κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Τους νέους κανόνες για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, αναφορικά με περιστατικά διάδοσης παράνομου περιεχομένου και γενικότερα πρόκλησης ζημίας σε κοινωνικό επίπεδο, θεσπίζει, ενσωματώνοντας την σχετική Πράξη που έχει αποφασιστεί από την ΕΕ, το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως 11 Μαρτίου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Υπό τον τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)» το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι νέοι κανόνες που περιλαμβάνουν και διαδικασία επιβολής προστίμων σε περίπτωση παράβασης της οδηγίας, επικεντρώνονται στη ρύθμιση των ενδιάμεσων υπηρεσιών, που είναι ένας όρος ο οποίος δεν αναφέρεται μόνο στις επιγραμμικές πλατφόρμες (social media, online marketplaces, app stores κ.λπ.), αλλά και σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Ο καθορισμός του ποιοι ακριβώς είναι οι ρυθμιζόμενοι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.

Τον κομβικής σημασίας ρόλο του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών αναλαμβάνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ως Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία των ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας και για τον συντονισμό με τις ειδικές τομεακές αρχές. Ως αρμόδιες αρχές ορίζονται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητές τους και συγκεκριμένα στην προστασία ανηλίκων και τις διαφημίσεις.

Η ΕΕΤΤ εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου δημιουργεί, θέτει σε λειτουργία και τηρεί Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται, εντός τριών μηνών από τη θέση του σε λειτουργία, πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή των οποίων ο νόμιμος αντιπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σε περίπτωση παροχής ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών, παράλειψης απάντησης ή διόρθωσης ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών και μη υποβολής σε επιθεώρηση, το πρόστιμο δύναται να φτάνει το 1% του ετήσιου εισοδήματος ή παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών.

Γενικότερα, το ύψος του προστίμου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης και συγκεκριμένα οι εξής: Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Pornhub, Booking.com, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Stripchat, TikTok, X (πρώην Twitter), XVideos, Wikipedia, Zalando, Bing.

Για αυτές τις προαναφερόμενες πλατφόρμες αρμόδια να επιβάλει κυρώσεις είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, αν κάποιος Έλληνας πολίτης θεωρήσει ότι θίγεται από κάποια ενέργειά τους μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ.

Η Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο προβλέπει επίσης μέτρα αντιμετώπισης παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου, μεταξύ των οποίων ένας μηχανισμός για την επισήμανση τέτοιου περιεχομένου από τους χρήστες.

Δημιουργεί νέες υποχρεώσεις ιχνηλασιμότητας στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων προϊόντων ή εύλογες προσπάθειες από διαδικτυακές αγορές για τον δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των προϊόντων και θέτει περιορισμούς στις διαφημίσεις, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση προβολής διαφημίσεων που βασίζονται σε τεχνικές κατάρτισης προφίλ με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. υγείας).