Γεωργιάδης: Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ΑΠΕ στις ΗΠΑ ανοίγει γραφεία στην Αθήνα
Γεωργιάδης: Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ΑΠΕ στις ΗΠΑ ανοίγει γραφεία στην Αθήνα
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαγωνισμό 110 εκατομμυρίων ευρώ, για το ήδη γνωστοποιημένο έργο του μεγα-φωτοβολταϊκού πάρκου των 200MW στο λιγνιτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για απολιγνιτοποίηση και μετεξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής, προκήρυξε ήδη η ΔΕΗ Ανανενώσιμες. Και έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον της αγοράς.

Το economix.gr παρουσιάζει όλα τα στοιχεία του έργου στην λιγνιτική περιοχή της Πτολεμαϊδας με λεπτομέρειες αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει το πως οι όροι εμπειρίας που θέτει η ΔΕΗΑΝ περιορίζουν τον ανταγωνισμό (δηλαδή τον αριθμό των ενδιαφερόμενων που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αναλάβουν το έργο) αλλά και τα ερωτηματικά που δημιουργούνται από ορισμένες επιλογές «εμπιστευτικότητας» (ή μυστικοπάθειας, κατ’ άλλους) που επιλέγει η ΔΕΗΑΝ για ένα έργο που διαφημίζεται ως «καλό» για την τοπική κοινωνία αλλά αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη κρίσιμες λεπτομέρειες. 

Συγκεκριμένα, το έργο προκηρύσσεται από την εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. (έχουν φαντασία στις ονομασίες…) η οποία με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων ορίζεται ως «Αναθέτων Φορέας». Η εταιρεία αυτή, η οποία όπως είναι λογικό δεν είναι γνωστή, είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε (ή ΔΕΗΑΝ όπως αποκαλείται στην «αργκό» των συμμετεχόντων στην αγορά), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») .

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ Μ/Σ 33kV/150kV». Ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός, επί του οποίου θα γίνουν οι εκπτώσεις από τους ενδιαφερόμενους ώστε να μειδοτήσουν, είναι εκατόν δέκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ [110.150.000,00 €] μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αν συμπεριλάβουμε ΦΠΑ, το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε 136,5 εκατομμύρια ευρώ – και κάτι ψηλά… Στο ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί και πρόβλεψη ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα μια χιλιάδων και εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (1.151.196,10€) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος που θα προκύψει αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης όπως πολύ συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρότυπο «Συμφωνητικό», που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, δηλαδή τη Μελέτη Εφαρμογής, την αναθεώρηση ή έκδοση ή τροποποίηση όλων των απαιτούμενων αδειών για την σύνδεση του Φ/Β με το Σύστημα βάσει της νομοθεσίας, τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, την Προμήθεια – Μεταφορά – Εγκατάσταση – Θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία και συντήρηση με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 200 MWp στη θέση ΛΚΔΜ των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης και όλων των απαραίτητων έργων διασύνδεσης με το Ηλεκτρικό Σύστημα. Τα έργα αυτά διασύνδεσης περιλαμβάνουν τις διασυνδετικές γραμμές μέσης τάσης (33kV) και τις επεκτάσεις δύο (2) Υ/Σ 33kV/150kV (Υ/Σ Χαραυγή και Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος) με υλοποίηση τριών νέων πυλών Μ/Σ 33kV/150kV. Ο Φ/Β Σταθμός, ονομαστικής ισχύος 200 MWp θα εγκατασταθεί σε τρία (3) διακριτά γήπεδα – περιοχές εγκατάστασης, απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ, συνολικού εμβαδού περίπου 5.212 στρεμμάτων, τη Βορειο-Δυτική Έκταση (Περιοχή Α), την Κεντρική Έκταση (Περιοχή Β) και τη Νοτιο-Ανατολική Έκταση (Περιοχή Γ), οι οποίες βρίσκονται στην απόθεση Βορείου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (θέση «ΛΚΔΜ»), των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. Οι επεκτάσεις των δύο υποσταθμών θα κατασκευαστούν εντός των Υ/Σ Χαραυγή και Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος, σε απαλλοτριωμένες εκτάσεις από τη ΔΕΗ 15 και 10 στρεμμάτων αντίστοιχα. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον στην προκήρυξη δίνουν οι Ειδικές Απαιτήσεις που θέτει η ΔΕΗΑΝ για την Τεχνική Προσφορά. και αυτό γιατί θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση των προσφορών ενώ δίνει και ένα σήμα για το τί απαιτήσεις έχει ο αναθέτων φορέας από το έργο που θέλει να κατασκευαστεί. Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη μπαίνουν τρεις ειδικοί όροι απαιτήσεων.

