Πηγή Εικόνας: ape - mpe

Τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τις χειραποσκευές στα αεροσκάφη σχετικά με το μέγεθος και το βάρος ώστε να αποφεύγονται οι «κρυφές» και οι «πρόσθετες» χρεώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, ζητά με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι διαφορετικοί κανόνες μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών για τις χειραποσκευές δημιουργούν κρυφές χρεώσεις και καθιστούν πιο δύσκολη τη σύγκριση των τιμών», υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές, ενώ όταν οι επιβάτες χρησιμοποιούν διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ή πρέπει να τροποποιήσουν τις πτήσεις τους, «οι ασυνεπείς κανόνες» σχετικά με τις χρεώσεις, το μέγεθος και το βάρος των χειραποσκευών δημιουργούν «σύγχυση, ταλαιπωρία, λιγότερο άνετες ταξιδιωτικές εμπειρίες, καθυστερήσεις και ενίοτε διαφορές μεταξύ επιβατών και προσωπικού αεροπορικών εταιρειών».

Οι ευρωβουλευτές με το ψήφισμά τους, το οποίο εγκρίθηκε με ανάταση χειρός, «ενθαρρύνουν», όπως αναφέρεται, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την ενσωμάτωση της απόφασης του ΔΕΕ (C-487/12), σύμφωνα με την οποία «οι χειραποσκευές (δηλαδή οι αποσκευές που δεν παραδίδονται) πρέπει να θεωρούνται “απαραίτητη πτυχή” της μεταφοράς επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές πληρούν “εύλογες απαιτήσεις” όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις τους και, επομένως, η μεταφορά τους δεν μπορεί να υπόκειται σε προσαύξηση της τιμής». Το ΔΕΕ, με την ίδια απόφαση, «παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της εν λόγω απόφασης και, εν τω μεταξύ, να καταβάλουν προσπάθειες για διαφάνεια όσον αφορά τη γνωστοποίηση τυχόν τελών που χρεώνονται για τις χειραποσκευές, όποτε παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τιμή και το πρόγραμμα της πτήσης, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών».

Επιπλέον, με το ψήφισμα οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου κανονισμού, «προτάσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επιφέρουν κρυφά κόστη, όπως η κατανομή των θέσεων ή η πολυπλοκότητα των προσφορών των αεροπορικών εταιρειών σε σχέση με την πολιτική τους για τις αποσκευές, με στόχο τη ρύθμιση της σύνθεσης της τελικής τιμής».

Το ψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και κανέναν κοινοτικό όργανο δεν οφείλει να αναλάβει σχετική θεσμική πρωτοβουλία. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της δράσης της για τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος», η οποία περιλαμβάνει δράσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην ΕΕ (κανονισμός 1008/2008), καθώς και για την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών και του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων.

 

«Οι ασυνεπείς πολιτικές για τα δικαιώματα χειραποσκευών μεταξύ αεροπορικών εταιρειών θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταχρηστική ή αθέμιτη πρακτική»

 

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι «οι ασυνεπείς πολιτικές όσον αφορά τα δικαιώματα χειραποσκευών μεταξύ των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταχρηστική ή αθέμιτη πρακτική», καθώς «αποτελούν δυσκολία για τους ταξιδιώτες που συχνά ταξιδεύουν με διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ή πραγματοποιούν πτήσεις ανταπόκρισης με διαφορετικούς αερομεταφορείς», και «δεν συμμορφώνονται όλοι οι αερομεταφορείς με την απόφαση του ΔΕΕ (C-487/12)».

Σημειώνουν, επίσης, ότι οι κανόνες για το μέγεθος των χειραποσκευών, αλλά και των παραδιδόμενων αποσκευών και τα τέλη που χρεώνονται στους επιβάτες, δημιουργούν «κρυφά κόστη» όταν ένας επιβάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών ή χρειάζεται να αλλάξει αεροπορικές εταιρείες για απρόβλεπτους ή πρακτικούς λόγους, και θεωρούν ότι αυτά «τα κρυφά και πρόσθετα κόστη» περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των προσφορών των αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που «περιορίζει κατά συνέπεια την ικανότητα του επιβάτη να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένη επιλογή σχετικά με την καλύτερη προσφορά».

Υπενθυμίζουν, δε, ότι η «ελευθερία τιμολόγησης» των αερομεταφορέων όσον αφορά τους αεροπορικούς ναύλους και τα κόμιστρα, η οποία αναγνωρίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, δεν περιλαμβάνει την τιμολόγηση των χειραποσκευών, αλλά εκτιμούν ότι η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των απαιτήσεων σχετικά με το μέγεθος, το βάρος και τον τύπο των χειραποσκευών και των παραδιδόμενων αποσκευών για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση «θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών για όλους τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ των κοινών κανόνων και προτύπων, αναφέρουν ότι ακόμη και όταν οι επιβάτες ταξιδεύουν με μικρά ζώα συντροφιάς στην καμπίνα ως χειραποσκευές, οι διαστάσεις που επιτρέπεται να έχουν οι τσάντες μεταφοράς τους ποικίλλουν ελαφρώς μεταξύ των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που προκαλεί ταλαιπωρία, ενώ, επικεντρώνοντας στην πρακτική που τηρείται στα αεροδρόμια, τονίζουν ότι «οι επιτόπιοι έλεγχοι των διαστάσεων των χειραποσκευών που διενεργούνται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι ενίοτε εφαρμόζουν τους κανόνες κατά διακριτική ευχέρεια και αυθαίρετα, καταδεικνύουν ότι οι διαφορές στις επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι περιττές».