Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο
Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο
Πηγή Εικόνας: Google Maps

Οι απευθείας αναθέσεις μικρών έργων και μελετών, μέχρι 20.000 χιλιάδες ευρώ, είναι μια διαδεδομένη πρακτική των δημοσίων υπηρεσιών που προβλέπεται από τον νόμο και τις κοινοτικές οδηγίες, διότι το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρό. Ο νόμος 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων αναλύει πως αυτές μπορεί να γίνονται. Και επειδή το Υπουργείο Υποδομών είναι το αρμόδιο Υπουργείο που εισηγήθηκε και τον νόμο (ασχέτως του ότι ακόμη, 4 χρόνια μετά, υπάρχουν ακόμη δεκάδες προβλήματα) φροντίζει να τον τηρεί όσο καλύτερα μπορεί.

Έτσι εξέδωσε πριν λίγο καιρό πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους και χθες απόφαση με την οποία καθορίζει σε ποιες εταιρείες μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις.

Σύμφωνα με τον 4412 , ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.

Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Παρεκκλίσεις από αυτή τη διαδικασία προβλέπονταν για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, οι οποίες διευρύνθηκαν, μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, στην πορεία.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών συνεργάζεται το Υπουργείο Υποδομών και το ΤΕΕ, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις των παραπάνω έργων, μελετών και υπηρεσιών – τεχνικών επιστημονικών και άλλων – ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο και με το ΚΗΜΔΗΣ.

Το Υπουργείο Υποδομών λοιπόν και παρά τις έκτακτες συνθήκες εξέδωσε φέτος νέα πρόσκληση και πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις βρήκε τους τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενους που απαιτεί ο νόμος – για να δουλέψει η κλήρωση από λίστα, ενώ μόνο στην κατηγορία των έργων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και στις κατηγορίες μελετών 3 (Οικονομικές) και 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) κατατέθηκε για την κάθε μία μόνο μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, οπότε βγαίνουν εκτός αυτής της διαδικασίας.

Το economix.gr δημοσιεύει προς γνώση και ενημέρωση των αναγνωστών ποιες εταιρείες και επαγγελματίες ανά κατηγορία δήλωσαν συμμετοχή και εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών (γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) και μπορούν να αναλάβουν έργα, μελέτες και υπηρεσίες σχετικές με πρόσκληση:

Α ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΔΟΜΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
8 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
10 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
11 GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
12 NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
13 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
14 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
15 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
16 ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
20 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
22 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΞΑΚΗΣ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
25 ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
26 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
27 ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
28 ΚΑΛΑΘΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
30 Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
33 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
34 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39 ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
40 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ &ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
41 ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
43 Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
44 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46 Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
47 ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
48 ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
49 ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
50 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
51 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
52 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
54 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
55 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
56 EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
57 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
58 ΡΟΥΚΗΣ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
59 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
60 Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
61 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
62 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
63 ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
64 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
65 ΚΑΝΑΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
66 Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
67 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
68 ΓΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
69 ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΛΛΑΣ
71 ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
72 ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
9 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
10 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
11 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12 GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
13 NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
14 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
15 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
16 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
17 ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ ,LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
21 ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
22 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΞΑΚΗΣ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
25 ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
26 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
27 ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
28 ΚΑΛΑΘΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
30 Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35 ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
39 Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
40 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
41 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42 Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
43 ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
44 ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
45 ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
46 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
47 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
48 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
49 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
51 EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
52 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
53 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
54 Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
55 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
56 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
57 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
58 ΚΑΝΑΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
59 Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
60 ΓΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61 ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΛΛΑΣ
63 ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
64 ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
6 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
7 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
8 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9 GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
10 NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
11 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
12 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
13 ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 CLIMASHOP CLIMASHOP I.K.E.
15 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
17 ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
18 ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
19 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
20 ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
21 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
23 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
24 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ &ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
28 Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
29 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31 ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
32 ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
33 ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
35 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
36 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
38 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
39 Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
40 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
41 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
42 ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
43 Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
44 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45 ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
46 ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
7 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
8 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
9 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
10 GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
11 NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
12 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
13 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
15 ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 CLIMASHOP CLIMASHOP I.K.E.
17 LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
20 ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
21 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
23 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
25 Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
27 ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29 ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30 Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
31 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33 Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
34 ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
35 ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
36 ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
37 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
38 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
39 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
40 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
41 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
42 EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
43 ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
44 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
45 Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
46 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
47 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
48 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
49 Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
50 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51 ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
52 ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
53 ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3 ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΙΑ
4 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
5 ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ
6 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
7 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
8 ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
9 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
10 ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
11 ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
12 ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
3 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4 ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
5 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
8 ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
9 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
3 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4 ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
5 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΩΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΤΡΟΠΑΛΙΣ ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε. ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4 ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
5 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
7 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 “Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ ” ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
10 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
12 CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ
14 ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
15 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ “ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ”ΕΠΕ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΘΩΜΑΣ-ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
3 TEAM M-H A.E. TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
7 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
8 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
10 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 MELCON ENGINEERING E.E. Π.και Χ.ΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
2 ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.&Ι.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3 ΟΡΙΟ Α.Ε. ΟΡΙΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΥΕΤΟΣ Α.Ε. ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
5 D.K.N.D ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε
6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
8 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
9 ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.
10 ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
11 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
12 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
15 ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 maps I.MΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ-Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ε.Ε
2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
4 PLAS A.E. PLAS ΚΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
5 ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7 ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε
8 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ
10 ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ,Α.ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ
11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ “ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ”ΕΤΕΜ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12 ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.&Ι.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
13 ΟΡΙΟ Α.Ε. ΟΡΙΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ
15 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
16 ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Χ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
19 ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
20 ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
21 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
22 ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
24 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡ.ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
25 ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
26 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
27 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28 ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
29 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ
30 GEOMATIS AE ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32 ΦΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34 ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
35 ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΩΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
2 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4 ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, ΚΑΣΤΩΕ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
5 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 PLAS A.E. PLAS ΚΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
2 ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ,Α.ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ
3 ΥΕΤΟΣ Α.Ε. ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗ
6 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
7 ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
8 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
9 ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.
10 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
11 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
13 DECUS (ΝΤΕΚΟΥΣ) Α.ΣΦΗΚΑΣ &ΣΙΑΕΕ
14 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
16 ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 TEAM M-H A.E. TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
5 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 MELCON ENGINEERING E.E. Π.και Χ.ΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΘΩΜΑΣ-ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
3 ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