 1. Ο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (Performance Ratio) του 1ου έτους λειτουργίας του Φ/Β ΗΒ1 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 84,60% 
 2. Ο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (Performance Ratio) του 2ου έτους λειτουργίας του Φ/Β ΗΒ1 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 84,10%, όπως αυτά θα προκύψουν από την Ενεργειακή Μελέτη του Διαγωνιζόμενου και θα δηλωθεί στην τεχνική του Προσφορά
  3. Εγκατεστημένη Ισχύς Φ/Β ΗΒ1: Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα παραδώσει στο Εργοτάξιο αριθμό Φ/Β Πλαισίων, η συνολική ονομαστική ισχύς των οποίων θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 200.500 kW. Από αυτή την ισχύ των Φ/Β Πλαισίων, η μέγιστη ονομαστική ισχύς λειτουργίας και η οποία θα εγκατασταθεί στο Φ/Β Σταθμό και θα χρησιμοποιηθεί στην Ενεργειακή Μελέτη του Διαγωνιζόμενου θα είναι 200.000,00 kW, ενώ η ελάχιστη 199.990,00 kW. Τα υπόλοιπα πλαίσια, που δεν θα εγκατασταθούν στο Έργο, θα παραδοθούν ως απόθεμα για τις ανάγκες του Αναθέτοντος Φορέα. 
Πως περιορίζεται ο ανταγωνισμός

ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο τρόπος που περιορίζεται ο ανταγωνισμός των υποψηφίων, μέσα από τα κριτήρια επιλογής που θέτει η ΔΕΗΑΝ. Φυσικά, για ένα τέτοιο έργο που είναι εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους για τα ελληνικά δεδομένα αλλά όχι για τα παγκόσμια, η εταιρεία ανανεώσιμων της ΔΕΗ είναι λογικό να θέτει όρους εμπειρίας, κύκλου εργασιών και άλλων κριτηρίων που θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό τεχνικών ή άλλων εταιρειών από ένα μέγεθος και κάτω. και αυτό για να νιώσει «σιγουριά» ο αναθέτων ότι το έργο θα εκτελεστεί όπως πρέπει, χωρίς να αλλάζει βέβαια η παρατήρηση πως έτσι περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Το αν τα κριτήρια είναι επαρκή ή υπερβολικά μπορεί νασ το κρίνει ο αναγνώστης – και ίσως οι ενδιαφερόμενοι… Πιο συγκεκριμένα, στην προκήρυξη αναφέρονται ως Κριτήρια Επιλογής:

(i) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του προσφέροντος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, κατά την τελευταία τριετία, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από το 30% του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου. 

ii) Απαιτήσεις για την Τεχνική Επάρκεια του Διαγωνιζόμενου: Απαιτήσεις Για την Τεχνική Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου, ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι: Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης ή σε περίπτωση Σύμπραξης ένα τουλάχιστον μέλος της, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα ημερολογιακά έτη 2010 έως και 2020: 

1) τουλάχιστον μία σύμβαση «EPC agreement – Turn Key» Φ/Β Σταθμού, δηλαδή μία σύμβαση μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης, ενός Φ/Β Σταθμού ονομαστικής ισχύος (Φ/Β Πλαισίων) τουλάχιστον 4 MW, για τον οποίο Φ/Β Σταθμό, είτε στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης «EPC agreement – Turn Key», είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα έχει εγγυηθεί το Performance Ratio ή/και την καλή λειτουργία του για τουλάχιστον 2 έτη. Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης «EPC agreement – Turn Key», δεν απαιτείται ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος ή το αντίστοιχο μέλος της Σύμπραξης, να έχουν προβεί οι ίδιοι και στην προμήθεια των Φ/Β πλαισίων του Φ/Β Σταθμού ονομαστικής ισχύος (Φ/Β Πλαισίων) τουλάχιστον 4 MW. 

