ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με συνολικά 201 άρθρα, που αφορούν σε περιβαλλοντικά και δασικά, πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα πρώτης γραμμής, ενώ καλύπτουν στα επιμέρους κεφάλαια τους νομοθετικά θέματα αρμοδιότητας πολλών υπουργείων, πήρε ΦΕΚ και έγινε νόμος του κράτους το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27 Ιουλίου 2022 από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο νέος νόμος με αριθμό 4964 Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 150 δημοσιεύτηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρει το ecopress.gr, στο πρώτο μέρος του νέου νόμου 4964/2022 περιλαμβάνονται συνολικά έντεκα κεφάλαια, ενώ απουσιάζει το αρχικό κεφάλαιο για τις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, το οποίο συνάντησε πλήθος αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής και αφαιρέθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου για να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση.

Στα κεφάλαια του πρώτου μέρους περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την απλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, ρυθμίσεις για τους Δασικούς Χάρτες, όπως τη λειτουργία πλατφόρμας τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, και τη νέα διαδικασία για τα πρόδηλα σφάλματα, πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες, όρους δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές κ.α.

Περιλαμβάνονται επίσης στο νέο νόμο ρυθμίσεις για τα τιμολόγια ρεύματος και την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα με κυριότερο την μετοχική σύνθεση των εταιριών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ενώ στα άλλα μέρη του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται θέματα επίσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ αλλά και άλλων υπουργείων, όπως Υποδομών Μεταφορών, Εσωτερικών Εξωτερικών, Ανάπτυξης κ.α.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος

Αναλυτικά τα μέρη, τα κεφάλαια και τα 201 άρθρα του νέου νόμου έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1:Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδει- οδότηση – Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)

Άρθρο 4: Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων – Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα) περ. β) άρθρου 6 ν. 4014/2011

Άρθρο 5: Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011

Άρθρο 6: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011

Άρθρο 7: Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων – Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 ν. 4014/2011

Άρθρο 8: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι – Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4843/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 11: Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 1650/1986

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 13: Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 ν. 4685/2020

Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 ν. 4685/2020

Άρθρο 15: Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010

Άρθρο 16: Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010

Άρθρο 17: Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010

Άρθρο 18: Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 ν. 3889/2010

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 20: Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003

Άρθρο 21: Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010

Άρθρο 22: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010

Άρθρο 23: Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Άρθρο 24: Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010

Άρθρο 25: Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 ν. 998/1979

Άρθρο 26: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021

Άρθρο 27: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 ν. 4765/2021

Άρθρο 28: Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Άρθρο 29: Παράταση συμβάσεων προσωπικού Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 30: Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Άρθρο 31: Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 32: Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 ν.4662/2020

Άρθρο 33: Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000

Άρθρο 34: Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017

Άρθρο 35: Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022

Άρθρο 36: Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4872/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37: Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4258/2014

Άρθρο 38: Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3889/2010

Άρθρο 39: Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 ν. 3463/2006

Άρθρο 40: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής «Ελαιώνας».

Άρθρο 41: Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής

Άρθρο 42: Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 43: Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

Άρθρο 44: Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωρ- γοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών -Τροποποίηση υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 45: Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020

Άρθρο 46: Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων

Άρθρο 47: Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης

Άρθρο 48: Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων

Άρθρο 49: Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

Άρθρο 50: Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 ν. 4759/2020

Άρθρο 51: Έκδοση οικοδομικών εργασιών αδειών εντός Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 ν. 4690/2020

Άρθρο 52: Οικοδόμηση πέριξ ιστών ραδιοφωνικών σταθμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3188/1955

Άρθρο 53: Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολι- τική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Άρθρο 54: Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 55: Αλλαγή χρήσης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 ν. 4495/2017

Άρθρο 56: Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4276/2014

Άρθρο 57: Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα – Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012

Άρθρο 59: Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021

Άρθρο 60: Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020

Άρθρο 61: Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

Άρθρο 62: Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πο- λεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 63: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 64: Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 65: Ορισμοί

Άρθρο 66: Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών

Άρθρο 67: Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 68: Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών

Άρθρο 69: Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών

Άρθρο 70: Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 71: Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 72: Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 73: Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 74: Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα – Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 75: Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 76: Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 77: Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α ν. 4447/2016

Άρθρο 78: Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη περ. ια’ στην παρ. 2 του άρθρου 14 ν. 2971/2001

Άρθρο 79: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 80: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 81: Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4936/2022

Άρθρο 82: Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Άρθρο 83: Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4001/2011

Άρθρο 84: Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002

Άρθρο 85: Κατασκευές σε δημόσιους χώρους – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 ν. 4067/2012

Άρθρο 86: Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων – Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

Άρθρο 87: Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 88: Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 129Α στον ν. 4819/2021

Άρθρο 89: Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ – Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011

Άρθρο 90: Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Άρθρο 91: Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990

Άρθρο 92: Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3δ άρθρου 7 ν. 4414/2016

Άρθρο 93: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 94: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 95: Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020

Άρθρο 96: Κυρώσεις για παραβάσεις ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020

Άρθρο 97: Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 ν. 4819/2021

Άρθρο 98: Τέλος Αξιολόγησης – Τροποποίηση περ. Γ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4819/2021

Άρθρο 99: Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 62 ν. 4819/2021

Άρθρο 100: Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ’ και δ’ παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4819/2021

Άρθρο 101: Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021

Άρθρο 102: Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 103: Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής – Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4685/2020

Άρθρο 104: Ασφάλιση εργατών σμύριδας

Άρθρο 105: Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών ορυκτών σε καθεστώς γνωστοποίησης

