Ολοκληρώθηκε η συμφωνία, την οποία ανέμενε καιρό η αγορά, ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους Fourlis (όμιλος Β. Φουρλή) και Autohellas (όμιλος Βασιλάκη) με την οποία επί της ουσίας ο δεύτερος εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates, του real estate βραχίονα (ΑΕΕΑΠ) του πρώτου. Η κίνηση αυτή έγινε μέσω Αύξησης Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (ακίνητο), οδηγώντας τον όμιλο Autohellas στην απόκτηση ποσοστού 11,92% ενώ η FOURLIS, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών της, συμμετέχει πλέον με 88,08% στην ΑΕΕΑΠ.

Μέσω εισφοράς ακινήτου η συμμετοχή

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε αποκλειστικά από την AUTOHELLAS μέσω εισφοράς σε είδος (ακινήτου) και συγκεκριμένα εισφοράς οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών, επιφανείας 16.655 τ.μ.. Το ακίνητο που εισέφερε η AUTOHELLAS ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, η αξία του οποίου σήμερα ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ περίπου. Επί του συγκεκριμένου οικοπέδου η Trade Estates θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας εκτός από την ανωτέρω μετοχική συμμετοχή της AUTOHELLAS στην ΑΕΕΑΠ, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο εταιρειών, ιδίως σε πρώτη φάση σε παροχή Υπηρεσιών Κινητικότητας (Mobility Services) Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Οχημάτων (Van), Υπηρεσίες Car Sharing, Υπηρεσίες Van Sharing, Υπηρεσίες Αντικατάστασης Οχημάτων καθώς και Ανάπτυξη Υποδομών και Υπηρεσιών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η στρατηγική αυτή συνεργασία θα πολλαπλασιάσει τις συνέργειες μεταξύ των δύο Ομίλων με ιδιαίτερα αυξημένη αναπτυξιακή δυναμική.

Ο στόχος για ενεργητικό 700 εκατ. ευρώ

Όπως είχε αναφέρει προ διμήνου η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ σε σχετική ενημέρωση αναλυτών, ο στόχος είναι στα επόμενα 5-6 χρόνια (ορίζοντας έως το 2028) η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα να έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 700 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου αξίας άνω των 250 εκατ. μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics.

Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη 4ετία, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων σε όλη την Ελλάδα (με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο «The Ellinikon Commercial Hub»), αλλά και συμμετοχές σε εταιρείες σύμπραξης για ανάπτυξη εμπορικών πάρκων σε νέες περιοχές όπως η Πάτρα, η Κρήτη και τα Σπάτα, καθώς και τη δημιουργία Logistics Centers σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 θα διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με υψηλές αποδόσεις και ισχυρούς μακροχρόνιους μισθωτές.

«Ανοιχτή» η ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Ωστόσο, σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό της εισαγωγής της Trade Estates στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ η αγορά ανέμενε εξελίξεις από το φθινόπωρο και κυρίως στο δ’ τρίμηνο 2023, εντούτοις, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιπλέον χρόνο για να κάνει την κίνηση αυτή (το 2024).

Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία, βάσει πληροφοριών, αναμένονταν να γίνει μέσω ΑΜΚ με παραίτηση των παλαιών μετόχων της Fourlis που θα υποστούν σχετικό dilution, καθώς στόχος των βασικών μετόχων και του διοικητικού team είναι να μειωθεί το ποσοστό της μητρικής. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ νέοι θεσμικοί επενδυτές. Να αναφέρουμε ότι παλιότερες πληροφορίες σημείωναν ότι από το IPO ο όμιλος εκτιμά ότι θα μπορούσε να «σηκώσει» κεφάλαια άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Πλην όμως, για την ώρα δεν είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή στο ΧΑ, δηλαδή αν η διοίκηση των Fourlis – Trade Estates κινηθεί βάσει αρχικών προβλέψεων – εκτιμήσεων ή μεταφέρει τη διαδικασία για κάποια στιγμή μέσα στο 2024, αναλόγως συνθηκών στις αγορές. Ο όμιλος Fourlis σχεδιάζει μείωση της μετοχικής συμμετοχής του ομίλου κάτω του 50% (έως τότε η ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλήρως στα μεγέθη του ομίλου) αλλά και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις λιανικές αλυσίδες του ομίλου να περιορίζονται στο 30%.

Η διαδικασία

Την Παρασκευή το απόγευμα, Fourlis και Autohellas με ξεχωριστές ανακοινώσεις γνωστοποίησαν, επίσης, ότι «την 20.06.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αρ. πρωτ. 2979243ΑΠ, απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών/Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Εταιρείας», σύμφωνα με την από 24.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 6.003.108,80 ευρώ με εισφορά σε είδος και έκδοση 3.751.943 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκάστης 1,60 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,13222 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ 3656710). Η διαφορά των €0,53222 ανά μετοχή, μεταξύ της τιμής υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (€1.996.859,10) καταβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο, σε πίστωση του λογαριασμού ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ. Ακολούθως, σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 144.825.011,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 90.515.632 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ έκαστη».