2) συμβάσεις «EPC agreement – Turn Key» Φ/Β Σταθμών, δηλαδή συμβάσεις μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης, Φ/Β Σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 30 MW, για τους οποίους Φ/Β Σταθμούς, είτε στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων «EPC agreement – Turn Key», είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα έχει εγγυηθεί το Performance Ratio ή/και την καλή λειτουργία τους για τουλάχιστον 2 έτη. Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ως άνω συμβάσεων «EPC agreement – Turn Key», δεν απαιτείται ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος ή το αντίστοιχο μέλος της Σύμπραξης, να έχουν προβεί οι ίδιοι και στην προμήθεια των Φ/Β πλαισίων των Φ/Β Σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 30 MW. ή εναλλακτικά τουλάχιστον μία σύμβαση «EPC agreement – Turn Key» Θερμοηλεκτρικού Σταθμού ή μονάδας Θερμοηλεκτρικού Σταθμού, δηλαδή σύμβαση μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης-κατασκευή έργων ΠΜ, ενός Θερμοηλεκτρικού Σταθμού ή μονάδας Θερμοηλεκτρικού Σταθμού ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW, ο οποίος πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

3) συμβάσεις «EPC agreement – Turn Key», (δηλαδή σύμβαση μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης) για την κατασκευή είτε ως κυρίου έργου είτε ως συνοδού έργου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, τουλάχιστον δύο (2) Υποσταθμών ΜΤ/ΥΤ εκάστου με ονομαστική ΥΤ τουλάχιστον 150kV και με ισχύ Μ/Σ μεγαλύτερη ή ίση με 40 /50MVA, ένας εκ των οποίων να έχει ολοκληρωθεί κατά τα ημερολογιακά 2017 έως και 2020 και ένας να έχει ολοκληρωθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2015 έως και 2020. 

Μένει να αποδειχθεί στην πράξη πόσο ευρύς θα είναι ο κατάλογος των ενδιαφερομένων με τέτοιες απαιτήσεις εμπειρίας και οικονομικής-τεχνικής επάρκειας…

Επιπλέον όμως μπαίνουν απαιτήσεις και για τον/-ους κατασκευαστή/ές του Η/Μ εξοπλισμού, με τον οποίον θα συνεργαστεί ο ανάδοχος. Πιο συγκεκριμένα, ο Κατασκευαστής/Κατασκευαστές για τις ακόλουθες κατηγορίες Η/Μ εξοπλισμού:  Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Αντιστροφείς Ισχύος DC/AC (Inverters) Ιχνηλάτες μονού άξονα (horizontal single axis trackers) για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων Μετασχηματιστές Ισχύος ΧΤ/ΜΤ Μετασχηματιστές Ισχύος ΜΤ/ΥΤ Πίνακες Μέσης Τάσης Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ  Πίνακες ΜΤ Φ/Β Σταθμού (Τερματικού ΜΤ & Υ/Σ ΧΤ/ΜΤ) θα πρέπει να έχει/-ουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και 14001 ή άλλο τεχνικά ισοδύναμο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τις ανωτέρω κατηγορίες Η/Μ εξοπλισμού. Ακόμη, ο Κατασκευαστής των Φ/Β Πλαισίων θα πρέπει να κατασκευάζει Φ/Β πλαίσια τα τελευταία 2 έτη (2018, 2019), με ετήσια παραγωγή τουλάχιστον ίση με 1,5 GW. 17.2.3 Ο Κατασκευαστής των Φ/Β Πλαισίων θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο όπου κατασκευάζει τα υπό προμήθεια Φ/Β πλαίσια. 17.2.4 Ο Κατασκευαστής των trackers θα πρέπει να κατασκευάζει συστήματα trackers τα τελευταία 2 έτη (2018, 2019) και ότι η παραγωγή του είτε για το έτος 2018 είτε για το έτος 2019 ήταν τουλάχιστον ίση με 1 GW. 17.2.5 Ο Κατασκευαστής των αντιστροφέων ισχύος DC/AC (Inverters DC/AC) θα πρέπει να κατασκευάζει αντιστροφείς ισχύος τα τελευταία 2 έτη (2018, 2019), με ετήσια παραγωγή τουλάχιστον ίση με 1 GW.

