Tsanakleios_thrakiki agora [thrakikiagora.gr]
Tsanakleios_thrakiki agora [thrakikiagora.gr]

Έ­να α­πό τα πιο εμ­βλη­μα­τι­κά και ι­στο­ρι­κά κτί­ρια της Κο­μο­τη­νής η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή, ε­πι­τέ­λους με­τά α­πό δέ­κα χρό­νια έρ­γων και αρ­κε­τών άλ­λων ε­τών που προ­η­γή­θη­καν προ­ε­τοι­μα­σι­ών, στέ­κει α­γέ­ρω­χη, α­να­και­νι­σμέ­νη με σε­βα­σμό στην αρ­χι­τε­κτο­νι­κή της δο­μή και την ε­σω­τε­ρι­κή της δι­αρ­ρύθ­μι­ση και δι­ά­κο­σμο, φω­τί­ζον­τας πραγ­μα­τι­κά την Κο­μο­τη­νή ως έ­να πραγ­μα­τι­κό στο­λί­δι!

Α­πό το 2010 ξε­κί­νη­σαν τα έρ­γα α­νά­πλα­σης της Τσα­να­κλεί­ου και ε­ξε­λί­χθη­καν σε τρεις φά­σεις, οι ο­ποί­ες χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν και α­πό το Ε­ΣΠΑ, ι­δι­αί­τε­ρα η δεύ­τε­ρη φά­ση που ή­ταν και η πιο δα­πα­νη­ρή.

Πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο που συ­νέ­δε­σε και δι­α­φο­ρε­τι­κές δι­οι­κή­σεις στο Δή­μο Κο­μο­τη­ναί­ων.

Σύμ­φω­να με τον Αν­τι­δή­μαρ­χο ε­πί των Τε­χνι­κών Έρ­γων, Δη­μή­τρη Κα­ρα­σταύ­ρου, η πρώ­τη φά­ση ξε­κί­νη­σε α­πό το 2010 με πό­ρους του Δή­μου της τά­ξης των 775.000 ευ­ρώ.

Η πρώ­τη φά­ση α­φο­ρού­σε κα­ταρ­χάς την στα­τι­κή ε­νί­σχυ­ση του κτι­ρί­ου, κα­θώς τα χρό­νια που πέ­ρα­σαν και οι δι­ά­φο­ρες χρή­σεις, με την τε­λευ­ταί­α να εί­ναι ως η Πρυ­τα­νεί­α του Δη­μο­κρι­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, σί­γου­ρα α­παι­τού­σε την ε­πού­λω­ση των πλη­γών και κυ­ρί­ως την στα­τι­κή του ε­πάρ­κεια.

Στη δεύ­τε­ρη φά­ση κα­τά το έ­τος 2014 η ο­ποί­α και χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε α­πό το ΠΕΠ της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜ-Θ, α­πό το κομ­μά­τι πο­λι­τι­κής συ­νο­χής του Ε­ΣΠΑ, ύ­ψους 2,5 εκ ευ­ρώ, α­πο­τέ­λε­σε και την πιο καί­ριας ση­μα­σί­ας πα­ρέμ­βα­ση, κα­θώς πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε την ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση του κτι­ρί­ου.

Ε­πι πλέ­ον χρει­ά­στη­κε και μια τρο­πο­ποί­η­ση της με­λέ­της για την ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση του ξύ­λι­νου τα­βα­νιού, αλ­λά και η δι­αρ­ρύθ­μι­ση του ε­σω­τε­ρι­κού χώ­ρου με τις κα­μά­ρες, που α­πο­κα­λύ­φθη­καν και οι ο­ποί­ες πά­ση θυ­σί­α έ­πρε­πε να πα­ρα­μεί­νουν α­ναλ­λοί­ω­τες και με­τά το πέ­ρας των λε­πτε­πί­λε­πτων ερ­γα­σι­ών ε­σω­τε­ρι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης.

