Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του

Δ. Σ. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία EFG Trust Company Ltd, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ .

-Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΔΟΕΕ» (LEI: 2138007GHQY8CKWEB77), λόγω παράλειψης σύνταξης της Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ για το έτος 2022, κατηγοριοποίησης κινδύνου των πελατών της και τεκμηρίωσης της άσκησης της απαιτούμενης συνεχούς εποπτείας.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ σε τρεις εταιρίες , λόγω μη υποβολής της Έκθεσης αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με ημερομηνία αναφοράς

31.12.2022 και περίοδο αναφοράς 17.07.2021 – 31.12.2021. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε εκάστη εκ των εταιριών ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε., ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική τους κατάσταση.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην κα Ελένη Κορδέλλου, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «UNITY HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Την διαγραφή της εταιρίας «WIRTUALNA PLANETA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (ιστοσελίδα «shitcoins club») από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του άρθρου 6 (περ. β΄ της παρ. 1) του ν. 4557/2018, για παράβαση του άρθρου 12 (παρ. 1.β) του ν. 4557/2018, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ.

7 του «Interpretive Note to Recommendation 15 (New technologies) » του εγγράφου «FATF Recommendations», λόγω ελλιπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας.