Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Mytilineos με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2022 ήταν εντυπωσιακά  από κάθε πλευρά. Ο κύκλος εργασιών από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2022 ενισχύθηκε  κατά 169% .Ανήλθε σε 4,5 δισ  ευρώ από 1,6 δισ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα  καθαρά κέρδη του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 171%. Ανήλθαν στα 312  εκατ. ευρώ από 115 εκατ. περυσι. Τα λειτουργικά  έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 533 εκατ. ευρώ από 241 εκατ.  ευρώ.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου κατέγραψε  κύκλο εργασιών 3,2 δισ ευρώ , που αντιστοιχεί σε 70,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +366% σε σχέση με το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα  Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων  διαμορφώθηκαν στα 230 εκατ.  ευρώ . αυξημένα κατά 181% έναντι 82 εκατ. στο εννεάμηνο του 2021.Οι ισχυρές επιδόσεις του Τομέα είναι συνέπεια του υψηλού αριθμού  απόδοσης των μονάδων σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της δυνατότητας της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας, τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς. Με τον τρόπο αυτό,  η MYTILINEOS διασφαλίζει αφενός επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της σε ανταγωνιστικές τιμές και αφετέρου επιτυγχάνει μεγάλη διείσδυση στις γειτονικές αγορές, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποιησης της.

Το Εννεάμηνο του 2022 χαρακτηρίστηκε  από την εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές  φυσικού αερίου στην Ευρώπη, συνέπεια των γεωπολιτικών αναταράξεων, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM). Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Mέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας -λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού αερίου  της εταιρείας αποτελούν το 23% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) – για προμήθεια φυσικού αέριου σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή στις 4,0 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 10,3% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 26,7% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,3% της συνολικής ζήτησης.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε  ο Όμιλος Mytilineos προκύπτει ότι η παραγωγή  ενέργειας από λιγνίτη στο εννεάμηνο αυξήθηκε  οριακά κατά 0,2 TWh . Φέτος η παραγωγή απέδωσε 4,4 TWh από 4,2TWh το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι