Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Πηγή Εικόνας: leonardo rosatti στο pexels

Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου θα περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων των εν λόγω ξενοδοχείων γίνεται μετά τη λήξη της τήρησης των υποχρεώσεων του επενδυτή.

 Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων.

   Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα μετατροπής ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και 2011 σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, διασφαλίζοντας την τήρηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου ως προς τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.

Ακόμη, με την τροπολογία καταργείται η υποχρέωση έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των συμβάσεων μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν σε εμπορικά καταστήματα και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά το νομοθέτη για τη διευκόλυνση και απλούστευση των διαδικασιών ανάπτυξης των οικείων επενδυτικών σχεδίων και την αποφόρτιση των αρμόδιων υπηρεσιών από διοικητικό βάρος. Επίσης προτείνεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης και σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων.

Ακόμη, υπάρχει και διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 και ειδικότερα όσων εντάσσονται στα καθεστώτα κινήτρων που προβλέπουν την παροχή κρατικών ενισχύσεων και τα οποία μπορούν αν συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