Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την έναρξη ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, διάρκειας δύο (2) μηνών ανακοινώνει το υπουργείο Τουρισμού.


Η έναρξη του προγράμματος, όπως τονίζεται σέ σχετική ανακοίνωση, γίνεται σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 1342/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Δ’ και την υπ’ αριθμ. 126/2022 γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την υποχρέωση υλοποίησης τεσσάρων (4) ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, όπως έγινε αποδεκτή στις 22.09.2023 από την υπουργό Τουρισμού.

Κατόπιν τούτων, ανακοινώνεται η απόφαση υλοποίησης του δεύτερου από τα τέσσερα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, με τη συνεργασία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να λάβουν την άδεια του ξεναγού στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 710/1977. Οι θέσεις του προγράμματος ορίζονται έως πενήντα (50).

Oι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα, κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν από 18/12/2023 μέχρι και 10/01/2024, αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της επισυναπτόμενης απόφασης του προγράμματος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 7Α και 7Β σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ..

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 18/12/2023 μέχρι και 10/01/2023, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους, από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει των κριτηρίων του πίνακα της προκήρυξης της υπουργικής απόφασης που επισυνάπτεται.

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως αυτοί παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. 94/20.06.2022 απόφαση προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)» (B’ 3614) όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα, Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-331540, 2313-331541, 2313-331542). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

Ο τελικός βαθμός του/της υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές/τριες εισάγονται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι/ες κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός/η που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Αν αυτά ισοβαθμούν, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.β. και αν και πάλι ισοβαθμούν, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α. Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης, η επιλογή γίνεται κατόπιν κληρώσεως που πραγματοποιείται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρουσία των ενδιαφερόμενων (εάν το επιθυμούν και κατόπιν ενημέρωσής τους). Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7Α απορρίπτονται, ενώ σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7Β, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο άθροισμα των μορίων.

Πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψηφίου/ας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των τμημάτων (Ιστορίας, Τουρισμού) του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://history.ionio.gr/https://tourism.ionio.gr/) και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.ionio.gr/ ). Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του/της. Η ένσταση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εξέταση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αποτελείται από τους: 1) Ηλία Γιαρένη, καθηγητή τμήματος Ιστορίας Ι.Π. , 2) Φωτεινή Βάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας Ι.Π. 3) Κωνσταντίνο Βόγκλη, επίκουρο καθηγητή Ι.Π. και η οποία αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, με συνημμένα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου/ας, αποστέλλεται για έλεγχο στο τμήμα Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού και επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Τουρισμού. Στο υπουργείο αποστέλλονται επιπλέον και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριπτέων για ενημέρωση. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναρτάται στις ιστοσελίδες του υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και www.mintour.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://kedivim.ionio.gr/). Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την εγγραφή των εισακτέων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής τους καλύπτονται από τους/τις επιλαχόντες/ούσες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων. Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται από τους/τις υποψηφίους/ες πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου και ο τόπος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα τηλέφωνα: 2661087920 (κα Βαλεριάνου) και 2661087962 (κα Αρωνιάδα).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16368/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο Ξεναγών – Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.». (Β΄ 1808), όπως ισχύει, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και η ταυτότητα του ξεναγού από το υπουργείο Τουρισμού θα απαιτηθεί (μεταξύ άλλων):

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή), β. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).

Η περίοδος υλοποίησης των μαθημάτων ορίζεται από 13.2.2024 έως 12.4.2024.

Η υφυπουργός Τουρισμού αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση, Έλενα Ράπτη δήλωσε: “Ξεκινάμε την υλοποίηση του δεύτερου ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συμμόρφωση με την υπ. αριθ. 1342/2022 απόφαση του Σ.τ.Ε. και την υπ. αριθμ. 126/2022 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Είναι μία ευκαιρία για τους απόφοιτους τμημάτων Ιστορικού – Αρχαιολογικού των ΑΕΙ, να προσφέρουν ουσιαστικά μέσω του επαγγέλματος του ξεναγού στην προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθμιση και την ισχυροποίηση του στη χώρας μας”.

Επισυνάπτεται η απόφαση του προγράμματος:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%97%CE%A8465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%92%CE%9D%CE%94?inline=true