Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 250 εκατ. ευρώ φτάνουν μέχρι σήμερα οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (EnvironmentalSocial and Governance – ESG). 

Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

 Οι δεσμεύσεις των επιχειρήσεων:

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας κατά περίπτωση συγκεκριμένους στόχους που μεταξύ άλλων αφορούν: 

  • Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας με μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση των εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Τη μείωση των απορριμμάτων από την παραγωγική τους διαδικασία 
  • Την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών
  • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, όπως το ISO 14001 και ISO 50001

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση εντάσσοντας σε αυτή κριτήρια ESG προς τις εταιρίες:

SEPTONA, μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, με μεγάλη γκάμα προϊόντων προσωπικής περιποίησης και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, σε πάνω από 70 χώρες.. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξή της στη σύγχρονη τεχνολογία, στην ανώτερη ποιότητα των προϊόντων που παράγει και στο υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό. Οι συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και νέες καινοτόμες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, εξασφαλίζουν άριστα και ποιοτικά προϊόντα, κάνοντας τη SEPTONA συνώνυμο της Ποιότητας, Αγνότητας & Φυσικότητας στην καθημερινή περιποίηση.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης, η εταιρεία  SEPTONA δεσμεύεται και συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση χρήσης χάρτου από ανακύκλωση ή αειφορική διαχείριση, τη σταδιακή αντικατάσταση μέρους των οχημάτων και περονοφόρων με νέα, με μειωμένες ή μηδενικές εκπομπές ρύπων.

CAMPUS, μέλος του Ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, εξειδικεύεται στην νωπού αγελαδινού γάλακτος από υψηλής ποιότητας βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτρέφονται και στεγάζονται χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές. Πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δημιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα μοντέρνο «συνεργατισμό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει το παραγόμενο από τα κοπάδια αυτά γάλα δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες.

 Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης, η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κοπριές και τα οργανικά απόβλητα διοχετεύονται στις όμορες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου με θερμόφιλη αναερόβια διεργασία. Στη συνέχεια, συνπαράγεται πράσινη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Το δε υπόλειμμα, υγρό και στερεό κλάσμα, ήδη παστεριωμένο, χρησιμοποιείται από τους συνεργαζόμενους αγρότες προμηθευτές ζωοτροφών για την οργανική λίπανση των χωραφιών αντικαθιστώντας τα ανόργανα λιπάσματα. Το εν λόγω μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων-παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας–οργανικής λίπανσης-παραγωγής ζωοτροφών, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα πράσινης κυκλικής οικονομίας και αειφορίας.

SARMED που χρηματοδοτήθηκε μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας, ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASINGH SARMED LOGISTICS MON AE είναι πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο 3rd Party Logistics (3PL) στην Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει προς τρίτους ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε καθετοποιημένη μορφή, με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης ξηρού και ψυχόμενου φορτίου κάθε είδους θερμοκρασιακής κατηγορίας, υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής, υπηρεσίες ανασυσκευασίας, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων, ψηφιοποίηση εγγράφων και δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης των πελατών στο ψηφιακό αρχείο, αντικαταβολές, ποιοτικό έλεγχο), καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής. . H SARMED έχει διαχρονικά σαν κυρίαρχο στόχο τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή της, με ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της.