Θετικό outlook για την ελληνική οικονομία
Θετικό outlook για την ελληνική οικονομία
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020, όντας, οριακά, μεγαλύτερο από το 2011, οπότε είχε ανέλθει σε 6,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά.

Από το παραπάνω ποσό, που αντιπροσωπεύει το 3,4% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας, τμήμα ύψους 6 δισ. ευρώ, αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα και τμήμα ύψους 750 εκατ. ευρώ αφορά έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα διακρίνεται περαιτέρω σε 4,2 δισ. ευρώ για έργα ΕΣΠΑ, περιόδου 2014-2020 και 1,8 δισ. ευρώ για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2020 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας συνδρομής από την ΕΕ. Ο στόχος αυτός θα συνδράμει στην προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και θα απαιτήσει την εντατικοποίηση των ενεργειών για την επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα οι τομείς των μεγάλων έργων υποδομών, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, οι τομείς της υγείας και της πρόνοιας, η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα υποδομών των ΟΤΑ και οι δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Διαχρονική εξέλιξη δαπανών ΠΔΕ (2010-2020) (σε εκατ. ευρώ)
 
Έτη ΠΔΕ
Λοιποί

εθνικοί πόροι

Συγχρηματοδοτούμενο Σύνολο
2010 2.218 6.236 8.454
2011 1.885 4.722 6.608
2012 1.412 4.710 6.122
2013 783 5.867 6.650
2014 710 5.882 6.592
2015 681 5.725 6.406
2016 833 5.454 6.288
2017 1.327 4.623 5.950
2018 2.638 3.599 6.237
2019* 800 5.350 6.150
2020* 750 6.000 6.750

 

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Όσον αφορά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ αφορά:

– ημιτελή έργα ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Σύμφωνα με την τελική αναφορά προόδου ολοκλήρωσης ημιτελών πράξεων η οποία υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 29/03/2019, 65 από τις 80 ημιτελείς πράξεις δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένες, 2 πράξεις απεντάχθηκαν και 13 πράξεις δηλώθηκαν ως μη ολοκληρωμένες λόγω εκκρεμοτήτων.

-έργα ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 21 δισ. ευρώ. Το σημαντικότερο τμήμα των πόρων αυτών, που εκτιμάται ότι μαζί με την εθνική συμμετοχή θα φθάσουν στο ποσό των 27 δισ. ευρώ, αναμένεται να απορροφηθεί μέχρι το 2021.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (14/10/2019), η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ως εξής:

-για το σύνολο των ΕΠ έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 27,4 δισ. ευρώ,

-η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων για το σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 83% του συνολικού προϋπολογισμού,

-η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των νομικών δεσμεύσεων για το σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 15,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 58% του συνολικού προϋπολογισμού, και

-οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται για το σύνολο του ΕΣΠΑ στα 7,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 27% του συνολικού προϋπολογισμού.