Ει­δι­κό­τε­ρα, η ε­σω­τε­ρι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε στα­τι­κή ε­νί­σχυ­ση, φρον­τί­δα των τοί­χων και των δα­πέ­δων, φω­τι­σμό, ό­λα σύμ­φω­να με την προ­ϋ­πάρ­χου­σα αρ­χι­τε­κτο­νι­κή και των στοι­χεί­ων που υ­πήρ­χαν, βα­σι­σμέ­νη πια σε μια άλ­λη πιο σύγ­χρο­νη και στέ­ρε­α δο­μή.

Ε­πί­σης στην δεύ­τε­ρη φά­ση της α­νά­πλα­σης της Τσα­να­κλεί­ου, έ­γι­ναν και ερ­γα­σί­ες για την δι­ευ­θέ­τη­ση του τε­ρά­στιου αύ­λει­ου χώ­ρου, ο ο­ποί­ος πια πε­ρι­λαμ­βά­νει και έ­να μι­κρό θε­α­τρά­κι!

Η Τρί­τη και τε­λευ­ταί­α φά­ση στοί­χη­σε 305.000 ευ­ρώ και α­φο­ρού­σε την Δι­α­μόρ­φω­ση του υ­πο­σταθ­μού της ΔΕ­Η που υ­πήρ­χε στο χώ­ρο, ε­νώ ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν και οι ερ­γα­σί­ες α­νά­πλα­σης στον αύ­λει­ο χώ­ρο της Τσα­να­κλεί­ου.

Πια για το νέ­ο και πλή­ρες α­να­και­νι­σμέ­νο κτί­ριο της Τσα­να­κλεί­ου, έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί και οι χρή­σεις. Λει­τουρ­γεί η Βι­βλι­ο­θή­κη της Κο­μο­τη­νής, λει­τουρ­γεί παι­δι­κή βι­βλι­ο­θή­κη, σύμ­φω­να με τα …δε­δο­μέ­να των ε­πί­πλων που ται­ριά­ζουν στα δι­κά τους γού­στα !­!!

Φυ­σι­κά λει­τουρ­γεί και Η­λε­κτρο­νι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη, αλ­λά και α­να­γνω­στή­ριο για του Φοι­τη­τές της Κο­μο­τη­νής.

Α­πό τις ε­πό­με­νες ε­νέρ­γει­ες εί­ναι να λει­τουρ­γή­σει και έ­να πα­νέ­μορ­φο κα­φέ-α­να­ψυ­κτή­ριο.

Στο κτί­ριο της Τσα­να­κλεί­ου, εί­ναι και ο σχε­δια­σμός να με­τα­φερ­θεί το Μου­σεί­ο Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή της Κο­μο­τη­νής, κα­θώς υ­πάρ­χει ο ά­νε­τος χώ­ρος για να μπουν με μον­τέρ­νο τρό­πο τα εκ­θέ­μα­τα ε­νός Μου­σεί­ου που έ­χει κά­νει την Κο­μο­τη­νή δι­ά­ση­μη, μια και πολ­λά σχο­λεί­α την έ­χουν ε­πι­σκε­φθεί για να δουν α­πό κον­τά τα χει­ρό­γρα­φα της με­γά­λης μα­θη­μα­τι­κής δι­ά­νοι­ας, που έ­λυ­νε τα προ­βλή­μα­τα του Α­ϊν­στά­ιν για την δι­α­τύ­πω­ση της θε­ω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας και ό­χι μό­νο!

Οι α­να­και­νι­σμέ­νοι χώ­ροι της Τσα­να­κλεί­ου κάλ­λι­στα μπο­ρούν να φι­λο­ξε­νή­σουν με­γά­λα ει­κα­στι­κά γε­γο­νό­τα, Εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής, φω­το­γρα­φί­ας, εκ­δη­λώ­σεις πο­λι­τι­σμού.

