Άβαξ
Άβαξ
Πηγή Εικόνας: Άβαξ

Ο όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022, έτος στο οποίο συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ομίλου και ανελήφθησαν σημαντικά νέα έργα, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κερδοφόρα πορεία.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μόνο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, μειώθηκε κατά 32% σε 402,7 εκατ. ευρώ έναντι 592,2 εκατ. ευρώ το 2021, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υπογραφή και έναρξη των αναληφθέντων νέων έργων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 58,2 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 51,0 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο των συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων του ομίλου ανήλθε σε 82,3 εκατ. ευρώ το 2022. Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 89,3 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι ζημίας 12,4 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ σε επίπεδο εταιρείας τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 50,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 22,6 εκατ. ευρώ το 2021.

Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της, η εταιρεία αποφάσισε για το 2022 να προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,07 ευρώ/μετοχή.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε 307 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, μετά από αποπληρωμές ύψους 135,3 εκατ. ευρώ εντός του έτους, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 107,9 εκατ. ευρώ (33%) ανερχόμενος σε 220,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου εντός των τελευταίων δύο ετών έχει μειωθεί κατά 250 εκατ. ευρώ, με προγραμματισμό για περαιτέρω σημαντική μείωση και το 2023. Αντίστοιχη μείωση με τον δανεισμό υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το 2021.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με συμβάσεις οι οποίες ενσωματώνουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων. Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του ομίλου έφτανε τα 1,9 δισ. ευρώ περίπου (έναντι περίπου 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή μεταφορά των συμμετοχών του ομίλου σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των συμμετοχών κατά 23,61% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», και κατά 19,1% στις «Ολυμπία Οδός ΑΕ» και «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ».

Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης του δανεισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ο όμιλος απο-επένδυσε στη διάρκεια του 2022 από μη βασικές δραστηριότητες και ώριμες συμμετοχές, πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο 112MW έργων ΑΠΕ της 100% θυγατρικής Volterra και ποσοστό 20,53% που κατείχε στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.