ΚΔΑΥ [12vima.gr]
ΚΔΑΥ [12vima.gr]

Χωρίς προβλήματα λειτουργεί το ( ΚΔΑΥ) κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών του δήμου Ρόδου.

Το ΚΔΑΥ Ρόδου είναι το μοναδικό ΚΔΑΥ σε όλο το Αιγαίο και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που λειτουργεί αφού οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης στο νησί γεμίζουν με ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονται στην συγκεκριμένη εγκατάσταση για διαλογή και αξιοποίηση

Το ΚΔΑΥ χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής. Η λειτουργία του ΚΔΑΥ, αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Ανακύκλωσης Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ. περιλαμβάνει τον σταθερό εξοπλισμό (μεταφορικές ταινίες, βαλλιστικός διαχωριστής, πρέσα – δεματοποιητής, ηλεκτρομαγνήτης, πλάστιγγα ζύγισης ανακτώμενων συμπιεσμένων υλικών, σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κ.λπ.) και τον κινητό (ανυψωτικά μηχανήματα, container και κλωβοί προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων υλικών) που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία και τη μεταφορά και διαχείριση των υλικών.

Τα ανακτηθέντα υλικά διοχετεύονται στην αγορά ανακύκλωσης ως προϊόντα υψηλής καθαρότητας και ανταγωνιστικής εμπορικής αξίας, καθιστώντας το ΚΔΑΥ ως μια εμπορικά ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική μονάδα .Ο βασικός διαχωρισμός από τα ρεύματα των υλικών που προσκομίζονται στη μονάδα, γίνεται από τους εργαζόμενους διαλογείς σε υπερυψωμένες γραμμές χειροδιαλογής και τα υλικά στόχοι τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμερίσματα. Μία σειρά μεταφορικών συστημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών από το σημείο υποδοχής τους (εκφόρτωσης από τα οχήματα συλλογής) σε ποικίλες επεξεργασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν προδιαχωρισμό, κοσκίνηση που γίνεται κυρίως για την απομάκρυνση των ξένων (άχρηστων) υλικών, διαχωρισμό των σιδηρούχων υλικών με ηλεκτρομαγνήτες, χειροδιαλογή. Τα υλικά – στόχοι όταν πληρωθούν οι χώροι συγκέντρωσης τους, οδηγούνται σε συμπιεστές – δεματοποιητές ή θραυστήρες, κοκκοποιητές κ.λ.π. ανάλογα με το είδος του υλικού και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Η αναγκαιότητα να υπάρχει στάδιο προδιαλογής προκύπτει από το επίπεδο ρύπανσης του εισερχομένου ρεύματος απορριμμάτων π.χ. για την απομάκρυνση μπαταριών, δοχείων χρωμάτων, πλαστικών φιλμς κ.λ.π. Στο στάδιο όμως αυτό μπορεί να γίνει και ο διαχωρισμός ογκωδών υλικών (π.χ. χαρτονιών) τα οποία εύκολα αποσπώνται από τα υπόλοιπα, ενώ παράλληλα περιορίζεται το πρόβλημα υπερφόρτωσης των γραμμών διαχωρισμού. Τα υλικά – στόχοι μετά το διαχωρισμό – επεξεργασία ζυγίζονται, στη συνέχεια αποθηκεύονται και τέλος οδηγούνται στην αγορά. Τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή όσα έχουν εναπομείνει μετά τη διαδικασία διαχωρισμού, οδηγούνται για τελική διάθεση.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα To BHMA της Δωδεκανήσου και το 12vima.gr και στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]