Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού, μέσω του οποίου αυτή στιγμή παρέχεται η πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προωθεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) προκήρυξε διαγωνισμό προς την κατεύθυνση αυτή για την επιλογή της συμβουλευτικής εταιρείας που θα εκπονήσει «Μελέτη χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (copper switch-off)».

Στόχος είναι η καταγραφή της κατάστασης και των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η ανάλυση των δυνητικών εναλλακτικών επιλογών για το παροπλισμό του δικτύου χαλκού.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλύσει τις επιλογές για το παροπλισμό του δικτύου χαλκού εξετάζοντας ανά περιοχή τα υφιστάμενα και υπό κατασκευή δίκτυα (περιοχές παρέμβασης Rural Broadband και UFBB, περιοχές FTTH μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, περιοχές Vectoring κλπ).

Για την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών θα αξιοποιηθούν γεωγραφικά δεδομένα κάλυψης δικτύων του Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων (ΧΕΜΔ) και στοιχεία που αφορούν στον επενδυτικό σχεδιασμό των παρόχων σε βάθος τουλάχιστον τριετίας.

Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα δεδομένα κάλυψης δικτύων του ΧΕΜΔ δεν επαρκούν τότε ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων απευθείας από την αγορά ή την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επισκόπηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, με έμφαση στις προβλέψεις αναφορικά με τον παροπλισμό του δικτύου χαλκού και τις καθορισμένες τιμές χονδρικής, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα μας και τις τιμές χονδρικής με βάση το BU-LRIC+ μοντέλο κοστολόγησης της ΕΕΤΤ.

Ακόμη, θα υποστηρίξει την οργάνωση και διεξαγωγή διαβούλευσης με την ΕΕΤΤ, τον ΟΤΕ ως πάροχο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και ιδιοκτήτη του δικτύου χαλκού και τους εναλλακτικούς παρόχους σχετικά με τη μορφή και τη χρονική έκταση της διαδικασίας παροπλισμού, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και για την επίπτωση στον επενδυτικό τους σχεδιασμό και τη λειτουργία της αγοράς.

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη του έργου της μελέτης «ο παροπλισμός του δικτύου χαλκού εμπεριέχει σημαντικές προκλήσεις και, ενδεχομένως, απαιτείται η ανάληψη υποστηρικτικών μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας για την αντιμετώπιση τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας. Οι προκλήσεις αυτές προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης καθώς μέρος της συνδρομητικής βάσης, ιδιαίτερα σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, έχει μειωμένα κίνητρα να μεταβεί στα νέα δίκτυα κάτι που θα διευκόλυνε τον παροπλισμό του δικτύου χαλκού. Το ίδιο, ενδεχομένως, ισχύει και από την πλευρά της προσφοράς καθώς, στις λιγότερο ελκυστικές γεωγραφικές περιοχές, οι πάροχοι, απουσία ισχυρής ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών για υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, έχουν οικονομικό κίνητρο να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στο δίκτυο χαλκού επιμηκύνοντας την περίοδο αξιοποίησης των υφιστάμενων επενδύσεων τους σε αυτό».

Ο προϋπολογισμός της προς υπογραφή σύμβασης για είναι 248 χιλ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο σε 12 μήνες.