Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Σε γραμμή εκκίνησης μπήκε το «Εξοικονομώ 2023», καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέθεσε νέο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι έτοιμο και λειτουργικό προκειμένου από τις 12 Ιουνίου 2023 να δεχθεί τις αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Παράλληλα προχώρησε στη λειτουργία helpdesk υποστήριξης μηχανικών και ιδιοκτητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που θα υποδέχεται και παράπονα για τυχόν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει από τις έως και τις 12 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και θα παρέχει επιδοτήσεις έως 75 % για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως γράφει ο Αργύρης Δεμερτζής στο ecopress.gr, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης του «Εξοικονομώ 2023», προχώρησε στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων και συστημάτων. Συγκεκριμένα με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προχωρούν προς άμεση υλοποίηση:

Ανάπτυξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Αναδόχου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για την αρχική υποδοχή του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

Έργο του Αναδόχου θα είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και βελτιώσεων, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023». Επίσης, θα αναλάβει την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) των ενεργών κύκλων ηλεκτρονικής υποβολής από την έναρξη της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες.

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

– Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για κάθε ενεργό κύκλο του Προγράμματος η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 30.000 ευρώ ανατίθεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, στην οικονομικότερη προσφορά, από την επιχείρηση ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της.

Νέο helpdesk για την υποστήριξη μηχανικών και ιδιοκτητών στην υλοποίηση του προγράμματος: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Υποδοχής Κλήσεων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής έγκυρης πληροφόρησης καθώς και άμεσης υποστήριξης στους καλούντες και εμπλεκόμενους επαγγελματίες, όσον αφορά την ένταξή τους ή την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά, το helpdesk θα αφορά σε υποστήριξη:

-Για τη χρήση web εφαρμογής αιτήσεων του προγράμματος για τους τελικούς αποδέκτες

-Συνδρομή σε σχέση με την χρήση web εφαρμογής, π.χ. συμπλήρωση πεδίων, οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης,

-Προβλήματα που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα της παραπάνω web εφαρμογής, για τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που θα μπορεί να τα χαρακτηρίζει και να τα επιλύει,

Απαντήσεις στο κοινό για το Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του και τις φάσεις του για (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

-Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα,

-Επιλεξιμότητα δαπανών του προγράμματος,

-Εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα,

-Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο καταβολής των ωφελημάτων του προγράμματος και διαβίβαση παραπόνων προς το ΤΕΕ για τυχόν καθυστερήσεις,

-Δυνατότητα για ανακατανομή των ποσών στις παρεμβάσεις,

-Ερωτήματα αναφορικά με τους προμηθευτές / Ενεργειακούς Επιθεωρητές και λοιπούς Εμπλεκόμενους.

-Τρόποι επικοινωνίας που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος

Η επικοινωνία περιλαμβάνει κατάθεση ερωτημάτων και των σχετικών απαντήσεων από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) μέσω:

-της web εφαρμογής του προγράμματος,

-τηλεφώνου,

-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στη web εφαρμογή του προγράμματος θα καταγράφεται το σύνολο των αιτημάτων και των απαντήσεων με δυνατότητα παραγωγής σχετικών αναφορών.

Παραδοτέα Έργου

– Γνωσιακή Βάση (Knowledge base)

– Μηνιαίες Αναφορές

Το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 29.700 ευρώ ανατίθεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, στην οικονομικότερη προσφορά, από την επιχείρηση ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της.

 Αυξημένο όριο των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο «Εξοικονομώ 2023»

Έχει δημοσιευτεί  στο ΦΕΚ ο Οδηγός του νέου «Εξοικονομώ 2023» και προβλέπεται αυξημένο όριο των επιλέξιμων παρεμβάσεων κατά 10%, λόγω της αύξησης των υλικών που μεσολάβησε.

Οι βασικές προδιαγραφές του προγράμματος περιλαμβάνουν τα εξής:

Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-Να υφίστανται νόμιμα.

-Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

-Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

-Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

-Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι έξης:

-Αντικατάσταση κουφωμάτων.

-Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

-Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

-Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

-Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

-Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

-Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Κριτήρια για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων:

Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου
K1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,200 1,100
K2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180
K4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
K5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011
K6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
K7 ΑμεΑ 7% σταθερό
K8 Πολύτεκνοι 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%

 

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος μπορεί να είναι οι αιτούντες που εντάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1 ≤5.000 ≤10.000
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000
5 >30.000 >40.000

 

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση

από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο

Πρόσωπο / Ενοικίαση

1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40%