Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο
Πηγή: Google Maps
Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο

Οι απευθείας αναθέσεις μικρών έργων και μελετών, μέχρι 20.000 χιλιάδες ευρώ, είναι μια διαδεδομένη πρακτική των δημοσίων υπηρεσιών που προβλέπεται από τον νόμο και τις κοινοτικές οδηγίες, διότι το οικονομικό αντικείμενο είναι μικρό. Ο νόμος 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων αναλύει πως αυτές μπορεί να γίνονται. Και επειδή το Υπουργείο Υποδομών είναι το αρμόδιο Υπουργείο που εισηγήθηκε και τον νόμο (ασχέτως του ότι ακόμη, 4 χρόνια μετά, υπάρχουν ακόμη δεκάδες προβλήματα) φροντίζει να τον τηρεί όσο καλύτερα μπορεί.

Έτσι εξέδωσε πριν λίγο καιρό πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους και χθες απόφαση με την οποία καθορίζει σε ποιες εταιρείες μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις.

Σύμφωνα με τον 4412 , ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.

Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Παρεκκλίσεις από αυτή τη διαδικασία προβλέπονταν για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, οι οποίες διευρύνθηκαν, μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, στην πορεία.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών συνεργάζεται το Υπουργείο Υποδομών και το ΤΕΕ, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις των παραπάνω έργων, μελετών και υπηρεσιών – τεχνικών επιστημονικών και άλλων – ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο και με το ΚΗΜΔΗΣ.

Το Υπουργείο Υποδομών λοιπόν και παρά τις έκτακτες συνθήκες εξέδωσε φέτος νέα πρόσκληση και πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις βρήκε τους τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενους που απαιτεί ο νόμος – για να δουλέψει η κλήρωση από λίστα, ενώ μόνο στην κατηγορία των έργων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και στις κατηγορίες μελετών 3 (Οικονομικές) και 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) κατατέθηκε για την κάθε μία μόνο μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, οπότε βγαίνουν εκτός αυτής της διαδικασίας.

Το economix.gr δημοσιεύει προς γνώση και ενημέρωση των αναγνωστών ποιες εταιρείες και επαγγελματίες ανά κατηγορία δήλωσαν συμμετοχή και εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών (γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) και μπορούν να αναλάβουν έργα, μελέτες και υπηρεσίες σχετικές με πρόσκληση:

Α ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΔΟΜΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
4ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
5ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
83Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
10ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
11GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
12NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
13INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
14ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
15ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
16ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
19ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
20ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
22ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΞΑΚΗΣ
23ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
25ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
26ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
27ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
28ΚΑΛΑΘΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
30Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
33ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
34ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
40ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ &ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
41ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
43Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
44ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
47ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
48ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
49ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
50ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
51ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
52ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
53ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
54ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
55ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
56EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
57ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
58ΡΟΥΚΗΣ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
59ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
60Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
61ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
62ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
63ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
64ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
65ΚΑΝΑΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
66Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
67ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
68ΓΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
69ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
70ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΛΛΑΣ
71ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
72ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
5ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
6ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
93Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
10ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
11ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
13NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
14INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
15ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
16ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
17ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ ,LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
21ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
22ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΞΑΚΗΣ
23ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
25ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
26ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
27ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
28ΚΑΛΑΘΑΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
30Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
33ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
39Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
40ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
41ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
43ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
44ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
45ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
46ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
47ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
48ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
49ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
50ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
51EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
52ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
53ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
54Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
55ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
56ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
57ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
58ΚΑΝΑΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
59Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
60ΓΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
62ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΛΛΑΣ
63ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
64ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ
3ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
63Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
7ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
8ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
10NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
11INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
12ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
13ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14CLIMASHOP CLIMASHOP I.K.E.
15LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
17ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
18ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
19ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
20ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
21ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
22ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
23ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
24ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
25ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ &ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
28Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
29ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
32ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
33ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
35ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
36ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
37ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
38ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
39Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
40ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
41ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
42ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
43Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
44ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
46ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤ.ΣΚΟΥΝΗ
4ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5ΤΕΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ΠΕΤΚΑ Α.Ε.
73Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
8ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
9ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
10GEOGENESIS A.E. ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
11NOVACCO ΑΤΕΕ NOVACO ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
12INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
13ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
15ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16CLIMASHOP CLIMASHOP I.K.E.
17LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
19ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
20ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Ι Ο.Ε.
21ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
23ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
24ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
25Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
27ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ -Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
28ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30Α.Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
31ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33Μ.ΚΑΤ.Ι.Κ.Ε.
34ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
35ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
36ΤΕΚΑΤ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
37ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
38ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
39ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
40ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
41ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΒΕΛΑΩΡΑΣ
42EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE
43ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
44ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
45Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ-Κ.ΜΕΓΓΟΣ ΟΕ
46ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
47ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
48ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
49Ν&Σ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
50ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
52ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
53ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
23Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΙΑ
4ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
5ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ
6ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
7ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
8ΔΟΜΗ ΚΑΤ.Ε.Ε. Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
9ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
10ΓΑΙΟΦΩΣ ΕΕ
11ΑΝΤΙΚΑΤ ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.
12ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
3ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
5ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
7ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
8ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
9ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
3ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
5ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
7ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
8ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΩΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΤΡΟΠΑΛΙΣ ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε. ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
5ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
7ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8“Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ ” ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
10ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
12CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
13ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ
14ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
15ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ
17ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ “ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ”ΕΠΕ
2ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΘΩΜΑΣ-ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
3TEAM M-H A.E. TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
5ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
6ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
8ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
10ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12MELCON ENGINEERING E.E. Π.και Χ.ΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
2ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.&Ι.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3ΟΡΙΟ Α.Ε. ΟΡΙΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4ΥΕΤΟΣ Α.Ε. ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
5D.K.N.D ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε
6ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
8ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
9ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.
10ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
11ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
12ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
15ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1maps I.MΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ-Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ε.Ε
2ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
4PLAS A.E. PLAS ΚΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
5ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ
6ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε
8ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
9ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ
10ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ,Α.ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ
11ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ “ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ”ΕΤΕΜ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12ΙΡΙΣ Ο.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.&Ι.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
13ΟΡΙΟ Α.Ε. ΟΡΙΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ
15HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
16ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Χ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
17ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
18ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
19ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
20ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
21ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
22ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
24ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡ.ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
25ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
26ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
27ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
29ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ
30GEOMATIS AE ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32ΦΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
35ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΩΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
2ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, ΚΑΣΤΩΕ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
5ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
8ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1PLAS A.E. PLAS ΚΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
2ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ,Α.ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ
3ΥΕΤΟΣ Α.Ε. ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
4ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗ
6HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
7ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
8ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
9ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.
10ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
11ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
13DECUS (ΝΤΕΚΟΥΣ) Α.ΣΦΗΚΑΣ &ΣΙΑΕΕ
14ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
16ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.
17ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14)

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1TEAM M-H A.E. TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
3ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
5ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6MELCON ENGINEERING E.E. Π.και Χ.ΑΡΓΥΡΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
2ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΘΩΜΑΣ-ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
3ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ
5ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