Άβαξ
Άβαξ
Πηγή Εικόνας: Άβαξ

Ενίσχυση μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος J&P Άβαξ το πρώτο εξάμηνο του 2019, με τα κέρδη μετά από φόρους να αυξάνονται σε 8,8 εκατ. ευρώ από 119,9 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε σε 315,1 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 298,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω ενίσχυσης των εσόδων από τις διεθνείς αγορές η οποία αντιστάθμισε την μειωμένη δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά. Όπως ακόμη αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του κατασκευαστικού ομίλου, οι εξαγορασθείσες εταιρείες στο εξωτερικό εισέφεραν αθροιστικά έσοδα 17 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019 λόγω της μικρής χρονικής περιόδου ενοποίησης των αποτελεσμάτων τους στον Όμιλο Άβαξ.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα (τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων) στο α’ εξάμηνο του 2019 έφτασε τα 28,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Τα προ φόρων κέρδη, σε επίπεδο ομίλου, ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019 έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2018, με το σχετικό περιθώριο κέρδους προ φόρων να σημειώνει άνοδο από 1,6% στο α’ εξάμηνο του 2018 σε 4,8% στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ακόμη βελτιώθηκαν περαιτέρω τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του α’ εξαμήνου του 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 36,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ.

Σστο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2019 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου, δηλαδή το τμήμα των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευής έργων που δεν έχει αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων, ανέρχεται σε περίπου €1,2 δις (έναντι €1,0 δις στο τέλος του 2018). Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω ανεκτέλεστο υπόλοιπο της 30.06.2019 δεν συμπεριλαμβάνονται ανεκτέλεστες συμβάσεις υπηρεσιών και ακινήτων, ούτε έργα προς υπογραφή. Τα έργα στις διεθνείς αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω από τα τρία τέταρτα του ανεκτέλεστου υπολοίπου της 30.06.2019.

Δανεισμός-Ταμειακά διαθέσιμα-Ίδια κεφάλαια

Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου αυξήθηκε ελαφρά στα 12,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 11,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενο ανάλογα με την πορεία του συνολικού καθαρού δανεισμού.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 64,9 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2019, ανερχόμενος σε 594,6 εκατ. ευρώ την 30.06.2019 έναντι 529,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Avax Middle East Ltd η οποία στις 30.06.2019 στον ισολογισμό της περιλάμβανε συνολικό δανεισμό ύψους 93,1 εκατ. δολ. και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 35 εκατ. δολ.

Αναλυτικά, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 28 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2019, φτάνοντας τα 147,7 εκατ., ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από ομολογιακά δάνεια και leasing αυξήθηκαν κατά 86 εκατ. στους πρώτους έξι μήνες του 2019, ανερχόμενες σε 561,6 εκατ. ευρώ την 30.06.2019.

Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου αυξήθηκαν σε 114,7 εκατ. ευρώ την 30.06.2019 έναντι 65,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Τα κονδύλια επηρεάστηκαν από την ενοποίηση της Avax Middle East Ltd, η οποία εμφανίζει δανεισμό 82 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ποσό 51 εκατ. ευρώ αφορά σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος θα αποπληρωθεί στην περίοδο πέραν του ενός έτους και εντός των επόμενων πέντε ετών.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκαν σε 99,8 εκατ. ευρώ έναντι 87,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Σε επίπεδο ισολογισμού Εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε €513,8 εκ την 30.06.2019, μειωμένος έναντι €521,0 εκ στο τέλος του 2018. Ανάλογη πορεία είχε και ο καθαρός δανεισμός της μητρικής εταιρείας, παρουσιάζοντας μείωση σε €437,6 εκ στα μέσα του 2019 από €464,0 εκ στο τέλος του 2018.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκαν σε €99,8 εκ έναντι €87,8 εκ στο τέλος του 2018, λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της ενίσχυσης του κεφαλαιακού αποθεματικού των «Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση».