Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου θα εισέλθουν από τον επόμενο μήνα, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, τρεις μεγάλοι σε αξία διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 470 εκατ. ευρώ, που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη διαδικασία αυτή θα δώσουν το παρών οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, THALIS – ΑΒΑΞ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ που εκλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή ώστε να προσέλθουν στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα έργα «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης  για αρδευτικούς σκοπούς», «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας» και «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου». Για την έγκυρη συμμετοχή στο παρόν Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, οι προεπιλεγέντες υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την 16-10-2023, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συμμετοχής και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Η αποσφράγιση των φακέλων για γίνει στις 19 Οκτωβρίου.


«Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης  για αρδευτικούς σκοπούς»

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της. Επιπρόσθετα, αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής που εμπεριέχει τις αγροτικές εκτάσεις Μυρωδάτου – Αβδηρών – Βελόνης – Μάνδρας – Πεζούλας, η οποία είναι μία εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων (που αποτελούν περίπου το 22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας) και παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται (με ΦΠΑ) στα 210 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη από την υπογραφή της. Στο έργο προβλέπεται να εφαρμοστούν και έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας – τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λπ.). Για το κατασκευαστικό κόστος του έργου έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή του κατά 30% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου

Αναφορικά με το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ», η εκτιμώμενη αξία σύμβασης υπολογίζεται σε περίπου 125 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η διάρκειά της θα είναι 25ετής (τα 2 έτη η κατασκευή). Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρέμματα. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας της Π. Ε. Πέλλας.

Σύμφωνα με το σχέδιο αξιοποίησης, προβλέπεται η άρδευση με σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα και βελτίωση του δικτύου αποστράγγισης του βορειοδυτικού τμήματος της Πεδιάδας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το δυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας

Τέλος, η ΣΔΙΤ για το «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας» είναι εκτιμώμενης αξίας 132,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία αρδευτικού δικτύου στη θέση Υπέρεια – Ορφανά για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων που αναφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και των Ορφανών Νομού Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως 74.300 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Φαρσάλων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας. Η διάρκεια της σύμβασης-ΣΔΙΤ έχει εκτιμηθεί σε 300 μήνες με τα πρώτα 3-4 έτη να αφορούν την περίοδο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών και τα υπόλοιπα να είναι η περίοδος συντήρησης.