Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Την καταβολή μερίσματος, έπειτα από 11 χρόνια χωρίς διανομή κερδών, θα προτείνει η διοίκηση του Ομίλου Άβαξ στην ετήσια γενική συνέλευση για τα πεπραγμένα του 2022, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την 14.06.2023.

Λόγω ζημιογόνων χρήσεων η τελευταία φορά που η Άβαξ έδωσε μέρισμα ήταν για τη χρήση του 2010. Η διοίκηση θα προτείνει στους μετόχους την διανομή μεικτού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 10,1 εκατ.).

Βάσει των αποτελεσμάτων για την προηγούμενη χρήση που ανακοίνωσε η κατασκευαστική εταιρεία είχε κέρδη έναντι ζημιών και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 108 εκατ. ευρώ (33%).

Με αφορμή επίσης τα αποτελέσματα η διοίκηση της κατασκευαστικής σημείωσε ότι «το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με συμβάσεις οι οποίες ενσωματώνουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων».

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα επιβεβαιωθεί η παραπάνω εκτίμηση μιας και το ζητούμενο για πολλά χρόνια στην κατασκευαστική αγορά είναι το ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους.

Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων της Άβαξ ήταν περίπου 1,9 δις  (έναντι 1,4 δις στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, στο μεταξύ, υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. (ανεκτέλεστο την τρέχουσα περίοδο περίπου 2,2 δις ευρώ).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κατασκευαστικού Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, μειώθηκε 32% σε 402,7 εκατ.  έναντι 592,2 εκατ. το 2021, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υπογραφή και έναρξη των νέων έργων που έχει αναλάβει.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 39,9 εκατ. έναντι ζημίας 12,4 εκατ. το 2021,  ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε 307 εκατ.  στο τέλος του 2022, μετά από αποπληρωμές ύψους 135,3 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 33% όπως προαναφέραμε διαμορφούμενος σε 220,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Η διοίκηση της κατασκευαστικής επισημαίνει ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου εντός των τελευταίων δύο ετών έχει μειωθεί κατά 250 εκατ., με προγραμματισμό για περαιτέρω σημαντική μείωση και το 2023. Αντίστοιχη μείωση με τον δανεισμό υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 20,7 εκατ. το 2022, έναντι 22,3 εκατ. ευρώ.