Μά­λι­στα στις σκέ­ψεις του Δή­μου εί­ναι ε­κεί στην Τσα­νά­κλει­ο, να γί­νε­ται η ε­πί­ση­μη υ­πο­δο­χή των υ­ψη­λών προ­σώ­πων και με­γά­λων προ­σω­πι­κο­τή­των ό­ταν η Κο­μο­τη­νή δέ­χε­ται αυ­τές τις υ­ψη­λές ε­πι­σκέ­ψεις. Ή­δη το βά­πτι­σμα του πυ­ρός για τέ­τοι­ου εί­δους γε­γο­νό­τα, έ­γι­νε με την υ­πο­δο­χή και την α­πό­δο­ση τι­μών στην Θρα­κι­ώ­τισ­σα Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Κα­τε­ρί­να Σα­κελ­λα­ρο­πού­λου στην ε­πί­ση­μη γι­ορ­τή της πό­λης στα Ε­λευ­θέ­ρια. Ω­στό­σο, η Θρά­κη τα Ε­λευ­θέ­ριά της τα έ­ζη­σε φέ­τος βου­βά και με ό­λες τις εκ­δη­λώ­σεις και μά­λι­στα στην χρυ­σή ε­πέ­τει­ο των 100 ε­τών να α­κυ­ρώ­νον­ται , λό­γω της παν­δη­μί­ας του κο­ρο­νο­ϊ­ού.

Στις σκέ­ψεις του Δή­μου εί­ναι να γί­νον­ται ε­κεί και οι Πο­λι­τι­κοί Γά­μοι

Το σί­γου­ρο εί­ναι πως στους στό­χους του Δή­μου εί­ναι το κτί­ριο να έ­χει αν­τα­πο­δο­τι­κό­τη­τα στους πο­λί­τες και ό­χι να κα­τα­κλυ­σθεί α­πό προ­σω­πα­γείς θέ­σεις των αυ­το­δι­οι­κη­τι­κών.

«Το κτί­ριο το α­να­και­νί­σα­με για τους πο­λί­τες και ό­χι για γρα­φεί­α αυ­το­δι­οι­κη­τι­κών», υ­πο­γράμ­μι­σε με νό­η­μα ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

«Βλέ­πον­τας ο κό­σμος της Κο­μο­τη­νής, ντό­πιοι και ε­πι­σκέ­πτες την Τσά­να­κλει­ο να στέ­κει λαμ­πε­ρή και α­γέ­ρω­χη, ει­σπράτ­τει το μή­νυ­μα πως η το­πι­κή κοι­νω­νί­α της πε­ρι­ο­χής, φρον­τί­ζει να έ­χει μια α­ει­φο­ρι­κή σχέ­ση με την ι­στο­ρί­α της τον πο­λι­τι­σμό της, αλ­λά και την α­νά­πτυ­ξή της με σε­βα­σμό. Μια κοι­νω­νί­α που δεν φρον­τί­ζει ό­λα αυ­τά, σί­γου­ρα την πε­ρι­μέ­νει μια κα­τι­ού­σα πο­ρεί­α. Ε­μείς ε­πι­θυ­μού­με να δέ­σου­με την Τσα­νά­κλει­ο με το Ι­στο­ρι­κό, Εμ­πο­ρι­κό κέν­τρο της Πό­λης της Κο­μο­τη­νής, το Βυ­ζαν­τι­νό Φρού­ριο, το κτί­ριο της πα­λιάς Νο­μι­κής, μέ­σα α­πό μια ι­στο­ρι­κή δι­α­δρο­μή και με τον σχε­δια­σμό με τον ο­ποί­α κα­ταρ­τί­ζου­με», τό­νι­σε ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

Στους σχε­δια­σμούς της τω­ρι­νής Δη­μο­τι­κής Αρ­χής εί­ναι και η α­νά­πλα­ση του πα­λαι­ού Δι­κα­στι­κού Με­γά­ρου, αλ­λά και ε­πί­σης των πα­λαι­ών Σφα­γεί­ων της Κο­μο­τη­νής.