Ερωτηματικά για τη δημοσιότητα της σύμβασης και των τεχνικών στοιχείων

Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της ΔΕΗΑΝ να εισαγάγει ρήτρα εμπιστευτικότητας για κάποια από τα σημεία του έργου που περιγράφονται στα τεύχη της προκήρυξης. Αλλά και ο τρόπος που αυτό γίνεται…  Και αυτό γιατί τα τεύχη που επιλέγεται να μην δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό – όσο ευρύ είναι το κοινό που παρακολουθεί τις διακηρύξεις του δημοσίου για ενεργειακά έργα 110+ εκατομμυρίων στο πληροφοριακό σύστημα των δημοσίων προμηθειών… – αφορούν στην πραγματικότητα την ακριβή περιγραφή του έργου, δηλαδή το τεύχος με τις τεχνικές προδιαγραφές και το τεύχος που έχει τίτλο (και περιεχόμενο) Σχέδια – μελέτες – Αδειοδοτήσεις. 

Όπως αναφέρει η προκήρυξη του διαγωνισμού, ειδικά για τα τεύχη Τ5 και Τ6 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της Διακήρυξης ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρ. 257, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει τα ως άνω Τεύχη. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο t56tender@ppcr.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα», με την οποία ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πράγματι, η 2η παράγραφος του άρθρου 257 του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗΑΝ, όπως και σε όλους τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου για κάποιες ειδικές διαδικασίες. Μη ξεχνάμε άλλωστε, παρά το ότι στη ΔΕΗ και στη ΔΕΗΑΝ θέλουν να προβάλλονται ως κανονικές εταιρείες, εξακολουθούν και είναι του δημοσίου, για αυτό ακολουθούν τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον περιβόητο νόμο 4412/2016 (που εισήγαγε ο Χρήστος Σπίρτζης κάνοντας μια απίστευτης μορφής προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία, δημιουργώντας χιλιάδες περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπάθησε να λύσει), οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης, όπως κάνει τώρα ΔΕΗΑΝ. Μάλιστα η ΔΕΗΑΝ, ενώ αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, κάνει ειδική αναφορά στην απαγόρευση γνωστοποίησης των δεδομένων στον Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης.

Βέβαια,  η κοινοτική οδηγία και ο νόμος, παράλληλα,  στην παράγραφο 1, θέτουν τις ίδιες απαιτήσεις και στους αναθέτοντες φορείς, ως προς τα στοιχεία και δεδομένα που λαμβάνουν από τους διαγωνιζόμενους, αλλά αυτήν την προϋπόθεση την «κάνει γαργάρα» η ΔΕΗΑΝ στην προκήρυξη.

