Πηγή Εικόνας: απε - μπε

«Η εικόνα της αγοράς εργασίας βελτιώνεται συστηματικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρά τις πρόσκαιρες αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία».


Αυτό αναφέρεται στο δεύτερο Δελτίο του νέου Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας».

Ωστόσο, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και απασχόλησης στη χώρα μας παραμένουν χαμηλότερα από τις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ27 και η ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, όπως προστίθεται, οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εντονότερες για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι αλλοδαποί.

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγεί το ΚΕΠΕ, ότι οι παρεμβάσεις στο πεδίο της απασχόλησης και οι συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία σύγκλισης προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην αγορά εργασίας.

Το ΚΕΠΕ υπενθυμίζει ότι το ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία ορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και, σε ετήσια βάση, από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programme), ενώ το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαμορφώνει κάθε χρόνο εξειδικευμένο σχέδιο δράσης και παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Το ΚΕΠΕ καταλήγει ότι «πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο ΕΣΑΑ, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».