«Το πρώ­το που πρέ­πει να γί­νει εί­ναι η πα­ρα­χώ­ρη­ση των κτι­ρί­ων α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Δι­και­ο­σύ­νης και το Ί­δρυ­μα Τέ­χνης και Πα­ρά­δο­σης. Στο με­τα­ξύ ε­μείς εκ­πο­νού­με τον σχε­δια­σμό μας για , ού­τως ώ­στε, μέ­χρι να γί­νει η πα­ρα­χώ­ρη­ση στο Δή­μο, να έ­χου­με ώ­ρι­μες τις με­λέ­τες για την α­ξι­ο­ποί­η­ση προ­κει­μέ­νου να τα εν­τά­ξου­με σε προ­γράμ­μα­τα του Ε­ΣΠΑ και να α­να­δέ­ι­ξου­με και άλ­λα κτί­ρια και να τα α­ξι­ο­ποι­ή­σου­με σε κυ­ψέ­λες πο­λι­τι­σμού για την πό­λη μας. Το χρω­στά­με στο πα­ρε­θλόν και στις μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές», τό­νι­σε κα­τα­λή­γον­τας ο κ. Κα­ρα­σταύ­ρου.

Έ­να κτί­ριο σύμ­βο­λο της Ι­στο­ρί­ας της Κο­μο­τη­νής – Τσα­νά­κλει­ος: «Α­πό σφρα­γί­δα ι­στο­ρί­ας, γέ­φυ­ρα μέλ­λον­τος.­.­.»

«Έ­να κτί­ριο που μπο­ρεί και αν­τι­προ­σω­πεύ­ει δι­α­χρο­νι­κά την ι­στο­ρί­α της πό­λης μας, πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει και τη γέ­φυ­ρα της Κο­μο­τη­νής προς το μέλ­λον. Ό­λη η πα­λι­ό­τε­ρη ι­στο­ρί­α της Τσα­να­κλεί­ου ταυ­τί­ζε­ται με το δι­α­χρο­νι­κό ρό­λο της Κο­μο­τη­νής ως δι­οι­κη­τι­κής και εκ­παι­δευ­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας της ευ­ρύ­τε­ρης Πε­ρι­φέ­ρειας Αν. Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης και ως έ­δρας του Δη­μο­κρι­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης» α­να­φέ­ρει σε αρ­θρο­γρα­φί­α του ο Ευ­ρι­πί­δης Στυ­λι­α­νί­δης, βου­λευ­τής Ρο­δό­πης σή­με­ρα αλ­λά ή­ταν ε­κεί­νο το πρό­σω­πο που κα­τά­φε­ρε α­πό το 2007 ως υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των της Ελ­λά­δας να «ξε­κα­θα­ρί­σει» το ι­δι­ο­κτη­σια­κό κα­θε­στώς της Τσα­να­κλεί­ου.

Την ι­δι­ο­κτη­σί­α του κτι­ρί­ου δι­εκ­δι­κού­σαν το Δη­μο­κρί­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θρά­κης, ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής και ο Ορ­γα­νι­σμός Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων (Ο­ΣΚ). Η ε­πί μα­κρόν εκ­κρε­μής αυ­τή αμ­φι­σβή­τη­ση εί­χε ως συ­νέ­πεια την εγ­κα­τά­λει­ψη και στα­δια­κή α­πα­ξί­ω­ση ή και κα­τα­στρο­φή του ι­στο­ρι­κού κτι­ρί­ου….

Με τη συ­νερ­γα­σί­α ό­λων των το­πι­κών αρ­χών, των δη­μάρ­χων Α. Βα­βα­τσι­κλή, Δ. Κο­τσά­κη και Γ. Πε­τρί­δη κα­θώς και του πρύ­τα­νη του ΔΠΘ κα­θη­γη­τή Κ. Σι­μό­που­λου και ε­πί τη βά­ση των α­πα­ραί­τη­των νο­μι­κών εγ­γρά­φων, το θέ­μα δι­ευ­θε­τή­θη­κε… α­σφα­λώς με την πρω­το­βου­λί­α του τό­τε υ­πουρ­γού κ. Στυ­λι­α­νί­δη.

