κτίριο γραφείων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
κτίριο γραφείων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πηγή Εικόνας: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ corporate video

Υπερδιπλασιασμό των εσόδων σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2022. Σε εννέα μήνες ο όμιλος Περιστέρης μεγάλωσε μιάμιση φορά με την ενέργεια να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγέθυνση της εισηγμένης εταιρείας.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2.762,0 εκατ. ευρώ έναντι 700,7 εκατ. ευρω  στο εννεάμηνο του 2021.

Συγκριμένα:

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 649,7 εκατ. έναντι 398,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 152,7 εκ. έναντι 124,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε  2.076,4 εκατ ευρώ  έναντι 220,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε  404,8 εκατ ευρώ  έναντι 212,7 εκατ ευρώ  το εννεάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων.

Ειδικότερα:

Στον τομέα της κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 45,4 εκ. έναντι 37,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021

Στον τομέα των παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα  82,8 εκ. έναντι  76,0 εκατ ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα  296,2 εκατ ευρώ έναντι103,9 εκατ ευρώ πέρυσι.

 Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 133,2 εκατ. ευρώ  έναντι 37,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε  68,5 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022 έναντι 4,9 εκατ ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) 24,7 εκ. έναντι ζημίας  9,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων2 που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκ., έναντι 14,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε 280 εκατ., έναντι 77 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα ΑΠΕ. 

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθαν σε 2.694,4 εκ. έναντι 2.596 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ήταν την 30η Σεπτεμβρίου 2022,  1.567,6 εκατ. έναντι  1.231,7 εκατ . την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα ενέργειας. Τελος να σημειωθεί ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε  1.12 δισ ευρώ.