Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι τράπεζες κρατούν …το μαχαίρι και το πεπόνι,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ( αριθμός φύλλου 2499)  που προσδιορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του 4738/2020 .

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ τερματίζεται η αγωνία των τραπεζικών στελεχών   παρά τις εξαγγελίες του υπουργού Οικονομικών για κούρεμα και χρόνους αποπληρωμής  οφειλών έως 420 δόσεις (35 χρόνια ).

Οι αρμόδιοι υπουργοί για την έκδοση της ΚΥΑ, όπως ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης και υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, καθησύχασαν στην πράξη το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά και τους servicers καθώς έχουν και διατηρούν το «πάνω χέρι» στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό.

Στο άρθρο 8 και στην πρώτη παράγραφο αναγράφεται απόλυτα κατανοητά ότι «οι χρηματοδοτικοί φορείς, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, μπορούν να επιλέξουν να κάνουν χρήση του περιγραφόμενου στο παρόν άρθρο Υπολογιστικού Εργαλείου για τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης.»

 Οι οφειλέτες που αναζητούν μια καλύτερη τύχη από  τους πιστωτές μέσα από το νόμο Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας στην πράξη  πηγαίνει περίπατο σύμφωνα με νομικούς κύκλους καθώς οι πιστωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν τον υπολογιστικό εργαλείο εισοδημάτων όπως και την αξία της συνολικής περιουσίας του οφειλέτη.

Οι τράπεζες και ειδικότερα οι servicers με την ΚΥΑ ανά χείρας μπορούν να αρνηθούν τα πάντα και να επιβάλλουν τις δικές τους αξιώσεις έναντι του οφειλέτη που δυσκολεύεται στην αποπληρωμή του χρέους .

 Οι οφειλέτες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τους όρους ρύθμισης των πιστωτών. Τους δίνεται η ευκαιρία με την αίτηση διαμεσολάβησης, η οποία  και αυτή με τη σειρά της δεν μπορεί να επιβάλλει τις πραγματικές ανάγκες του οφειλέτη έναντι των πιστωτών. Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη  και η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, το επόμενο βήμα  είναι η αίτηση Πτώχευσης όπως προβλέπει ο νέος νόμος.

Αξίζει  να σημειωθεί ότι η διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί σε δύο μήνες και σε εξαιρετικές  περιπτώσεις οι τράπεζες θα αποδέχονται  ένα επιπλέον μήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα  βασικά εργαλεία αξιολόγησης  με βάση  την ΚΥΑ.   

 Ως «Ικανότητα Αποπληρωμής» ή «Μέγιστη Δυνατότητα Αποπληρωμής Χρέους» ή «ΜΔΑΧΟ» νοείται το μέγιστο ποσό που δύναται να αποπληρώσει ο οφειλέτης έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές. Ως «Εναπομένουσα Ικανότητα Αποπληρωμής» του οφειλέτη νοείται η Μέγιστη Δυνατότητα Αποπληρωμής Χρέους (ΜΔΑΧΟ) αφού αφαιρεθεί το ποσό που θα λάμβαναν οι μη καταλαμβανόμενοι πιστωτές από την υποθετική άσκηση ρευστοποίησης. Η εναπομένουσα ικανότητα αποπληρωμής πρόκειται να κατανεμηθεί στους καταλαμβανόμενους πιστωτές.

Εισόδημα Περιόδου Βάσης

β) Η επικαλούμενη μείωση των εισοδημάτων δεν θα πρέπει να οφείλεται στα ακόλουθα γεγονότα:

1. μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,

2.καταβολή μερίσματος ή επιπλέον αμοιβής από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,

 Οι δαπάνες του δανειολήπτη.  

 Η επικαλούμενη αύξηση δαπανών θα πρέπει να συνδέεται με την επιδείνωση των οικονομικών του δεδομένων, τυχόν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση ή έκτακτα περιστατικά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) από τους φορείς που διαθέτουν τα εν λόγω στοιχεία ή προκύπτει μείωση από άλλες διαθέσιμες πηγές εισοδήματος, ο αιτών δηλώνει τα στοιχεία και προσκομίζει τα αντίστοιχα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη μείωση των εισοδημάτων του κατά την εξεταζόμενη περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης με βάση τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 4. Μετά την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του και όταν, εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από τους φορείς παροχής τους, θα ελέγχεται η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων από τους εμπλεκομένους πιστωτές για την εξακρίβωση της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η αίτηση του οφειλέτη απορρίπτεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο στ’ της παρ. 3 του άρθρου 7, του ν. 4738/2020.

  1. Για την μεταβολή του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Α) Για εργαζόμενους του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη ή στην ΕΑΠ από τους φορείς του Δημοσίου, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών, για το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (τρέχουσα περίοδος) κατά το οποίο προκύπτει η επιδείνωση, σε σύγκριση με τις αποδοχές κατά το εξάμηνο πριν την τρέχουσα περίοδο (περίοδος βάσης).

Για συνταξιούχους ,η μικτή μηνιαία σύνταξη όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην ΕΑΠ, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών, για το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (τρέχουσα περίοδος) κατά το οποίο προκύπτει η επιδείνωση, σε σύγκριση με τις αποδοχές κατά το εξάμηνο πριν την τρέχουσα περίοδο.