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή Κο­μο­τη­νής

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κτί­ρια α­πό ι­στο­ρι­κής και αρ­χι­τε­κτο­νι­κής ά­πο­ψης του Δή­μου Κο­μο­τη­νής και α­νε­γέρ­θη­κε με δω­ρε­ά του ευ­ερ­γέ­τη Νέ­στο­ρος Τσα­να­κλή. Πρό­κει­ται για έ­να τρι­ώ­ρο­φο δι­α­τη­ρη­τέ­ο κτί­ριο εμ­βα­δού 1.145 τ.μ. σε οι­κό­πε­δο ε­πι­φα­νεί­ας 3.509 τ.μ.
Ε­κτο­τε το κτί­ριο πα­ρέ­με­νε κλει­στό και με την πά­ρο­δο των ε­τών υ­πέ­στη ε­κτε­τα­μέ­νες φθο­ρές, λό­γω έλ­λει­ψης συν­τή­ρη­σης.

Η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή ή Ελ­λη­νι­κή Α­στι­κή Σχο­λή Νέ­στω­ρος Τσα­να­κλή υ­πήρ­ξε εκ­παι­δευ­τή­ριο και α­νοι­κο­δο­μή­θη­κε το δι­ά­στη­μα 1906-1907 με δα­πά­νες του α­πο­δή­μου στη­ν Αί­γυ­πτο Κο­μο­τη­ναί­ου Νέ­στο­ρα Τσα­να­κλή. Το κτή­ριο εγ­και­νι­ά­στη­κε ως Α­στι­κή σχο­λή Αρ­ρέ­νων το 1908. Το δι­ά­στη­μα 1922-1954 στε­γα­ζό­ταν στο κτί­ριο η Γε­νι­κή Δι­οί­κη­σης Θρά­κης και το δι­ά­στη­μα 1954-1972 η Νο­μαρ­χί­α Ρο­δό­πης. Αρ­γό­τε­ρα στε­γά­στη­κε μέ­χρι το 2000 η Πρυ­τα­νεί­α του Δη­μο­κρί­τει­ου Πα­νε­πι­στή­μιου Θρά­κης και το κτί­ριο σή­με­ρα εί­ναι γνω­στό και ως η Πα­λιά Πρυ­τα­νεί­α.

Έ­κτο­τε το κτί­ριο πα­ρέ­με­νε κλει­στό και με την πά­ρο­δο των ε­τών υ­πέ­στη ε­κτε­τα­μέ­νες φθο­ρές, λό­γω έλ­λει­ψης συν­τή­ρη­σης, μέ­χρι την α­να­καί­νι­ση του.

Νέ­στο­ρας Τσα­να­κλής

Ο Νέ­στο­ρας Τσα­να­κλής γεν­νή­θη­κε στη­ν Κο­μο­τη­νή το 1841 α­πό μι­κρο­α­στι­κή οι­κο­γέ­νεια. Τό­τε η Κο­μο­τη­νή εί­χε 10-12 χι­λιά­δες κα­τοί­κους. Δε­κα­πέν­τε ε­τών ο Τσα­να­κλής ξε­νι­τεύ­ε­ται στη­ν Αί­γυ­πτο ό­που γί­νε­ται βι­ο­μή­χα­νος με το εμ­πό­ριο κα­πνού και τσι­γά­ρων. Το 1859 φέρ­νει κα­πνό και ερ­γά­τες α­πό την Θρά­κη και ι­δρύ­ει το πρώ­το ερ­γο­στά­σιο πα­ρα­γω­γής τσι­γά­ρων στο Σου­έζ. Γυ­ρί­ζει στην Κο­μο­τη­νή το 1859. Με δα­πά­νες του Τσα­να­κλή το δι­ά­στη­μα 1906-1907 α­νοι­κο­δο­μή­θη­κε η Τσα­νά­κλει­ος Σχο­λή και λει­τούρ­γη­σε πρώ­τη φο­ρά το 1908 με την με­τα­φο­ρά της Α­στι­κής Σχο­λής Αρ­ρέ­νων (Αρ­ρε­να­γω­γεί­ο ή Σχο­λαρ­χεί­ον). Το κτή­ριο κό­στι­σε 10.000 Ο­θω­μα­νι­κές χρυ­σές λί­ρες και για την συν­τή­ρη­ση και μι­σθο­δο­σί­α του σχο­λεί­ου ο Τσα­να­κλής δι­έ­θε­τε κά­θε χρό­νο 300 χρυ­σές λί­ρες.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Θρακική Αγορά και το thrakikiagora.gr και στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]