσφοράς είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού (παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016). 

Προϋποθέσεις διαγωνισμού

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν:

1η Περίπτωση: Ο∆ΟΠΟΙΪΑ (Ο∆Ο) + κοινό αντικείµενο, Αποκλειστικά Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (Υ∆Ρ) και Αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)
1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆Ο και
Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υ∆Ρ και
Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

2η Περίπτωση: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (Υ∆Ρ) + κοινό αντικείµενο, Αποκλειστικά Ο∆ΟΠΟΙΪΑ (Ο∆Ο) και Αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)
Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υ∆Ρ και
1Η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆Ο και
Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

γ) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

ε) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

στ) Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

ζ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

1. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.355,00 ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον έξι(6) µηνών και 30 ηµερών.
2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι(6) µήνες.
3. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526 Π∆Ε 2017ΕΠ52600011
4. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή.