Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών που θα καθορίσει το μέλλον των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα, προκήρυξε ο ΟΑΣΑ. Στόχος η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και η αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών με ορίζοντα εικοσαετίας και έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και την προώθηση βιώσιμων αστικών μεταφορών.


Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής», η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις.

Ο προϋπολογισμός του μελετητικού έργου που θα διαρκέσει 23 μήνες ανέρχεται σε 2,37 εκατ.Euro, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

Για το έργο της μελέτης έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από κονδύλια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  από το ΕΣΠΑ 2014-2020,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών ζήτησης μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού του 2009, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής. Δεδομένου ότι ο ευρύτερος σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών είναι διαδικασία που απαιτεί παρακολούθηση, επικαιροποίηση, και συντονισμό με την Πολιτεία, ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προχωρούν στον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, μέσω της εκπόνησης ενός νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, διαμόρφωση και τεκμηρίωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής για την περίοδο μέχρι και το 2040. Το «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής» θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, μέτρων και δράσεων, οι οποίες θα προσδιορίσουν τη δομή, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της Αθήνας κατά την επόμενη εικοσαετία.

 

Το πλαίσιο και τα στοιχεία που θα εξαχθούν θα βασίζονται στις επιταγές της βιώσιμης κινητικότητας, θα προωθούν τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς και θα υποστηρίζουν την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών σχετικών με τις αστικές μεταφορές.

Η σκοπιμότητα για τον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου μέσω της εκπόνησης ενός νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής(ΣΣΜΑ) προκύπτει από:

▪ τη συνεχή και με ταχύτατους ρυθμούς αλλαγή των οικονομικών, πολεοδομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Αττική

▪ τη διαφοροποίηση των μετακινήσεων με ΙΧ οχήματα, λόγω της μεταβολής στις τιμές των καυσίμων

▪ την ανάγκη διασφάλισης μέγιστης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

▪ την ανάγκη συνέργειας με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται από τους ΟΤΑ του Ν.Αττικής

▪ την προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικής κινητικότητας (π.χ. ποδήλατα) σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

▪ την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών για την καλύτερη πληροφόρηση των επιβατών.

Για την ανάπτυξη του νέου ΣΣΜΑ θα απαιτηθεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών της Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Η αποτύπωση θα αξιοποιηθεί αφενός στον εντοπισμό προβλημάτων, αδυναμιών, αναγκών και απαιτήσεων του συστήματος μεταφορών και αφετέρου στην επικαιροποίηση / ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που διαθέτει ο ΟΑΣΑ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ κ. Ιωάννης Γκόλιας με αφορμή την προκήρυξη της μελέτης για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής, τόνισε: «Ο ΟΑΣΑ ως αρμόδιος για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των ΜΜΜ, θέτει ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας νέας σελίδας για την αστική μετακίνηση στο λεκανοπέδιο. Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής θα προτείνει θεσμικά, λειτουργικά και τεχνολογικά μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν με σκοπό οι αστικές συγκοινωνίες να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, να είναι προσβάσιμες από όλους, να είναι βιώσιμες αυξάνοντας την αξία τους, και να αποτελούν την πρώτη επιλογή για την μετακίνηση των πολιτών».

Σχολιάζοντας την προκήρυξη του διαγωνισμού για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Ίρις Αντωνοπούλου δήλωσε «Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής σκοπό έχει να προσδιορίσει τη ζήτηση για ΜΜΜ, να εκτιμήσει τις απαιτήσεις προέλευσης-προορισμού, να εξετάσει νέες τάσεις αστικής μετακίνησης, σε ένα χώρο ευθύνης που τα τελευταία 15 χρόνια έχει μεταβληθεί σημαντικά, από κοινωνική, οικονομική και πολεοδομική άποψη. Η εκπόνηση του σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στοχεύει στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών της Αττικής και της αποδοτικότερης λειτουργίας του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών».