Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Αλλάζει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει τέλος μέχρι το 2027 στα διάφορα καθεστώτα που διέπουν τις βιομηχανικές περιοχές.

Η αλλαγή ορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη, η οποία υποχρεώνει κάθε ΟΥΜΕΔ, όπως για παράδειγμα βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα, βιοτεχνικά πάρκα κ.ο.κ. να υπάγονται σε έναν πλαίσιο και συγκεκριμένα, στο ν. 4982/2022 που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Κατά συνέπεια, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση, μέχρι τον αντίστοιχο μήνα του 2027, όλοι ο ΟΥΜΕΔ, θα πρέπει να υπάγονται στο νόμο αυτό και εκ του αποτελέσματος θα πάψουν να ισχύουν οι νόμοι 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011 καθένας εκ των οποίων, αφορούσε συγκεκριμένους ΟΥΜΕΔ.

Για την υπαγωγή στο νέο πλαίσιο, δίνεται η προαναφερθείσα προθεσμία των πέντε ετών, ώστε οι υφιστάμενοι ΟΥΜΕΔ να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους στην Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην οποία σχηματίζεται και τηρείται φάκελος ανά ΟΥΜΕΔ, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για ΟΥΜΕΔ οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4982/2022 διέπονται από τον ν. 4458/1965 θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια διεύθυνση τα εξής:

(α) Προεδρικό διάταγμα ή άλλη νομοθετική ή κανονιστική πράξη περί του αρχικού καθορισμού της ΒΙ.ΠΕ. και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

(β) Απόφαση αρχικής οριοθέτησης (ειδικότερος προσδιορισμός της θέσης, έκτασης και των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής) της ΒΙ.ΠΕ. και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

(γ) Επικαιροποιημένο διάγραμμα οριοθέτησης με συντεταγμένες εξαρτημένες κατά ΕΓΣΑ 87.

(δ) Απόφαση αρχικής έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου και τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων αυτού.

(ε) Επικαιροποιημένο ρυμοτομικό σχέδιο με τον πολεοδομικό κανονισμό και χρήσεις γης, με συνημμένο διάγραμμα καταγραφής (με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο) ενεργών εγκαταστάσεων εντός ΟΥΜΕΔ., απαξιωμένων εγκαταστάσεων και αδόμητων γηπέδων.

(στ) Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ.

(ζ) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα της οργάνωσης και λειτουργίας Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή την αίτηση για έκδοση νέας απόφασης εφόσον έχει παρέλθει η χρονική της ισχύς.

Για ΟΥΜΕΔ οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4982/2022 διέπονται από το ν. 2545/1997:

(α) Απόφαση καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

(β) Απόφαση έγκρισης Πολεοδομικής μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

(γ) Απόφαση έγκρισης πράξης εφαρμογής, με συνημμένα τα στοιχεία μεταγραφής της πράξης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

(δ) Επικαιροποιημένο ρυμοτομικό σχέδιο με τον πολεοδομικό κανονισμό και χρήσεις γης, με συνημμένο διάγραμμα καταγραφής (με βάση το ρυμοτομικό) ενεργών εγκαταστάσεων εντός Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., απαξιωμένων εγκαταστάσεων και αδόμητων γηπέδων.

(ε) Απόφαση Διαπίστωσης Ολοκλήρωσης των έργων υποδομής (στ) Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ.

(ζ) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα της οργάνωσης και λειτουργίας Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή την αίτηση για έκδοση νέας απόφασης εφόσον έχει παρέλθει η χρονική της ισχύς.

(η) Αντίγραφο σύμβασης μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης από τον φορέα Β.Ε.ΠΕ. στον φορέα διαχείρισης Β.Ε.ΠΕ.

(θ) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ για το νομικό πρόσωπο του φορέα Β.Ε.ΠΕ. και του φορέα διαχείρισης Β.Ε.ΠΕ. (ι) Σε περιπτώσεις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 2545/1997, σχετική απόφαση υπαγωγής.

Για ΟΥΜΕΔ οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4982/2022 διέπονται από τον ν. 3982/2011:

(α) Απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Ε.Π.

(β) Απόφαση έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του Ε.Π. και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

(γ) Απόφαση έγκρισης πράξης εφαρμογής, με συνημμένα τα στοιχεία μεταγραφής της πράξης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

(δ) Επικαιροποιημένο ρυμοτομικό σχέδιο με τον πολεοδομικό κανονισμό και χρήσεις γης, με συνημμένο διάγραμμα καταγραφής (με βάση το ρυμοτομικό) ενεργών εγκαταστάσεων εντός ΟΥΜΕΔ, απαξιωμένων εγκαταστάσεων και αδόμητων γηπέδων.

(ε) Απόφαση Διαπίστωσης Ολοκλήρωσης των έργων υποδομής.

(στ) Κανονισμός Λειτουργίας σε ισχύ.

(ζ) Αντίγραφο σύμβασης μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ.

(η) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ για το νομικό πρόσωπο της ΕΑΝΕΠ και της ΕΔΕΠ.

(θ) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα της οργάνωσης και λειτουργίας Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή την αίτηση για έκδοση νέας απόφασης εφόσον έχει παρέλθει η χρονική της ισχύς.

(ι) Σε περιπτώσεις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965, ή Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3982/2011, σχετική απόφαση υπαγωγής.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μπορεί να προσδιορίζει κατά περίπτωση πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά, ανάλογα με τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του ΟΥΜΕΔ.