Το σημαντικότερο όμως που «ξεχνάει» η ΔΕΗΑΝ είναι ότι η αμέσως επόμενη παράγραφος, η 3η του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου θέτει τον τρόπο που πρέπει να γίνεται ο ορισμός πληροφοριών ως εμπιστευτικών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Κύκλοι της μητρικής της εταιρείας σχολίαζαν στο economix.gr ότι δεν τίθεται κανένα νομικό θέμα στην «παράλειψη» αυτή της ΔΕΗΑΝ, καθώς η οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις αυτές για δικαιολόγηση της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας στους οικονομικούς φορείς (δηλαδή στις εταιρείες που διεκδικούν ένα έργο) αλλά όχι στις αναθέτουσες αρχές. Βέβαια, όπως σχολιάζουν νομικοί κύκλοι, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν για παράδειγμα δεν έβγαζε το διαγωνισμό η θυγατρική της ΔΕΗ και η θυγατρική της θυγατρικής της, αλλά, για παράδειγμα, η ίδια η ΔΕΗ (στην οποία ανήκουν και τα οικόπεδα…) και η θυγατρική της διεκδικούσε να αναλάβει το έργο πχ με υπεργολάβους. Πάντως το δεδομένο παραμένει ότι πουθενά η ΔΕΗΑΝ δεν αιτιολογεί το γιατί αποκρύπτει από τη δημοσιότητα – και τον συνακόλουθο δημόσιο έλεγχο, σε μια περιοχή που «διψάει» για πληροφόρηση για το μέλλον της, λόγω απολιγνιτοποίησης – όλα τα τεχνικά και αδειοδοτικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής.

Η επιλογή αυτή μάλιστα γίνεται ακόμη πιο περίεργη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι βασικοί και μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τόσο της ΔΕΗΑΝ όσο και της ΔΕΗ, αποτελούν θυγατρικές των μεγαλύτερων τεχνικών – και όχι μόνο – εταιρειών της χώρας, με πολλά ενεργειακά έργα στο παλμαρέ τους, ενώ όλοι σχεδόν μπορούν να βασίζουν το ενδιαφέρον τους στην εμπειρία τους. Και πολύ φυσιολογικά θα ζητήσουν και θα λάβουν πρόσβαση στους «κρυφούς» φακέλους της προκήρυξης. Επομένως, αν η ΔΕΗΑΝ δεν μπορεί στην πράξη να κρύψει τα σχέδια της από τους ανταγωνιστές της, από ποιόν άραγε προσπαθεί να τα κρύψει; Μήπως εν τέλει όλη η φασαρία γίνεται για να μη μάθουν οι τοπικές κοινωνίες τις λεπτομέρειες του μεγαλεπήβολου σχεδίου; Μήπως αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι ορισμένα επιχειρήματα που ακούγονται στον δημόσιο διάλογο – και άλλα που θα ακουστούν τους προσεχείς λίγους μήνες – για την ενεργειακή μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση της περιοχής δεν υποστηρίζονται από αριθμούς και στοιχεία; Ή μήπως τελικά είναι κάτι ακόμη πιο «δύσκολο» στον επικοινωνιακό χειρισμό του που πρέπει να μείνει κρυφό, μέχρι να οριστικοποιηθούν – από τον ανάδοχο, που θα αναλάβει έτσι και την ευθύνη – οι μελέτες;

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΔΕΗΑΝ έχει ήδη πάρει από τη ΡΑΕ δεκάδες άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη. Πολλές από αυτές μάλιστα είναι στη Χαραυγή και στον Άγιο Χριστόφορο και πολλές σε διπλανές περιοχές. Ο ποικιλόμορφος ανταγωνισμός από την άλλη έχει αδειοδοτηθεί για πολλές μικρότερες μονάδες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ για μεγάλη μονάδα, ύψους 100 MW, από όσα καταφέραμε να βρούμε, έχει αδειοδοτηθεί στην περιοχή η SKGR PV14 MON IKE – όσος ανταγωνισμός μπορεί να έρθει στη ΔΕΗΑΝ, που έχει τις πλάτες της ΔΕΗ, από μια εταιρεία κεφαλαίου λίγων χιλιάδων ευρώ, με μετόχους μια ελληνογερμανικών συμφερόντων εταιρεία ανάπτυξης ΑΠΕ με κεφάλαιο επίσης λίγων χιλιάδων ευρώ – η οποία μάλλον φιλοδοξεί απλώς να πουλήσει άδειες και μελέτες…

