Αύξηση που ξεπερνά το 60% για τα κέρδη προ φόρων και άνω του 40% για τον κύκλο εργασιών κατέγραψε η Flexopack στο εννεάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την εν λόγω περίοδο (εννεάμηνο 2022) ανήλθε σε 114,425 εκατ. ευρώ, έναντι 81,304 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 40,7%. Αντίστοιχα, αυξήθηκε ο εταιρικός τζίρος σε 91,308 εκατ. ευρώ, έναντι 68,097 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 34,1%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 14,295 εκατ. ευρώ, έναντι 8,790 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,6%, και για την εταιρεία σε 9,405 εκατ. ευρώ έναντι 6,968 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου στις 30/9/2022 ανήλθαν σε 62,563 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 102,650 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 14,029 εκατ. ευρώ.