Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σε 1.604,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 1.461,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε στα 250,2 εκατ. ευρώ έναντι 218,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 54,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι 34,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.


 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ισολογισμός του ομίλου παραμένει ισχυρός με το καθαρό χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή να διαμορφώνεται σε 1.469,2 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 364,0 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και τον συντελεστή καθαρό χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή /προσαρμοσμένο EBITDA να παραμένει σταθερός στο 2.1x από την αρχή του έτους.

 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του ομίλου, ενώ παράλληλα η οργανική κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσμα του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Στον τομέα των παραχωρήσεων συνεχίστηκαν οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ έγιναν σημαντικά βήματα στην περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

 

Ορόσημο αποτελεί για τον όμιλο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρόσφατη ανάδειξη σε προτιμητέο επενδυτή για την 25ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός από τα πιο αποδοτικά και χαμηλού ρίσκου έργα παραχωρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, συνεχίστηκε η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για νέα έργα. Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων ανήλθε στο νέο ιστορικό ομίλου αλλά και έργων για τρίτους), που πλέον αποτελούν περί το 70% του συνολικού ανεκτέλεστου του ομίλου.

 

Στον τομέα της ενέργειας συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο με το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή να ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά την μεταβλητότητα στην αγορά και τη μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς.

 

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται μια παρόμοια απόδοση, ενώ μεσοπρόθεσμα ο όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, καθώς σταδιακά ολοκληρώνονται έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Τα νέα έργα αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά και επαναλαμβανόμενα έσοδα για τον όμιλο που θα ενισχύσουν περαιτέρω την δημιουργία αξίας και δυνατότητας διανομών στους μετόχους.