Το έργο αναλυτικά

Ο ανάδοχος του έργου της ΔΕΗΑΝ θα αναλάβει τη Μελέτη Εφαρμογής, την αναθεώρηση ή έκδοση ή τροποποίηση όλων των απαιτούμενων αδειών για την σύνδεση του Φ/Β με το Σύστημα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, την Προμήθεια – Μεταφορά – Εγκατάσταση – Θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία και συντήρηση με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 200 MWp στη θέση ΛΚΔΜ των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης και όλων των απαραίτητων έργων διασύνδεσης με το Σύστημα, τα οποία περιλαμβάνουν τις διασυνδετικές γραμμές μέσης τάσης (33kV) και τις επεκτάσεις δύο (2) Υ/Σ 33kV/150kV (Υ/Σ Χαραυγή και Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος) με υλοποίηση τριών νέων πυλών Μ/Σ 33kV/150kV.

Ο Φ/Β Σταθμός, ονομαστικής ισχύος 200 MWp θα εγκατασταθεί σε τρία (3) διακριτά γήπεδα – περιοχές εγκατάστασης, απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ, συνολικού εμβαδού περίπου 5.212 στρεμμάτων, τη Βορειο-Δυτική Έκταση (Περιοχή Α), την Κεντρική Έκταση (Περιοχή Β) και τη Νοτιο-Ανατολική Έκταση (Περιοχή Γ), οι οποίες βρίσκονται στην απόθεση Βορείου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (θέση «ΛΚΔΜ»), των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. Οι επεκτάσεις των δύο Υ/Σ θα κατασκευαστούν εντός των Υ/Σ Χαραυγή και Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος (απαλλοτριωμένες εκτάσεις από τη ΔΕΗ 15 και 10 στρεμμάτων αντίστοιχα).

Ειδικότερα:

Στο αντικείμενο του Έργου για την κατασκευή του Φ/Β Σταθμού περιλαμβάνεται η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων Έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου Φ/Β Σταθμού ισχύος 200MWp. Επίσης περιλαμβάνεται όλος εκείνος ο εξοπλισμός, καθώς και οι εργασίες, που είναι απαραίτητες, προκειμένου ο κατά τα ανωτέρω Φ/Β Σταθμός να διασυνδεθεί με το Σύστημα μέσω υπογείων καλωδίων ΜΤ 33kV, τα οποία θα συνδεθούν στους Υποσταθμούς 150/33kV Χαραυγή και Άγιος Χριστόφορος, οι επεκτάσεις των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Έργου. 

Στο αντικείμενο του Έργου για την επέκταση του Υ/Σ Χαραυγή, 150/33kV περιλαμβάνεται η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων Έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ για την επέκταση του Υ/Σ Χαραυγή, καθώς και όλα εκείνα τα έργα, που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου ο Φ/Β Σταθμός (Περιοχή Β και Γ) να διασυνδεθεί με το Σύστημα.

Στο αντικείμενο του Έργου για την επέκταση του Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος, 150/33kV περιλαμβάνεται η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων Έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ για την επέκταση του Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος, καθώς και όλα εκείνα τα έργα, που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου ο Φ/Β Σταθμός (Περιοχή Α) να διασυνδεθεί με το Σύστημα. 

Αναλυτικότερα, στο Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η αδειοδότηση του Φ/Β Σταθμού με αναθεώρηση ή τροποποίηση ή ενημέρωση ή έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, που απαιτούνται για την σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το Σύστημα, η εκτέλεση όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση του συνολικού εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού. Επιπλέον περιλαμβάνεται η θέση σε λειτουργία, η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου του Έργου έως και την Οριστική Παραλαβή του. Ειδικότερα: 

