Πηγή Εικόνας: Pxfuel

Εθνική στρατηγική γύρω από το πολλά υποσχόμενο οικοσύστημα του Internet of Things “χτίζει” η Ελλάδα. Στόχος της χώρας είναι να εξελίξει τις τεχνολογίες ΙοΤ σε εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, τη  δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με στόχο την αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνολογίας ΙοΤ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιοποίησε το γενικό περίγραμμα αυτής της εθνικής στρατηγικής, ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ταυτόχρονα, η Πολιτεία απευθύνει Request for Information (RFI), το οποίο στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες ΙοΤ, που είναι διαθέσιμες στην αγορά, όπως και σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, των μέτρων ασφαλείας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το IoT έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πολλές πτυχές της ζωής μας, από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές έως την ενέργεια και τη βιομηχανική κατασκευή και μεταποίηση.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για το IoT είναι η ανάπτυξη κατάλληλης εθνικής υποδομής για εφαρμογές IoT. Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης  ποικίλων τεχνολογιών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 5G, δικτύου ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (LPWAN), όπως LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT (NB-IoT), Bluetooth Low Energy (BLE) και Zigbee, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών διαφορετικών περιπτώσεων και εφαρμογών ΙοΤ.

Επιπλέον, η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ισχυρής υποδομής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της δοκιμής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Πολιτική και Κανονισμοί

Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη θέσπιση μίας σαφούς και συνεπούς πολιτικής και  κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας IoT στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εναρμόνιση των κανονισμών στους διάφορους τομείς, την προώθηση ασφάλειας των δεδομένων και την ενθάρρυνση της τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των λύσεων IoT.

Επιπλέον, η στρατηγική θα πρέπει να έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η χρήση του ΙοΤ σε διασυνοριακό επίπεδο.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη και την ενίσχυση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες και εφαρμογές του ΙοΤ, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για ακαδημαϊκή έρευνα, παρέχοντας χρηματοδότηση και στήριξη σε εταιρείες και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ  βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών  σε έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το ΙοΤ, προκειμένου να  αναπτυχθεί πρακτική εμπειρία.

Στήριξη σε startups

Έτερος στόχος είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε οι πολίτες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν με  τεχνολογίες IoT και να συμμετάσχουν σε έργα που σχετίζονται με αυτό.

Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της  επιχειρηματικότητας στον τομέα του ΙοΤ με την παροχή διαφόρων μορφών χρηματοδοτικής συνδρομής σε εταιρείες, που εργάζονται σε σχετικά έργα.

Άλλος στόχος είναι η στήριξη της δημιουργίας θερμοκοιτίδων και  επιταχυντών για νεοφυείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με το οικοσύστημα, παρέχοντας τους, τους απαραίτητους πόρους και υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να τις διαθέσουν στην αγορά.

Απόρρητο και ασφάλεια

Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που παράγονται και χρησιμοποιούνται από συσκευές και  εφαρμογές του ΙοΤ. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη  ισχυρών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων για την αποθήκευση, τη διαχείριση και  τη χρήση δεδομένων που παράγονται από το ΔτΠ, καθώς και την ενθάρρυνση της χρήσης βέλτιστων  πρακτικών για την ασφάλεια των δεδομένων, όπως η κρυπτογράφηση και τα πρωτόκολλα  ασφαλούς επικοινωνίας.

Πιθανές Εφαρμογές

Στόχος της εθνικής στρατηγικής για το ΙοΤ είναι να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τις εφαρμογές που είναι πιο σχετικές με την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της χώρας και τους διαθέσιμους  πόρους. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις έξυπνες πόλεις, την έξυπνη  ενέργεια, τη βιομηχανία 4.0, την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και τις μεταφορές.

Ενδεικτικοί τομείς

 1. Έξυπνα σπίτια: Οι συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο, όπως οι θερμοστάτες, τα  συστήματα φωτισμού και οι συσκευές, μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως και μπορούν  να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν αυτόματα, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση  και την ευκολία.
 2. Έξυπνες πόλεις: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και  της βιωσιμότητας διαφόρων αστικών συστημάτων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η  διαχείριση αποβλήτων και η δημόσια ασφάλεια.
 3. Υγειονομική περίθαλψη: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της παροχής  υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών  και η τηλεϊατρική.
 4. Γεωργία: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της  γεωργικής παραγωγής, όπως η γεωργία ακριβείας και η παρακολούθηση της υγείας των  καλλιεργειών.
 5. Μεταφορές: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και  της ασφάλειας των συστημάτων μεταφοράς, όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας και η  επικοινωνία μεταξύ οχημάτων.
 6. Ενέργεια: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της  απόδοσης και της βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων, όπως τα ευφυή δίκτυα και  τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια
 7. Βιομηχανία 4.0: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και  της παραγωγικότητας των βιομηχανικών διεργασιών, όπως η προληπτική συντήρηση και η διαχείριση εφοδιαστικής.
 8. Περιβάλλον και διαχείριση φυσικών πόρων: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την  παρακολούθηση και τη διαχείριση διαφόρων πτυχών του περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα  του αέρα και των υδάτων, καθώς και για τη διαχείριση πόρων, όπως η παρακολούθηση του  πληθυσμού και των δραστηριοτήτων της άγριας ζωής.
 9. Δημόσιες υπηρεσίες: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η  συμμετοχή των πολιτών.
 10. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο, όπως ο εντοπισμός και η πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων σε  συσκευές και δίκτυα.
 11. Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ανταπόκρισης και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανταποκριτών έκτακτης ανάγκης και ο συντονισμός  των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.