Πηγή Εικόνας: Caterpillar Fan Pexels

Στην έκπτωση της κοινοπραξίας Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών από το τέταρτο τμήμα Βάρδα-Κυλλήνη του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος προχώρησε, με απόφασή του, το υπουργείο Υποδομών.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της μη προσκόμισης από τον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο τμήμα, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 15 ημερών, που έληξε στις 10 Ιουνίου.

Οι εταιρείες του ομίλου Καλογρίτσα είχαν καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής (Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του έργου προϋπολογισμού 70,7 εκατ. ευρώ με µε προαιρέσεις 3,3 εκατ. ευρώ, η οποία δεν έγινε δεκτή. Στην ένστασή τους επικαλούνται το άρθρο 10 § 6 Κ∆∆ιαδ (Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), σύµφωνα µε τον οποίο «Υπέρβαση προθεσµιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και όταν ο ενδιαφερόµενος επικαλείται τη συνδροµή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία. Όπως και τη «θεµελιώδη διοικητική αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε το αίσθηµα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογµατικές ερµηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρµογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις, δύναται δε, να του χορηγηθεί εύλογη παράταση προκειµένου να εκδώσει την Ε.Ε. καλής εκτέλεσης».

Ωστόσο, κατά την απόφαση η προθεσµία (των 15 τουλάχιστον ηµερών που έληξε 10 Ιουνίου) που τάσσεται στον ανάδοχο για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι αποκλειστική και «συνεπώς αν παρέλθει άπρακτη ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης».

Η Τοξότης, όπως ανέφερε πρόσφατα το Economix, αναζητά την επόμενη ημέρα, καθώς έχει παραμείνει χωρίς αντικείμενο.

Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα η Τοξότης του Καλογρίτσα