 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού  Διαμόρφωση / ομαλοποίηση εδάφους  Οδοποιία (εσωτερική και εξωτερική)
 • Περίφραξη χώρου Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμού
 • Δίκτυο αποστράγγισης-συλλογής όμβριων υδάτων
 • Στήριξη Οικίσκων
 • Χάνδακες καλωδίων
 • Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού
 • Φωτοβολταϊκά Πλαίσια (Bifacial)
 • Ιχνηλάτες μονού άξονα (horizontal single axis trackers) για τη στήριξη Φ/Β Πλαισίων (Σύστημα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων)
 • Δίκτυο διανομής DC
 • Πίνακες DC
 • Αντιστροφείς DC/ AC
 • Δίκτυο Διανομής AC
 • Πίνακες AC
 •  Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης ΧΤ/ΜΤ (Υ/Σ ΧΤ/ΜΤ)
 • Εσωτερικό δίκτυο AC ΜΤ
 • Δίκτυο AC ΜΤ για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με τον Υ/Σ Χαραυγή
 • Δίκτυο AC ΜΤ για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με τον Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος
 • Σύστημα Γειώσεων & Αντικεραυνικής Προστασίας
 • Σύστημα Παρακολούθησης, Εποπτείας, Ελέγχου & Συλλογής Δεδομένων
 • Σύστημα Ασφαλείας (συναγερμός και κάμερες)
 • Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Ακόμη περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η αδειοδότηση του Υ/Σ Χαραυγή και Υ/Σ Άγιος Χριστόφορος με αναθεώρηση ή τροποποίηση ή ενημέρωση ή έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, που απαιτούνται για την σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το Σύστημα, εκτέλεση όλων των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση του συνολικού εξοπλισμού για την επέκταση των Υ/Σ. 

Επιπλέον περιλαμβάνεται η θέση σε λειτουργία, η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου του Έργου (Φ/Β Σταθμός και επεκτάσεις Υ/Σ) έως και την Οριστική Παραλαβή του.

 Όλα τα έργα επέκτασης των Υ/Σ θα γίνουν σύμφωνα με:  Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1/2012 Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.  Τα οριζόμενα στο Τεύχος 5 – Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης ή όπως τυχόν τροποποιηθούν – επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή και προηγουμένως – κάτι που επιτείνει τα ερωτηματικά για τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που επέλεξε η ΔΕΗΑΝ.

Παρεπόμενες υποχρεώσεις του Αναδόχου αποτελούν και η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού (διαμόρφωση του εδάφους δηλ. εκσκαφή, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση, εξυγίανση του εδάφους όπου απαιτείται, θεμελίωση των βάσεων στήριξης, κατασκευή εσωτερικών δικτύων οδοποιίας, κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών, κ.λπ.), καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η σύνδεση του Φ/Β Σταθμού μέσω των Υ/Σ με το Σύστημα ΥΤ, όπως ορίζεται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, και η παράδοση του Φ/Β Σταθμού, όπως ειδικότερα περιγράφονται και αναλύονται στα Τεύχη της Σύμβασης, ώστε ο Φ/Β Σταθμός να είναι κατάλληλος για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Η λειτουργία και συντήρηση με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του Έργου (Φ/Β Σταθμός και επεκτάσεις Υ/Σ Χαραυγή και Άγιος Χριστόφορος). 

Σημειώνεται ότι τα εγγυημένα μεγέθη του Έργου είναι : 

 • Ο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (Performance Ratio) του 1ου έτους λειτουργίας του Φ/Β ΗΒ1, τον οποίο θα δηλώσει ο Διαγωνιζόμενος στην τεχνική του Προσφορά και ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 84,60%.
 • Ο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (Performance Ratio) του 2ου έτους λειτουργίας του Φ/Β ΗΒ1, τον οποίο θα δηλώσει ο Διαγωνιζόμενος στην τεχνική του Προσφορά και ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 84,10%. 

Τα ανωτέρω μεγέθη υπόκεινται σε επαλήθευση πριν την Προσωρινή και την Οριστική Παραλαβή του Έργου αντίστοιχα. 

Ακόμη ο Ανάδοχος οφείλει να συνάψει και να προσκομίσει στον Αναθέτοντα Φορέα τις Ασφαλίσεις, που αναφέρονται στο Τεύχος 10 «Ασφαλίσεις». 

Τονίζεται ότι η Σύμβαση δεν δύναται να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα και οι Διαγωνιζόμενοι/Προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του Έργου, όπως περιγράφεται ανωτέρω.