Πηγή Εικόνας: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.jpg

Υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση της μελέτης με τίτλο, «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (masterplan) Δήμου Ηρακλείου», ποσού 143.750,00 ευρώ.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ΕΠ «Κρήτη 2014-2020».

Κύρια στάδια της μελέτης είναι η αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου, προτάσεις διαχείρισης-προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, όπως επίσης σχέδιο ασφάλειας νερού, αλλά και πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος. Επιπλέον στάδιο αποτελούν οι προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης αλλά και η οριστικοποίηση του Master Plan.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης προβλέπεται σε 18 μήνες.