Άρθρο 106: Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία ν. 4951/2022

Άρθρο 107: Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022

Άρθρο 108: Μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 – Προσθήκη άρθρου 52Α στον ν. 4951/2022

Άρθρο 109: Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του ν. 4951/2022 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 4414/2016

Άρθρο 110: Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4685/2020

Άρθρο 111: Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ ν. 4001/2011

Άρθρο 112: Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι και την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 113: Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 ν. 4664/2020 – Τροποποίηση περ. β’ και προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4224/2013

Άρθρο 114: Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016

Άρθρο 115: Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Άρθρο 116: Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων – Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 4941/2022

Άρθρο 117: Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για δάνεια της εταιρείας «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 118: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 119: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής – Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4270/2014

Άρθρο 120: Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ – Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4270/2014

Άρθρο 121: Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 – Τροποποίηση άρθρου 55Α ν. 4270/2014

Άρθρο 122: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4772/2021

Άρθρο 123: Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης – Τροποποίηση άρθρου 15 π.δ. 54/2018

Άρθρο 124: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 18 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 ν. 4361/2016

Άρθρο 125: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α στο άρθρο 26 ν. 4258/2014

Άρθρο 126: Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή – Προσωρινές θέσεις – Έννοια κενών θέσεων – Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021

Άρθρο 127: Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 128: Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού – Αποζημίωση του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης – Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – Κριτήρια επιλογής – Τροποποίηση παρ. 1,4, 5 και 6 άρθρου 115 ν. 4504/2017

Άρθρο 129: Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Καθορισμός ανταλλάγματος – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 130: Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021

Άρθρο 131: Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση Χώρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση χρήσης Χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2971/2001

Άρθρο 132: Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Παράταση ισχύος παρ. 5 άρθρου 11 ν. 4404/2016

Άρθρο 133: Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 ν. 4926/2022

Άρθρο 134: Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής – Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα’ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4926/2022

Άρθρο 135: Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 4711/2020

Άρθρο 136: Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4875/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙ- ΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 137: Μουφτείες Θράκης

Άρθρο 138: Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών

Άρθρο 139: Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης

Άρθρο 140: Κάλυψη δαπανών

Άρθρο 141: Στέγαση Μουφτειών

Άρθρο 142: Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 143: Μουφτήδες Θράκης

Άρθρο 144: Μισθολογική κατάσταση

Άρθρο 145: Αποχώρηση Μουφτήδων

Άρθρο 146: Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης

Άρθρο 147: Θητεία

Άρθρο 148: Προσόντα

Άρθρο 149: Κωλύματα – Ασυμβίβαστα

Άρθρο 150: Τοποτηρητής Μουφτής

Άρθρο 151: Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης

Άρθρο 152: Κατάλογος υποψηφίων

Άρθρο 153: Συμβουλευτική Επιτροπή

Άρθρο 154: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Άρθρο 155: Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Άρθρο 156: Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή

Άρθρο 157: Παύση Μουφτήδων και τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης

Άρθρο 158: Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 159: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 160: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 161: Τελικές διατάξεις – Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή – Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 του π.δ. 52/2019

Άρθρο 162: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 163: Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 ν. 3852/2010

Άρθρο 164: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019

Άρθρο 165: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.

Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4830/2021

Άρθρο 167: Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4830/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 168: Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών – Προσθήκη άρθρου 217Α στον ν. 4781/2021

Άρθρο 169: Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας – Τροποποίηση άρθρου 218 ν. 4781/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 170: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 ν. 4892/2022

Άρθρο 171: Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 ν. 4921/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 172: Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4 ν. 4675/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 173: Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από φορείς οι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Άρθρο 174: Πιλοτική εφαρμογή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Άρθρο 175: Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 146 ν. 4001/2011

Άρθρο 176: Καθορισμός εσόδων από τη λειτουργία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ως Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 147 ν. 4001/2011

Άρθρο 177: Ρυθμίσεις για υφιστάμενα πυροφυλάκια και παρατηρητήρια – Προσθήκη παρ. 24 στο άρθρο 52 ν. 4280/2014

Άρθρο 178: Παράταση βεβαίωσης της παρ. 6 άρθρου 24 ν. 2508/1997 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

Άρθρο 179: Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021

Άρθρο 180: Μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης για την αποζημίωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 143 ν. 4001/2011

Άρθρο 181: Ζητήματα επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου και καταβολής των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας – Τροποποίηση εξηκοστού πρώτου άρθρου ν. 4839/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 182: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 – Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Άρθρο 183: Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Άρθρο 184: Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013

Άρθρο 185: Προσλήψεις προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες εκτός του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 186: Προσαρμογή της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 187: Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

Άρθρο 188: Διόρθωση κλάσματος κινήτρου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης για τους Κλάδους Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πληροφοριών Πτήσεων ^FISO) – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 34 ν. 2682/1999

Άρθρο 189: Διόρθωση κλάσματος για τον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της παρ. 2 άρθρου 34Α ν. 2682/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 190: Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

Άρθρο 191: Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 192: Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Άρθρο 193: Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 194: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

Άρθρο 195: Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021

Άρθρο 196: Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022

Άρθρο 197: Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική μετάδοση αγώνων – Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999.

Άρθρο 198: Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014

Άρθρο 199: Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Άρθρο 200: Ορκοδοσία δικηγόρου στις περιπτώσεις που δεν συνεδριάζει τριμελής σύνθεση Εφετείου – Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 24 της παρ. 1 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 201: Έναρξη Ισχύος.