Υψηλούς στόχους βάζει ο όμιλος Μυτιληναίος  στην υλοποίηση του σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 36,2% στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ την χρονιά που πέρασε σε σχέση με το 2018 .

Επίσης, ο όμιλος μείωσε κατά 25,3% της συνολικής άντλησης πόσιμου νερού από δημόσια επιχείρηση που αντιστοιχούν σε 25.000  κυβικά λιγότερα  το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Τα στερεά απόβλητα μειώθηκαν κατά 7,5%.

 Στην Έκθεση βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι η συνολική ποσότητα των αποβλήτων της εταιρείας ανήλθε σε 849,1 χιλ. τόνους ποσότητα μειωμένη κατά 7,5% από το 2018 (918,5 εκ. τόνοι), η οποία προήλθε κυρίως από την επιμέρους μείωση, κατά 8,7%, των μη επικίνδυνων αποβλήτων στον Τομέα Μεταλλουργίας.

Το 95% σχεδόν της συνολικής ποσότητας αποβλήτων αφορούσε σε στείρα και κατάλοιπα βωξίτη, ενώ στο υπόλοιπο 5% συμπεριλαμβάνονται αλουμίνιο, βιομηχανικά και αστικά απόβλητα αλλά και υλικά που συλλέγονται και περιλαμβάνουν σκραπ μετάλλων (πχ. σιδήρου και χάλυβα), μπαταρίες οχημάτων, ελαστικά, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, μπαταρίες οχημάτων, λάμπες και αναλώσιμα από εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα.

Το ποσοστό των αποβλήτων που επαναχρησιμοποιήθηκε, ανακυκλώθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφορους τρόπους είτε από την ίδια την εταιρία, είτε μέσω τρίτων ανήλθε στο 17,9% (2018: 17,7%) του συνόλου των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων βωξίτη).

Στην κατεύθυνση αυτή διατέθηκαν περισσότεροι από 141.000 τόνοι καταλοίπων:

Πιο συγκεκριμένα: Εντός του 2019, συνεχίστηκε το ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources) το οποίο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα Βωξίτη.

Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ , συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, ενώ συμμετέχουν το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες.

Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΔ Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των καταλοίπων Βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Σκανδίου για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου.

H μονάδα θα λειτουργήσει το 2020 και αναμένεται να αξιοποιεί 2,5 τόνους καταλοίπων Βωξίτη ανά μήνα λειτουργίας.

To Σκάνδιο είναι μεταλλικό στοιχείο που ανήκει στις σπάνιες γαίες, η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται σε «ανερχόμενες» τεχνολογικές εφαρμογές όπως:

α) «Ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες,

β) Κράματα Αλουμινίου –Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, όπως για παράδειγμα το κράμα Al –Sc –Mg που χρησιμοποιείται από την AIRBUS σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων ( scale-project.eu/ ).

 Σε εξέλιξη βρίσκεται το ερευνητικό έργο ENSUREAL (Ensuring sustainable alumina production), με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής αλουμίνας από εναλλακτικές πηγές, όπως φτωχότερα κοιτάσματα βωξίτη και κατάλοιπα βωξίτη.

 Στο πρόγραμμα ΕΝSUREAL, θα δοκιμαστεί σε πιλοτική κλίμακα στον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, η εξαγωγή χυτοσιδήρου και αλουμίνας από τα Κατάλοιπα Βωξίτη μέσα από ένα συνδυασμό πυρομεταλλουργικής και υδρομεταλλουργικής κατεργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα επαναλειτουργήσει εντός του 2020 η πιλοτική μονάδα πυρομεταλλουργίας του ΤΕΔ Μεταλλουργίας. ( ensureal.com/ ).

 Συνεχίστηκε το ερευνητικό έργο SIDEREWIN (Sustainable Electrowining of Iron), το οποίο στοχεύει στη πιλοτική δοκιμή μια νέας βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου σε αλκαλικό περιβάλλον.

Ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. μελετούν ήδη τη χρήση καταλοίπων βωξίτη ως μια εναλλακτική πηγή σιδήρου σε αυτή τη διεργασία.

Τα πρώτα αποτελέσματα, σε εργαστηριακή κλίμακα, έχουν επιτύχει αποδόσεις ρεύματος (Current Efficiency) άνω του 75% ( siderwin-spire.eu/content/home ).

Συνεχίστηκε και το ερευνητικό πρόγραμμα RemovAL (Removing the waste streams from the primary Aluminium production and other metal sectors in Europe), με συντονιστή τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκ. ευρώ και 27 εταίρους, ανάμεσα στους οποίους οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αλουμίνας εκτός Ασίας (RUSAL, RIO TINTO) όπως επίσης και ο σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Αλουμίνιου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.

 Σκοπός του RemovAL είναι η δοκιμ ή σε πιλοτική κλίμακα διαφορετικών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη. Oι τεχνολογίες και οι πιλοτικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενα ή εν εξελίξει ερευνητικά έργα και μέσω του RemovAL θα συγκεντρωθούν και θα αξιοποιηθούν ως βάση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο βιομηχανικής συμβίωσης.

To 2019, συνεχίστηκαν τα προγράμματα «SCALE», «REMOVAL» και «ENSUREAL», με επενδύσεις συνολικής αξίας 1,5 εκ ευρώ σε εξοπλισμό πιλοτικών μονάδων στο εργοστάσιο αλουμινίου, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2020.

Σχετικά με τα υγρά απόβλητα, συνεχίστηκε και το 2019 η προσπάθεια για τη καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς όφελος της ανθρώπινης υγείας.

 Ο Όμιλος Μυτιληναίος τη χρονιά που πέρασε οι ποσότητες των μη  επικίνδυνων αποβλήτων υποχώρησαν σε 826.329,9  τόνους  από 898.280,1 τόνους το 2018. Αντίθετα, οι ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων αυξήθηκαν στους 22.815,6 τόνους  από 20.258,8 τόνους  το 2018. Το 2017 ήταν στους 19.392,8 τόνους.