Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέντε μήνες περιμένουν μία ΚΥΑ οι εργαζόμενοι της ΕΒΖ από συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Το Δημόσιο, και συγκεκριμένα o ΟΑΕΔ, έχει αναλάβει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους του προσωπικού που αποχώρησε από την ΕΒΖ επι ΣΥΡΙΖΑ και μετατάχθηκε σε άλλες υπηρεσίες του κράτους και εργάζονται στις νέες υπηρεσίες με…κουτσουρεμένες αμοιβές.

Οι αποδοχές τους από τις τρέχουσες υπηρεσίες είναι κατώτερες των συναδέλφων τους και παράλληλα δεν καλύπτουν τα έξοδα του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Το κράτος ακόμη μια φορά δείχνει ότι δεν έχει συνέχεια, διότι η αρχική απόφαση για τις μετατάξεις του προσωπικού είχαν γίνει επί υπουργίας Στέργιου Πιτσιόρλα.

Περισσότερες από 100 οικογένειες περιμένουν τα χρήματα από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος όμως δεν είναι σε θέση να συνδράμει στην έκδοση της ΚΥΑ καθώς είναι αρμοδιότητα των δύο υπουργείων.

Το συνολικό ποσό που έχει προβλεφθεί να κατατεθεί στους τραπεζικούς  λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε  1,4 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο αναλογεί το ποσό των 14.000 ευρώ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «μικρός θησαυρός» και τον περιμένουν να κλείσουν χρέη και υποχρεώσεις του παρελθόντος .

Η καθυστέρηση της  έκδοσης της ΚΥΑ, σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται περισσότερο με την πρόθεση του οικονομικού υπουργείου να περιορίσει τις φετινές δαπάνες του προϋπολογισμού παρότι το ποσό είναι μικρό και έχει προβλεφθεί ως δαπάνη.

Οι αρμόδιοι δίνουν μεγαλύτερη αξία στον περιορισμό των κρατικών δαπανών ενώ αγνοούν στην πράξη τις ανάγκες επιβίωσης των νοικοκυριών, τα οποία εκτιμάται ότι θα κάνουν  Χριστούγεννα με σχεδόν άδειο ταμείο.

Η σχετική τροπολογία είχε κατατεθεί στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο και προέβλεπε ότι το ποσό θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους εργαζόμενους για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το προσωπικό για το χρονικό διάστημα από  16/10/2019 έως 31/5/2021, κατά παρέκκλιση των μνημονευόμενων διατάξεων περί συμψηφισμού μεταξύ υποχρεώσεων του ΟΑΕΔ και απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και περί παραγραφής, αναφέρεται στην Τροπολογία.

Οι πιστώσεις για την κάλυψη του εν λόγω ποσού θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα μεταφερθούν στον ΟΑΕΔ μέσω του υπουργείου Εργασίας, ενώ οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα καταβαλλόμενα ποσά ανά δικαιούχο θα βαρύνουν την εταιρεία.

Επίσης θεσπίζεται προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο, ποσό (αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο, μη υποκείμενο σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μη συμψηφιζόμενο με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γενεί, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία).

NOMOΣ 4811/2021

Άρθρο 50

Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά (1.441.477) ευρώ, προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.), από την επιδότηση μισθολογικού κόστους παραμεθόριων περιοχών, καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους εργαζόμενους για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το προσωπικό για το χρονικό διάστημα από 16.10.2019 έως 31.5.2021, κατά παρέκκλιση του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και των περί παραγραφής διατάξεων. Οι πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού αυτού βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα καταβαλλόμενα ποσά ανά δικαιούχο βαρύνουν την εταιρεία. Εφόσον, για τη διεκδίκηση της απαίτησης της εταιρείας έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ή μέσα τα οποία εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, τα δύο πρώτα εδάφια εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση, ότι η εταιρεία παραιτείται από αυτά.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον τραπεζικό λογαριασμό εκάστου δικαιούχου εργαζόμενου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη «www.aade.gr» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Από το άρθρο του νομοθέτη απουσιάζει ο χρόνος ολοκλήρωσης της τυπικής διαδικασίας διότι ο νομοθέτης πληρώνεται στην ώρα του.