Διαχείριση Απορριμμάτων - μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων
Ωρολογιακή βόμβα τείνει να αποτελέσει το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.
Ωρολογιακή βόμβα τείνει να αποτελέσει το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.

Για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους της τάξης των 65 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεση 65 εκατ. ευρώ και με αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία και μετατροπή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης  Άνω Λιοσίων σε πράσινο εργοστάσιο. Την απόφαση έλαβε η εκτελεστική επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής (ΕΔΣΝΑ), καθώς θεωρήθηκε απαραίτητο να επέλθει μεταβολή στα έγγραφα της σύμβασης ως προς τα κριτήρια ανάθεσης, που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την εμπειρία των υποψηφίων. Τι αφορά όμως, το έργο για το οποίο ο διαγωνισμός διενεργείται με την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση;

Η μοναδική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων της Αττικής

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ), αποτελεί την μοναδική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής. Η δυναμικότητά του ανέρχεται σε 1.200 τόνους απορριμμάτων ημερησίως και 280.000 τόνους ετησίως (255.000 τόνοι ΑΣΑ και 25.000 τόνοι κλαδιά) και επεξεργάζεται το 1/6 περίπου του συνόλου των απορριμμάτων της Αττικής.

Εκ της δυναμικότητάς του αυτής, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, κατατάσσεται στα μεγαλύτερα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων παγκοσμίως. Μέσω του ΕΜΑ εξυπηρετείται πληθώρα Δήμων του Νομού Αττικής. Δεδομένου δε, ότι είναι εργοστάσιο εικοσιτετραώρου λειτουργίας, σε αντίθεση με τον ΧΥΤΑ ο οποίος για λόγους ασφαλείας λειτουργεί μόνο την ημέρα, εξυπηρετεί τους δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ που πραγματοποιούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ιδίως τις βραδινές ώρες.

Πέραν του τί γνωρίζουμε ότι συμβαίνει πραγματικά, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην διακήρυξη αναφέρται πως χάριν της λειτουργίας του ΕΜΑ, η χώρα μας συμβάλλει σημαντικά στους στόχους ανακύκλωσης που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, ενώ παράλληλα μειώνεται σημαντικά ο όγκος των απορριμμάτων που αποτίθενται στον ΧΥΤΑ ο οποίος είναι περιορισμένος.

Η διαλογή στην πηγή

Δεδομένου ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΣΑ) είναι υπό αναθεώρηση, ωσότου οριστικοποιηθούν οι λύσεις από το νέο ΠΕΣΔΑ, δεν θα προχωρήσει η αναβάθμιση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων. Ταυτόχρονα όμως, ο ΕΔΣΝΑ έχει προμηθευτεί σημαντικό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα και κάδους) για την ανάπτυξη συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων. Βάσει του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων, στόχος είναι, κατά την πρώτη τριετία (της εν λόγω σύμβασης), το ρεύμα των βιοαποβλήτων που θα συλλέγεται να ανέλθει περίπου στους 100.000 τόνους ετησίως.

Σε παράλληλο χρόνο, ο ΕΔΣΝΑ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος διαλογής των βιοαποβλήτων σε ολόκληρο τον Ν. Αττικής, θέτοντας ως στόχο, μετά την πρώτη τριετία της εν λόγω σύμβασης, οι ποσότητες των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων να φθάσουν στους 200.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο, σήμερα, δεν υφίσταται μονάδα στην Αττική που να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα βιοαπόβλητα που διαλέγονται στην πηγή. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι είναι αναγκαία η μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του ΕΜΑ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε σταδιακά και εντός της πρώτης φάσης υλοποίησης της σύμβασης (που αφορά το σύστημα διαλογής στην πηγή), να μετατραπεί από ένα εργοστάσιο σύμμεικτων απορριμμάτων σε ένα «Πράσινο Εργοστάσιο», που θα δέχεται προδιαλεγμένα απόβλητα, κατά βάση οργανικά.

Στόχος είναι να δέχεται και να επεξεργάζεται, ετησίως, 300.000 τόνους αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, θα είναι έως 100 χιλ. τόνοι ανά έτος, με ενδεχόμενη σταδιακή δυνατότητα επεξεργασίας άλλων 100.000 τόνων/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, εφόσον αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ (προαίρεση). Απώτερος στόχος της σύμβασης αποτελεί η αύξηση της ανακύκλωσης και η εκτροπή από την ταφή αποβλήτων που μπορεί να υποστούν πρώτα κάποιας μορφής επεξεργασία, σύμφωνα με τους στόχους για την ανακύκλωση κατά τις επιταγές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Με δεδομένο ότι παρόμοιο εγχείρημα δεν έχει ξαναγίνει και λόγω της πολυπλοκότητας της ανατιθέμενης σύμβασης, αλλά και ενόψει της επικαιροποίησης του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει επιλεγεί η μέθοδος της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ΕΜΑ τρία χρόνια, με δυνατότητα προαίρεσης για άλλα τρία έτη.

Η αξία της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.914.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:

-Προμήθεια εξοπλισμού – βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού και υφιστάμενων υποδομών: 7.440.000 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

– Ετήσια δαπάνη υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης: 19.158.000 (300.000 τόνοι / ετος x 51,5 ευρώ / τόνο + ΦΠΑ 24%) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

-Συνολική δαπάνη υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για τρία έτη: 57.474.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

-Συνολική δαπάνη Προμήθειας εξοπλισμού- βελτίωσης υφιστάμενου εξοπλισμού και υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για τρία έτη: 64.914.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Όσον αφορά το δικαίωμα προαίρεσης (για τρία έτη) αφορά το αντικείμενο υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης με εκτιμώμενη αξία 57.474.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Όπως και την προμήθεια εξοπλισμού – βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού και υφιστάμενων υποδομών για την δυνατότητα επεξεργασίας περαιτέρω 100.000 τόνων / έτος.