Περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα ομολόγων για την κάλυψη των δανειακών αναγκών του Δημοσίου το 2024, προβλέπει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, παρόλο που η συνολική συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εξακολουθεί να παραμένει υψηλή και εκτιμάται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατά το δυνατόν συχνότερη έκδοση νέων τίτλων.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο, των αναμενομένων αυξημένων επιπλέον εκταμιεύσεων προς το Δημόσιο από τα χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο από τα διαρθρωτικά ταμεία όσο και από το NGEU, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2024.

Το 2023, όπως αναφέρεται στο Προσχέδιο, το Δημόσιο προχώρησε σε τρείς κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων ύψους 9,5 δισ. ευρώ, υλοποιώντας έτσι το σύνολο του εγκεκριμένου δανειακού προγράμματος του έτους, περιλαμβανομένων και των ποσών για πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους, καλύπτοντας συγχρόνως τα κενά ληκτότητας της καμπύλης αποδόσεων με επαρκούς ρευστότητας ομολογιακές εκδόσεις αναφοράς (benchmark issues) και βελτιώνοντας περαιτέρω τους όγκους συναλλαγών της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών κρατικών χρεογράφων.

Επιπροσθέτως, άντλησε άλλα 1,4 δισ. ευρώ του προγράμματος δημοπρασιών ομολόγων σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά, δημοσιεύοντας πρώτη φορά μετά από 13 έτη το σχετικό πρόγραμμα σε προκαθορισμένα τακτικά χρονικά διαστήματα.

Όσον αφορά στην βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Δημοσίου το 2023, συνέχισε να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων. . Στις 31.08.2023 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) ανερχόταν σε 11.800 δις ευρώ, ενώ τα repos ανήλθαν σε 49.693,31 εκατ. ευρώ.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπει ότι στο τέλος του 2024 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Εντόκων Γραμματίων θα διατηρηθεί στα 11,8 δις. ευρώ ενώ το ύψος repos θα αυξηθεί στα 50 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην δανειακή στρατηγική που έχει χαράξει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στο Προσχέδιο επισημαίνεται ότι η στόχευση της θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, καθ’ όλη τη διάρκειά του, (έως το τέλος του 2024) που επέρχεται και η λήξη της περιόδου επανεπένδυσης, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Δημοσίου καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Δημόσιο εντός της επομένης χρονιάς στην πρώτη έκδοση του λεγόμενου πράσινου ομολόγου. Τα έσοδα από την έκδοση θα έχουν ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και θα διοχετευτούν στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.