Την 1η Δεκεμβρίου 2021 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να εξετάσει, το θέμα των κατώτατων ορίων αμοιβής στην αγορά εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: «η ολομέλεια θα εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 από τον Σύνδεσμο Συντηρητών και Εγκαταστατών Βορείου Ελλάδος («ΣΥΣΕΒΕ»).

Το έτερο μέρος, ο Σύνδεσμο Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων («ΣΕΣΑ»), το οποίο αποτελούσε μέρος της έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, έχει υπαχθεί στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

Η έρευνα της ΓΔΑ επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση του ορισμού κατώτατων ορίων αμοιβής των μελών του ΣΥΣΕΒΕ μέσω της θέσπισης σχετικών διατάξεων στο καταστατικό του.

Στην εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την επιτροπή παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 από τον ΣΥΣΕΒΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ΣΥΣΕΒΕ υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 για το χρονικό διάστημα από την 31-03-2006 έως την 15-12-2020 χωρίς ωστόσο να εφαρμοστούν οι εν λόγω καταστατικές ρήτρες.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να υποχρεωθεί οι σύνδεσμος να παραλείπει την παράβαση στο μέλλον, και να απειληθεί με πρόστιμο αν με απόφαση της επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης.

Επιπλέον, προς ενημέρωση τόσο του συνόλου των μελών του συνδέσμου, όσο και ευρύτερα του καταναλωτικού κοινού προτείνεται η λήψη μίας δέσμης μέτρων όπως η δημοσίευση σε δύο εφημερίδες τοπικής εμβέλειας, (β) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του ΣΥΣΕΒΕ, (γ) η ανακοίνωση στη γενική συνέλευση και (δ) η αποστολή ηλεκτρονικών και συστημένων επιστολών στο σύνολο των μελών του, οι οποίες ενημερώνουν για την ήδη τελεσθείσα τροποποίηση του καταστατικού του και την απαλοιφή των παραβατικών καταστατικών ρητρών, καθώς για την υποχρέωσή του να μην εμπλακεί από εδώ και στο εξής σε οιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και μεταξύ των μελών του. Στις επιστολές αυτές θα πρέπει να υπάρχει ρητή παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».