Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας του προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα αυτά υλοποιείται η δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, για ουσιαστική ενίσχυση και των δύο προγραμμάτων, όχι μόνο επειδή παρέχουν σε πολύ περισσότερα άτομα δυνατότητες μάθησης ή προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα, αλλά ιδίως επειδή απευθύνονται σε αυξανόμενο αριθμό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Με το πλαίσιο μέτρων ένταξης που εγκρίθηκε την Παρασκευή, η Επιτροπή δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της ισότητας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στη δέσμευση της πρώτης αρχής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους και τις νέες της Ευρώπης. Η ένταξη και η πολυμορφία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του οράματος. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα της ΕΕ δεν αποκλείουν κανέναν. Τα μέλη της γενιάς Erasmus έχουν γίνει οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ευρώπης, μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους, η οποία ξεκινά με τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Όλοι πρέπει να επωφελούνται από τα προγράμματα της ΕΕ, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τη σωματική και ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδώσουμε στο νέο Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μεγαλύτερη συμπεριληπτικότητα και πολυμορφία. Θα παράσχουμε περισσότερη χρηματοδότηση για να συνδράμουμε όσους χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και για να προσεγγίσουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα ή διστάζουν. Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τις ίδιες ευκαιρίες και να μπορούν επίσης να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία. Αυτή είναι η αξία της αλληλεγγύης στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα».

Τα μέτρα για το πρόγραμμα Erasmus+ και το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν:

  • Ειδική χρηματοδοτική στήριξη: τα δύο προγράμματα θα παρέχουν αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών ή αναγκών. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην άρση των εμποδίων που αποτρέπουν την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καλεί επίσης τους εθνικούς οργανισμούς και φορείς που υλοποιούν τα προγράμματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να χρησιμοποιήσουν άλλα υφιστάμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια ως συμπλήρωμα της παρεχόμενης χρηματοδοτικής στήριξης.
  • Εξατομικευμένη στήριξη των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του έργου: οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πλήθος ευκαιριών (π.χ. γλωσσική υποστήριξη, προπαρασκευαστικές επισκέψεις, ενισχυμένη καθοδήγηση από μέντορα) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπόνηση του έργου ή της εμπειρίας κινητικότητάς τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αξιοποιούν στο έπακρο την εμπειρία τους αυτή.
  • Στήριξη των εμπλεκόμενων οργανώσεων: τα προγράμματα θα παρέχουν πρόσθετη βοήθεια σε οργανώσεις που συμμετέχουν σε έργα που προωθούν την ένταξη. Η εν λόγω βοήθεια θα περιλαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων, έως και δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας για το προσωπικό τους.
  • Πιο ευέλικτη προσφορά μάθησης: τα προγράμματα προσφέρουν πλέον ευρύτερο φάσμα ευκαιριών εκπόνησης έργων και κινητικότητας διαφορετικής διάρκειας και μορφής (εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να βρουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
  • Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής: τα προγράμματα περιλαμβάνουν μηχανισμούς ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε ποιοτικά έργα στα οποία συμμετέχουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τα οποία προωθούν την ένταξη και την πολυμορφία.
  • Μεγαλύτερη σαφήνεια στην ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων: όσον αφορά την ενημέρωση για τα προγράμματα, η Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί και όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο θα μεριμνούν ώστε να παρέχονται έγγραφα και υλικό πιο φιλικά προς τον χρήστη, προσβάσιμα και πολύγλωσσα. Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων ώστε να έχει καλύτερη εποπτεία της προόδου των προσπαθειών ένταξης.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα εντός των εθνικών πλαισίων, οι εθνικοί οργανισμοί θα αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια δράσης για την ένταξη, με βάση το εν λόγω γενικό πλαίσιο μέτρων ένταξης. Για να διευκολυνθεί το έργο αυτό και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οι εθνικοί οργανισμοί έχουν ήδη συστήσει δίκτυο με υπεύθυνους για την ένταξη και την πολυμορφία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν σήμερα, η Επιτροπή παραμένει επίσης σε επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες, από τους εθνικούς οργανισμούς έως τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας, τους εμπειρογνώμονες, τους επαγγελματίες και τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Ιστορικό

Από το 1987 που λειτούργησε για πρώτη φορά, το πρόγραμμα Erasmus και τα προγράμματα που το διαδέχτηκαν έχουν δώσει σε 10 εκατομμύρια άτομα την ευκαιρία να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να προσφέρουν εθελοντική εργασία ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό. Το 2014 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ενσωμάτωσε όλες τις πρωτοβουλίες των πεδίων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο της ΕΕ. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027 ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 με αυξημένο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 28 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, λειτουργεί ως αυτοτελές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2018. Με δικό του προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες σε περίπου 275.000 νέους και νέες ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Από το 2022 το πρόγραμμα θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφαλείς τρίτες χώρες και στηρίζοντας τις δραστηριότητες βοήθειας της ΕΕ εκεί.