Με το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (το ISO 45001), για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, (το ISO 27001) και για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (το ISO 22301) πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ), στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των εσωτερικών υποδομών και διαδικασιών της.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόκτηση πιστοποίησης της ΚτΠ ΜΑΕ για τα τρία αυτά ISO καταδεικνύει ότι η προστασία των υποδομών και των δεδομένων της ΚτΠ ΜΑΕ από κυβερνο-επιθέσεις αποτελεί προτεραιότητα καθώς συνδέεται άμεσα με νομικές, οικονομικές και επικοινωνιακές επιπτώσεις.
– ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
Μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας της ΚτΠ ΜΑΕ, αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Διαχείρισης πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της επιχείρησης, η οποία διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης, στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ & Α.
– ISO/IEC 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών)
Η αξιοπιστία και η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία ΚτΠ Μ.Α.Ε., προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της, να διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων πελατών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της και ταυτόχρονα να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
– ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας)
H Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας ΚτΠ Μ.Α.Ε. προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλίσει τη συνέχιση των κρίσιμων δραστηριοτήτων της σε περίπτωση διακοπής, περιστατικού ή κρίσης, να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον η διακοπή δεν μπορεί να αποφευχθεί, να μειώσει το λειτουργικό της κίνδυνο και τη ζημιά που μπορεί να προκύψει στη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας σε περίπτωση κρίσης και τέλος να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.