Με βάση το μοντέλο εύλογης αξίας, τα κέρδη προ φόρων της Noval Property (ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco) για το πρώτο εξάμηνο του 2023 πριν από τους φόρους ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ και η εταιρία κατέγραψε αύξηση 6% της εύλογης αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των 62 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της από 486 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 516 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (σύμφωνα με τις αντίστοιχες Καταστάσεις Επενδύσεων), ενώ η καθαρή της θέση (Ίδια Κεφάλαια) ανήλθε σε 386,8 εκατ. ευρώ. Κατά το Α’ εξάμηνο 2023, η Noval Property, έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της, συνέχισε την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, μεταξύ άλλων στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED.

«H αύξηση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον διαφόρων επιχειρησιακών προκλήσεων, όπως οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και αγαθών, τα αυξημένα επιτόκια και οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί στην περιοχή. Μέρος αυτών των θετικών επιδόσεων πηγάζουν από τη συνεχή ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων ακινήτων της εταιρίας και την αυξανόμενη τάση για βιοκλιματικά κτίρια υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η αυξημένη επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα της Noval Property συνδυάστηκε με αυξημένα έσοδα από τα εν λόγω ακίνητα, παράλληλα με υψηλότερες αναπροσαρμογές μισθωμάτων στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Viohalco.


Το Χρηματιστήριο 

Όπως σημειώνεται, «μετά την επιτυχημένη έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ (εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών) τον Δεκέμβριο του 2021, το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval Property σε σχέση με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της προχώρησε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα που είναι σε εξέλιξη επί του παρόντος περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κέντρου logistics και δύο κτιρίων γραφείων, την ανακαίνιση ενός κτιρίου γραφείων και την ανάπλαση ενός ακινήτου μικτής χρήσης».

Αναφορικά με το υπόλοιπο του 2023, η Noval Property θα συνεχίσει να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, όχι μόνο σε σχέση με τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά και σε σχέση με την απόκτηση νέων ακινήτων. Τα παραπάνω εναρμονίζονται με τη στρατηγική προσήλωση της εταιρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω σύγχρονων, έξυπνων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων. Επιπλέον, η Noval Property συνεχίζει την προετοιμασία για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω και ΑΜΚ 89,55 εκατ. ευρώ (για να βρεθεί anchor επενδυτής ή και περισσότεροι) αλλά και με έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 10,5 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.

Οι επενδύσεις για τη βελτίωση των assets

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Viohalco επένδυσε ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 42 εκατ. ευρώ) για τη βελτίωση των επενδυτικών ακινήτων από τη Noval Property REIC, θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Επίσης, καταγράφηκε αλλαγή στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των projects. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, η Noval Property, η θυγατρική εταιρία της Viohalco στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, διενήργησε επανεξέταση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλα τα ακίνητά της και λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή και συνεπή συντήρηση αυτών, οδηγήθηκε σε αλλαγές στην προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Ως αποτέλεσμα, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή των ακινήτων παρατάθηκε κατά 10 έτη κατά μέσο όρο.